गरुडपुराण सारोद्धार अध्याय १० || Garud Puran Saroddhar Adhyay 10 || दाहास्थिसंचयकर्मनिरुपण

गरुडपुराण-सारोद्धार (प्रेतकल्प) में आपने इससे पूर्व में गरुडपुराण सारोद्धार अध्याय ९ को पढ़ा। अब आगे इस गंथ के मूल पाठ को भावार्थ सहित गरुडपुराण सारोद्धार अध्याय १० पढेंगे, इस अध्याय में मृत्यु के अनन्तर के कृत्य, शव आदि नामवाले छः पिण्डदानों का फल, दाहसंस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनन्तर किये जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अन्त्येष्टि का विधान का वर्णन है।

गरुडपुराण सारोद्धार अध्याय १०- मूल पाठ

गरुड उवाच

देहदाहविधानं च वद सुकृतिनां विभो । सती यदि भवेत्पत्नी तस्याश्च महिमां वद॥१॥

श्रीभगवानुवाच

श्रृणु तार्क्ष्य प्रवक्ष्यामि सर्वमेवौवंदैहिकम् । यत्कृत्वा पुत्रपौत्राश्च मुच्यन्ते पैतृकादृणात्॥२॥

किं दत्तैर्बहुभिर्दानैः पित्रोरन्त्येष्टिमाचरेत् । तेनाग्निष्टोमसदृशं पुत्रः फलमवाप्नुयात्॥३॥

तदा शोकं परित्यज्य कारयेन्मुण्डनं सुतः। समस्तबान्धवैर्युक्तः सर्वपापविमुक्तये॥४॥

मातापित्रोर्मृतौ येन कारितं मुण्डनं न हि । आत्मजः स कथं ज्ञेयः संसारार्णवतारकः ॥५॥

अतो मुण्डनमावश्यं नखकक्षविवर्जितम् । ततः सबान्धवः स्नात्वा धौतवस्त्राणि धारयेत्॥६॥

सद्यो जलं समानीय ततस्तं स्नापयेच्छवम् । मण्डयेच्चन्दनैः स्त्रग्भिर्गङ्गामृत्तिकयाऽथवा॥७॥

नवीनवस्त्रैः सञ्च्छाद्य तदा पिण्डं सदक्षिणम् । नामगोत्रं समुच्चार्य सङ्कल्पेनापसव्यतः॥८॥

मृत्युस्थाने शवो नाम तस्य नाम्ना प्रदापयेत् । तेन भूमिर्भवेत्तुष्टा तदधिष्ठातृदेवता॥९॥

द्वारदेशे भवेत्पान्थस्तस्य नाम्ना प्रदापयेत् । तेन नैवोपघाताय भूतकोटिषु दुर्गताः॥१०॥

ततः प्रदक्षिणां कृत्वा पूजनीयः स्नुषादिभिः । स्कन्धः पुत्रेण दातव्यस्तदाऽन्यैर्बान्धवैः सह॥११॥

धृत्वा स्कन्धे स्वपितरं यः श्मशानाय गच्छति । सोऽश्वमेधफलं पुत्रो लभते च पदे पदे॥१२॥

नीत्वा स्कन्धे स्वपृष्ठे वा सदा तातेन लालितः। तदैव तदणान्मुच्येन्मृतं स्वपितरं वहेत्॥१३॥

ततोऽर्धमार्गे विश्रामं सम्मार्ज्याभ्युक्ष्य कारयेत् । संस्नाप्य भूतसंज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत्॥१४॥

पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिक्षु संस्थिताः। तस्य होतव्यदेहस्य नैवायोग्यत्वकारकाः॥१५॥

ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखम् । तत्र देहस्य दाहार्थं स्थलं संशोधयेद्यथा॥१६॥

सम्मार्ज्या भूमिं संलिप्योल्लिख्योद्धृत्य च वेदिकाम् । अभ्युक्ष्योपसमाधाय वह्नि तत्र विधानतः॥१७॥

पुष्पाक्षतैरथाभ्यर्च्य देवं क्रव्यादसंज्ञकम् । लोमभ्यस्त्वनुवाकेन होमं कुर्याद्यथाविधि॥१८॥

त्वं भूतभृज्जगद्योनिस्त्वं भूतपरिपालकः। मृतः सांसारिकस्तस्मादेनं त्वं स्वर्गतिं नय॥१९॥

इति सम्प्रार्थयित्वाऽग्निं चितां तत्रैव कारयेत् । श्रीखण्डतुलसीकाष्ठैः पलाशाश्वत्थदारुभिः॥२०॥

चितामारोप्य तं प्रेतं पिण्डौ द्वौ तत्र दापयेत्।

चितायां शवहस्ते च प्रेतनाम्ना खगेश्वर । चितामोक्षप्रभृतिकं प्रेतत्वमुपजायते॥२१॥

केऽपि तं साधकं प्राहुः प्रेतकल्पविदो जनाः। चितायां तेन नाम्ना वा प्रेतनाम्नाऽथवा करे॥२२॥

इत्येवं पञ्चभिः पिण्डैः शवस्याहुतियोग्यता । अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति हि॥२३॥

प्रेते दत्त्वा पञ्च पिण्डान् हुतमादाय तं तृणैः। अग्निं पुत्रस्तदा दद्यान्न भवेत्पञ्चकं यदि॥ २४॥

पञ्चकेषु मृतो यस्तु न गतिं लभते नरः। दाहस्तत्र न कर्तव्यः कृतेऽन्यमरणं भवेत्॥२५॥

आदौ कृत्वा धनिष्ठार्धमेतन्नक्षत्रपञ्चकम् । रेवत्यन्तं न दाहेऽहं दाहे च न शुभं भवेत्॥२६॥

गृहे हानिर्भवेत्तस्य ऋक्षेष्वेषु मृतो हि यः। पुत्राणां गोत्रिणां चापि कश्चिद्विघ्न: प्रजायते॥२७॥

अथवा ऋक्षमध्ये हि दाहः स्याद्विधिपूर्वकः । तद्विधिं ते प्रवक्ष्यामि सर्वदोषप्रशान्तये॥२८॥

शवस्य निकटे ताशें निक्षिपेत् पुत्तलास्तदा । दर्भमयांश्च चतुर ऋक्षमन्त्राभिमन्त्रितान्॥ २९॥

तप्तहेमं प्रकर्तव्यं वहन्ति ऋक्षनामभिः। ‘प्रेताजयत’ मन्त्रेण पुनर्होमस्तु सम्पुटैः॥३०॥

ततो दाहः प्रकर्तव्यस्तैश्च पुत्तलकैः सह । सपिण्डनदिने कुर्यात्तस्य शान्तिविधिं सुतः॥३१॥

तिलपात्रं हिरण्यं च रूप्यं रत्नं यथाक्रमम् । घृतपूर्णं कांस्यपात्रं दद्याद्दोषप्रशान्तये ॥३२॥

एवं शान्तिविधानं तु कृत्वा दाहं करोति यः। न तस्य विनो जायेत प्रेतो याति परां गतिम्॥३३॥

एवं पञ्चकदाहः स्यात् तद्विना केवलं दहेत् । सती यदि भवेत्पत्नी तया सह विनिर्दहेत्॥३४॥

पतिव्रता यदा नारी भर्तुः प्रियहिते रता । इच्छेत्सहैव गमनं तदा स्नानं समाचरेत् ॥ ३५॥

कुंकुमाञ्जनसद्वस्त्रभूषणैर्भूषितां तनुम् । दानं दद्याद् द्विजातिभ्यो बन्धुवर्गेभ्य एव च ॥३६॥

गुरुं नमस्कृत्य तदा निर्गच्छेन्मन्दिराबहिः। ततो देवालयं गत्वा भक्त्या तं प्रणमेद्धरिम्॥३७॥

समाभरणं तत्र श्रीफलं परिगृह्य च । लज्जां मोहं परित्यज्य श्मशानभवनं व्रजेत्॥ ३८॥

तत्र सूर्यं नमस्कृत्य परिक्रम्य चितां तदा । पुष्पशय्यां तदाऽऽरोहेन्निजाङ्के स्वापयेत्पतिम्॥३९॥

सखिभ्यः श्रीफलं दद्याद्दाहमाज्ञापयेत्ततः। गङ्गास्नानसमं ज्ञात्वा शरीरं परिदाहयेत्॥४०॥

न दहेद् गर्भिणी नारी शरीरं पतिना सह । जनयित्वा प्रसूतिं च बालं पोष्य सती भवेत्॥४१॥

नारी भर्तारमासाद्य शरीरं दहते यदि । अग्निर्दहति गात्राणि नैवात्मानं प्रपीडयेत्॥४२॥

दह्यते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मलः। तथा नारी दहेत्पापं हुताशे ह्यमृतोपमे॥४३॥

दिव्यादौ सत्ययुक्तश्च शुद्धो धर्मयुतो नरः। यथा न दह्यते तप्तलौहपिण्डेन कर्हिचित्॥४४॥

तथा सा पतिसंयुक्ता दह्यते न कदाचन । अन्तरात्मात्मना भर्तुर्मृतस्यैकत्वमाप्नुयात्॥४५॥

यावच्चाग्नौ मृते पत्यौ स्त्री नात्मानं प्रदाहयेत् । तावन्न मुच्यते सा हि स्त्री शरीरात्कथञ्चन॥४६॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्वपतिं सेवयेत्सदा। कर्मणा मनसा वाचा मृते जीवति तद्गता॥४७॥

मृते भर्तरि या नारी समारोहेद्भुताशनम् । साऽरुन्धतीसमा भूत्वा स्वर्गलोके महीयते ॥४८॥

तत्र सा भर्तृपरमा स्तूयमानाऽप्सरोगणैः । रमते पतिना सार्धं यावदिन्द्राश्चतुर्दश॥४९॥

मातृकं पैतृकं चैव यत्र सा च प्रदीयते । कुलत्रयं पुनात्यत्र भर्तारं याऽनुगच्छति॥५०॥

तित्रः कोट्योऽर्द्धकोटी च यानि रोमाणि मानुषे । तावत्कालं वसेत्स्वर्गे पतिना सह मोदते॥५१॥

विमाने सूर्यसंकाशे क्रीडते रमणेन सा । यावदादित्यचन्द्रौ च भर्तृलोके चिरं वसेत्॥५२॥

पुनश्चिरायुः सा भूत्वा जायते विमले कुले । पतिव्रता तु या नारी तमेव लभते पतिम्॥५३॥

या क्षणं दाहदुःखेन सुखमेतादृशं त्यजेत् । सा मूढा जन्मपर्यन्तं दह्यते विरहाग्निना॥५४॥

तस्मात् पतिं शिवं ज्ञात्वा सह तेन दहेत्तनुम् । यदि न स्यात्सती तार्क्ष्य तमेव प्रदहेत्तदा॥५५॥

अर्धे दग्धेऽथवा पूर्णे स्फोटयेत्तस्य मस्तकम् । गृहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च॥५६॥

प्राप्तये पितृलोकानां भित्त्वा तद्ब्रह्मरन्ध्रकम् । आज्याहुतिं ततो दद्यान्मन्त्रेणानेन तत्सुतः॥५७॥

अस्मात्त्वमभिजातोऽसि त्वदयं जायतां पुनः। असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलतु पावक ॥५८॥

एवमाज्याहुतिं दत्त्वा तिलमिश्रां समन्त्रकाम् । रोदितव्यं ततो गाढं येन तस्य सुखं भवेत्॥५९॥

दाहादनन्तरं कार्यं स्त्रीभिः स्नानं ततः सुतैः। तिलोदकं ततो दद्यान्नामगोत्रोपकल्पितम्॥६०॥

प्राशयेन्निम्बपत्राणि मृतकस्य गुणान् वदेत् । स्त्रीजनोऽग्रे गृहं गच्छेत्पृष्ठतो नरसञ्चयः॥६१॥

गृहे स्नानं पुनः कृत्वा गोग्रासं च प्रदापयेत् । पत्रावल्यां च भुञ्जीयाद् गृहान्नं नैव भक्षयेत्॥६२॥

मृतकस्थानमालिप्य दक्षिणाभिमुखं ततः। द्वादशाहकपर्यन्तं दीपं कुर्यादहर्निशम्॥६३॥

सूर्येऽस्तमागते ताशें श्मशाने वा चतुष्पथे। दुग्धं च मृण्मये पात्रे तोयं दद्याद् दिनत्रयम्॥६४॥

अपक्वमृण्मयं पात्रं क्षीरनीरप्रपूरितम् । काष्ठत्रयं गुणैर्बद्धं धृत्वा मन्त्रं पठेदिमम्॥६५॥

श्मशानानलदग्धोऽसि परित्यक्तोऽसि बान्धवैः। इदं नीरमिदं क्षीरमत्र स्नाहि इदं पिब॥६६॥

चतुर्थे सञ्चयः कार्यः साग्निकैश्च निरग्निकैः। तृतीयेऽह्नि द्वितीये वा कर्तव्यश्चाविरोधतः॥६७॥

गत्वा श्मशानभूमिं च स्नानं कृत्वा शुचिर्भवेत् । ऊर्णासूत्रं वेष्टयित्वा पवित्री परिधाय च॥६८॥

दद्याच्छ्मशानवासिभ्यस्ततो माषबलिं सुतः। यमाय त्वेतिमन्त्रेण तिस्रः कुर्यात्परिक्रमाः॥६९॥

ततो दुग्धेन चाभ्युक्ष्य चितास्थानं खगेश्वर । जलेन सेचयेत्पश्चादुद्धरेदस्थिवृन्दकम्॥७०॥

कृत्वा पलाशपत्रेषु क्षालयेहुग्धवारिभिः । संस्थाप्य मृण्मये पात्रे श्राद्धं कुर्याद्यथाविधि॥७१॥

त्रिकोणं स्थण्डिलं कृत्वा गोमयेनोपलेपितम् । दक्षिणाभिमुखो दिक्षु दद्यात्पिण्डत्रयं त्रिषु॥७२॥

पुजीकृत्य चिताभस्म तत्र धृत्वा त्रिपादुकाम् । स्थापयेत्तत्र सजलमनाच्छाद्य मुखं घटम्॥७३॥

ततस्तण्डुलपाकेन दधिघृतसमन्वितम् । बलिं प्रेताय सजलं दद्यान्मिष्टं यथाविधि॥७४॥

पदानि दश पञ्चैव चोत्तरस्यां दिशि व्रजेत् । गर्तं विधाय तत्रास्थिपात्रं संस्थापयेत्खग॥७५॥

तस्योपरि ततो दद्यात्पिण्डं दाहार्तिनाशनम् । गर्तादुद्धृत्य तत्पात्रं नीत्वा गच्छेजलाशयम्॥७६॥

तत्र प्रक्षालयेद्दुग्धजलादस्थि पुनः पुनः। चर्चयेच्चन्दनेनाथ कुंकुमेन विशेषतः॥७७॥

धृत्वा सम्पुटके तानि कृत्वा च हृदि मस्तके । परिक्रम्य नमस्कृत्य गङ्गामध्ये विनिक्षिपेत्॥७८॥

अन्तर्दशाहं यस्यास्थि गङ्गातोये निमज्जति । न तस्य पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात्कदाचन ॥७९॥

यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते॥८०॥

गङ्गाजलोर्मि संस्पृश्य मृतकं पवनो यदा । स्पृशते पातकं तस्य सद्य एव विनश्यति॥८१॥

आराध्य तपसोग्रेण गङ्गादेवीं भगीरथः । उद्धारार्थं पूर्वजानां आनयद् ब्रह्मलोकतः॥८२॥

त्रिषु लोकेषु विख्यातं गङ्गायाः पावनं यशः । या पुत्रान्सगरस्यैतान्भस्माख्याननयद्दिवम्॥८३॥

पूर्वे वयसि पापानि ये कृत्त्वा मानवा गताः । गङ्गायामस्थिपतनात्स्वर्गलोकं प्रयान्ति ते॥८४॥

कश्चिद् व्याधो महारण्ये सर्वप्राणिविहिंसकः। सिंहेन निहतो यावत्प्रयाति नरकालये॥ ८५॥

तावत्कालेन तस्यास्थि गङ्गायां पतितं तदा । दिव्यं विमानमारुह्य स गतो देवमन्दिरम्॥८६॥

अतः स्वयं हि सत्पुत्रो गङ्गायामस्थि पातयेत् । अस्थिसञ्चयनादूर्ध्वं दशगात्रं समाचरेत्॥८७॥

अथ कश्चिद्विदेशे वा वने चौरभये मृतः। न लब्धस्तस्य देहश्चेच्छृणुयाद्यद्दिने तदा॥८८॥

दर्भपुत्तलकं कृत्वा पूर्ववत्केवलं दहेत् । तस्य भस्म समादाय गङ्गातोये विनिक्षिपेत्॥८९॥

दशगात्रादिकं कर्म तद्दिनादेव कारयेत् । स एव दिवसो ग्राह्यः श्राद्धे सांवत्सरादिके॥९०॥

पूर्णे गर्भे मृता नारी विदार्य जठरं तदा। बालं निष्कास्य निक्षिप्य भूमौ तामेव दाहयेत्॥९१॥

गङ्गातीरे मृतं बालं गङ्गायामेव पातयेत् । अन्य देशे क्षिपेद् भूमौ सप्तविंशतिमासजम्॥९२॥

अतः परं दहेत्तस्य गङ्गायामस्थि निक्षिपेत् । जलकुम्भश्च दातव्यं बालानामेव भोजनम्॥९३॥

गर्भे नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देयं मृते शिशौ । घटं च पायसं भोज्यं दद्याद्बालविपत्तिषु॥९४॥

कुमारे च मृते बालान् कुमारानेव भोजयेत् । सबालान्भोजयेद्विप्रान्यौगण्डे सव्रते मृते॥९५॥

मृतश्च पञ्चमादूर्ध्वमव्रतः सव्रतोऽपि वा। पायसेन गुडेनापि पिण्डान्दद्याद्दश क्रमात्॥९६॥

एकादशं द्वादशं च वृषोत्सर्गविधिं विना । महादानविहीनं च पौगण्डे कृत्यमाचरेत् ॥९७॥

जीवमाने च पितरि न पौगण्डे सपिण्डनम् । अतस्तस्य द्वादशाहन्येकोद्दिष्टं समाचरेत् ॥९८॥

स्त्रीशूद्राणां विवाहस्तु व्रतस्थाने प्रकीर्तितः। व्रतात्प्राक्सर्ववर्णानां वयस्तुल्या क्रिया भवेत् ॥ ९९ ॥

स्वल्पात्कर्मप्रसाच्च स्वल्पाद विषयबन्धनात । स्वल्पे वयसि देहे च क्रियां स्वल्पामपीच्छति॥१००॥

किशोरे तरुणे कुर्याच्छय्यावृषमखादिकम् । पददानं महादानं गोदानमपि दापयेत्॥१०१॥

यतीनां चैव सर्वेषां न दाहो नोदकक्रिया। दशगात्रादिकं तेषां न कर्तव्यं सुतादिभिः॥१०२॥

दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् । त्रिदण्डग्रहणात्तेषां प्रेतत्वं नैव जायते॥१०३॥

ज्ञानिनस्तु सदा मुक्ताः स्वरूपानुभवेन हि । अतस्तेतु प्रदत्तानां पिण्डानांनैव काक्षिणः॥१०४॥

तस्मात्पिण्डादिकं तेषां नैव नोदकमाचरेत् । तीर्थश्राद्धं गयाश्राद्धं पितृभक्त्या समाचरेत्॥१०५॥

हंसं परमहंसं च कुटीचकबहूदकौ। एतान् संन्यासिनस्तार्क्ष्य पृथिव्यां स्थापयेन्मृतान्॥१०६॥

गङ्गादीनामभावे हि पृथिव्यां स्थापनं स्मृतम् । यत्र सन्ति महानद्यस्तदा तास्वेव निक्षिपेत्॥१०७॥

इति गरुडपुराणे सारोद्धारे दाहास्थिसंचयकर्मनिरूपणं नाम दशमोऽध्यायः॥१०॥

गरुडपुराण सारोद्धार अध्याय १० -भावार्थ

गरुड़ जी बोले – हे विभो ! अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए।

श्रीभगवान ने कहा – हे तार्क्ष्य ! जिन और्ध्वदैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र, पितृ-ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत-से दान देने से क्या लाभ? माता-पिता की अन्त्येष्टि क्रिया भली-भाँति करें, उससे पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त हो जाता है।

माता-पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बान्धवों के साथ मुण्डन कराना चाहिए। माता-पिता के मरने पर जिसने मुण्डन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? अत: नख और काँख को छोड़कर मुण्डन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बान्धवों सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करें तब तुरंत जल ले आकर जल से शव को स्नान करावे और चन्दन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम-गोत्र का उच्चारण करके संकल्पपूर्वक दक्षिणासहित पिण्डदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर “शव” नामक पिण्ड को मृत व्यक्ति के नाम-गोत्र से प्रदान करें। ऎसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं।

इससके पश्चात द्वार देश पर “पान्थ” नामक पिण्ड मृतक के नाम-गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करे। ऎसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न-बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उउसकी पूजा करें तब अन्य बान्धवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र श्मशान को जाता है, वह पग-पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है।

पिता अपने कंधे पर अथवा अपनी पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन-पालन करता है, उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुँचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नामादि के द्वारा ‘भूत’ नामक पिण्ड प्रदान करें। इस पिण्डदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते।

उसके बाद श्मशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहाँ देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें अर्थात दर्भमूल से तीन रेखाएँ खींचें और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि-विधानपूर्वक अग्नि स्थापित करें। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्यादसंज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और “लोमभ्य: (स्वाहा)” इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। (तब उस क्रव्याद – मृतक का मांस भक्षण करने वाली – अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें) तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो, यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद-संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें।

हे खगेश्वर ! उस शव को चिता पर रख करके वहाँ दो पिण्ड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिण्ड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेतकल्प को जानने वाले कतिपय विद्वज्जन चिता पर दिये जाने वाले पिण्ड को “साधक” नाम से संबोधित करते हैं। अत: चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर “प्रेत” नाम से पिण्डदान करें। इस प्रकार पाँच पिण्ड प्रदान करने से शव में आहुति-योग्यता सम्पन्न होती है। अन्यथा श्मशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति-योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए पाँच पिण्ड देकर हवन किये हुए उस क्रव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक (धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती ये पाँच नक्षत्र पंचक के कहलाते हैं और इन पंचकों के स्वामी ग्रह क्रमश: वसु, वरुण, अजचरण अथवा अजैकपात, अहिर्बुध्न्य और पूषा हैं) न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे।

पंचक में जिसका मरण होता है, उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शान्ति किये बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से रेवती तक पाँच नक्षत्र पंचक संज्ञक है। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता औऔर उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है, उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है। अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह-संस्कार हो सकता है।

पंचक मरण-प्रयुक्त सभी दोषों की शान्ति के लिए उस दाह-विधि को कहूँगा। हे तार्क्ष्य ! कुश से निर्मित चार पुतलों को नक्षत्र-मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके शव के समीप में स्थापित करें तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम-मन्त्रों से होम करना चाहिए। पुन: “प्रेता जयता नर इन्द्रो व: शर्म यच्छतु” (ऋग्वेद – १०।१०३।१३, युज.- १७।४६) इस मन्त्र से उन नक्षत्र-मन्त्रों को सम्पुटित करके होम करना चाहिए।

इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें, सपिण्ड श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक-शान्ति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शान्ति के लिए क्रमश: तिलपूर्ण पात्र, सोना, चाँदी, रत्न तथा घृतपूर्ण कांस्यपात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक-शान्ति विधान करके जो शव दाह करता है, उसे पंचकजन्य कोई विघ्न-बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए।

अपने पति के प्रियसम्पादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोकगमन करना चाहे (सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है, सती के नाम पर कोई जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए) तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुंकुम, अंजन, सुन्दर वस्त्राभूषणादि से अलंकृत करे, ब्राह्मणों और बन्धु-बान्धवों को दान दे। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहाँ अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके श्मशान भूमि में जाए तब वहाँ सूर्य को नमस्कार करके, चिता की परिक्रमा करके पुष्पशैय्या रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को गोद में लिटाए। तदनन्तर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगाजल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए।

गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनन्तर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धौंके जाते हुए स्वर्णादि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिण्डादि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती अर्थात उसे दाहप्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसकी अन्तरात्मा मृत व्यक्ति की अन्तरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है।

पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती, तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्वप्रयत्नपूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है, वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुन्धती के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पतिपरायणा नारी अप्सरागणों के द्वारा स्तूयमान होकर चौदह इन्द्रों के राज्यकालपर्यन्त अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है, वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल – इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है।

मनुष्य के शरीर में साढ़े तीन करोड़ रोमकूप हैं, उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनन्द करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चन्द्र की स्थिति रहती है तब तक पतिलोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पतिरूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मान्तरीय पति को पुन: प्राप्त करती है।

जो स्त्री क्षणमात्र के लिए होने वाले दाह-दु:ख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्मपर्यन्त विरहाग्नि में जलती रहती है। इसलिए पति को शिवस्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए।

पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरन्ध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मन्त्र से अग्नि में घी की आहुति दे – हे अग्निदेव ! तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुन: ततुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो, एतदर्थ तुम प्रज्वलित होओ। इस प्रकार मन्त्रसहित तिलमिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए, उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है।

दाह के अनन्तर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदनन्तर मृत प्राणि के गोत्र-नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे-आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुन: स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीपकर वहाँ बारह दिन तक रात-दिन दक्षिणाभिमुख अखण्ड दीपक जलाना चाहिए। हे तार्क्ष्य ! शवदाह के दिन से लेकर तीन दिन तक सूर्यास्त होने पर श्मशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध तथा जल देना चाहिए।

काठ की तीन लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बाँधकर अर्थात तिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र को रखकर यह मन्त्र पढ़े – हे प्रेत ! तुम श्मशान की आग से जले हुए हो, बान्धवों से परित्यक्त हो, यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है, इसमें स्नान करो और इसे पियो (याज्ञवल्क्य स्मृति ३।१७ की मिताक्षरा में विज्ञानेश्वर ने कहा है कि प्रेत के लिए जल और दूध पृथक-पृथक पात्रों में रखना चाहिए और “प्रेत अत्र स्नाहि” कहकर जल तथा “पिब चेदम्” कहकर दूध रखना चाहिए)। साग्निक – जिन्होंने अग्न्याधान किया हो – को चौथे दिन अस्थिसंचय करना चाहिए और निषिद्ध वार-तिथि का विचार करके निरग्नि को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थिसंचय करना चाहिए।

अस्थिसंचय के लिए श्मशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। ऊन का सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करके – श्मशानवासियों (भूतादि) के लिए पुत्र को “यमाय त्वा.” (यजु. ३८।९) इस मन्त्र से माष (उड़द) की बलि देनी चाहिए और तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर ! इसके बाद चितास्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदनन्तर अस्थिसंचय करे और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएँ और पुन: मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध – पिण्डदान – करें। त्रिकोण स्थण्डिल बनाकर उसे गोबर से लीपे। दक्षिणाभिमुख होकर स्थपिण्डल के तीनों कोनों पर तीन पिण्डदान करें। चिताभस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुखवाला जलपूर्ण घट स्थापित करें।

इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान्न मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग ! फिर उत्तर दिशा में पंद्रह कदम जाएँ और वहाँ गढ्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाहजनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिण्ड प्रदान करें और गढ्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएँ। वहाँ दूध और जल से उन अस्थियों को बार-बार प्रक्षालित करके चन्दन और कुंकुम से विशेषरूप से लेपित करें फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। जिस मृत प्राणी की अस्थि दस दिन के अन्तर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगाजल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है।

गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे। जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुँचा दिया, उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है।

जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महा अरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगाजी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुरुष को स्वत: ही अपने पिता की अस्थियों को गंगाजी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थिसंचयन के अनन्तर दशगात्रविधि का अनुष्ठान करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन कुश का पुत्तल बनाकर पूर्वविधि के अनुसार केवल उसी का दाह करे और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। दशगात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरम्भ करना चााहिए और सांवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी दिन (सूचना प्राप्त होने वाले) को ग्रहण करना चाहिए।

यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनन्तर नारी की म्रत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले, यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगाजी में ही प्रवाहित कर दे और अन्य स्थान पर मरे सत्ताईस महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियाँ गंगा जी में विसर्जित करें तथा जलपूर्ण कुम्भ प्रदान करें तथा केवल बालकों को ही भोजन कराएँ।

गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती पर शिशु के मरने पर उसके लिए दुग्धदान करना चाहिए। बालक – चूड़ाकरण से पूर्व या तीन वर्ष की अवस्था वाले – के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगण्ड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।

पाँच वर्ष की अवस्था से अधिक वाले बालक की मृत्यु होने पर, वह चाहे उपनीत (यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न) हो अथवा अनुपनीत (जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो) हो, पायस और गुड़ के दस पिण्ड क्रमश: प्रदान करने चाहिए। पौगण्ड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह तथा द्वादशाह की क्रिया का सम्पादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगण्डावस्था में मृत बालक का सपिण्डन श्राद्ध नहीं होता। अत: बारहवें दिन उसका केवल एकोद्दिष्ट श्राद्ध करें।

स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रतबन्ध-स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऎसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वृषोत्सर्गादि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएँ करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा न तो उनका दाह-संस्कार किया जाना चाहिए, न उन्हें तिलांजलि देनी चााहिए और न ही उनकी दशगात्रादि क्रिया ही करनी चाहिए क्योंकि दण्डग्रहण (सन्यास ग्रहण) कर लेने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदण्ड (मन, वाणी और इन्द्रियों का संयम ही त्रिदण्ड है) ग्रहण करने से मृत्यु के अनन्तर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता।

ज्ञानीजन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं। इसलिए उनके उद्देश्य से दिये जाने वाले पिण्डों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अत: उनके लिए पिण्डदान और उदकक्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थश्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए।

हे तार्क्ष्य ! हंस, परमहंस, कुटीचक और बहूदक – इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है, यदि वहाँ कोई महानदी हो तो उन्हीं में उन्हें जलसमाधि दे देनी चाहिए।

।।इस प्रकार गरुड़ पुराण के अन्तर्गत सारोद्धार में “दाहास्थिसंचयकर्मनिरुपण” नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ।।

Leave a Reply