ಅಽಲೃೠಓಅಊಅಅ ಽ೨ಓ ಅಲೄಅಓ ಽಈಲೃಊ೩ಅಓ ಒಽಐಒಉೠ
ಒಽಈ ಲೄಆಐಆಅಓ ಲೄಐಐಽಅ ಒ೩ಒಐಆಲೄಆಈಆ ಎಐಐೠ
ಲೄ೪೪ ೮ಓ೪ಔ ೠ೨ಆಔಓಅೠೠಆ ಒಔಆಅ೩ಅ ಒಽಅಉೠ
ಅಈಓಒ ಅಲೃಊಔ ಒಲೄಽಋೠೠಆ ಒಽಈೠಓ ೠಽೠ ಗ್ಗ್;ಗ್ಗ್

ಅಉ ಎಒಉಔ ಊ ಽ೨ಔಆ ಅಲೄಈಆ ಅಐಒ
ಎಐಐಊಈಽಈಊ ಒಒಒ ಲೄಊಊಔ ಉ೮ಓಅಅಊ೩ಅ ಒ೩ಒಒ
ೠ೨ಆಅಓ ಊಓಔ ಐ೫೯ಉ ಅಔ೯ಉ ಆಲೃಲೃ ಲೄಅಅ ೠಊಲೃಊ೯ಉ
ಔಊಐಒ ಒಐಊಒಊ ಉಐಊಒಊ ಊಓಔ ೯ಓಅಅಉ ಒಅಉ ಲೄಅಒ ಗ್ಗ್<ಗ್ಗ್

ಒಔಽಐಒಉ ಲೃಽಓಂ ಒಒಓಒಊ ಲೄ೫ಉ ಐಓ ಒಉಊಒ ೠ೨ಓಔ
ಒಐಓಔಊಅ೩ಒಆ ಅಆಐ೨ಓ ಅಊ ಅಓೠ ಅಉಅಈಅ೨ಊಒಓಔ
ಒಲೄಔಓ ಅಲೄಈಆ ಆ೨ೠಓ ಋಈೠಆ ಅಎಅ೩ಒಆ ಓಐಊಓಔ
೨ಓಔಅ೨ಊಒಊ ಎಐಒಊ ಆ೨ಆಒಊ ಅಽಊಅ೨ಈಆ ೠಽ೪ಓಔ ಗ್ಗ್=ಗ್ಗ್

೨ಓಔಅ೨ಊಒಊ ಎಐಒಊ ಆ೨ಆಒಊ ಅಽಊಅ೨ಈಆ ೠಽ೪ಓಔ ಗ್ಗ್=ಗ್ಗ್

, , , , , , , , , , , ,

मैं एक पत्नी होने के साथ साथ गृहिणी एवं माँ भी हुँ । लिखने का हुनर... ब्लॉग लिखती रहती हु... सनातन ग्रुप एक सकारात्मक ऊर्जा, आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देती जीवनी, राष्ट्रभक्ति गीत एवं कविताओं की माला पिरोया है । आग्रह :आपको पसन्द आये तो ऊर्जा देने के लिए शेयर एवं अपने सुझाव दीजिए ।

शालू सिंह

🙏 सकारात्मक जानकारी को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें 👇

Leave a Reply