Hindu Swayamsevak Sangh (HSS) – Prarthana

।। प्रार्थना ।।
सर्वमंगल मांगल्यां देवीं सर्वार्थ साधिकाम् ।
शरण्यां सर्वभूतानां नमामो भूमिमातरम् ॥सच्चिदानन्द रुपाय विश्वमंगल हेतवे ।
विश्वधर्मैक मूलाय नमोस्तु परमात्मने ॥

विश्वधर्मविकासार्थं प्रभो संघटिता वयम् ।
शुभामाशिषमस्तमभ्यम देहि तत परिपूर्तये ॥

अजय्यमात्मसामर्थ्यं सुशीलम लोक पूजितम् ।
ज्ञानं च देहि विश्वेश ध्येयमार्ग प्रकाशकम् ॥

समुत्कर्षोस्तु नो नित्यं नि:श्रेयस समन्वित ।
तत्साधकम स्फुरत्वन्त: सुवीरव्रतमुज्वलम् ॥

विश्वधर्म प्रकाशेन विश्वशांति प्रवर्तके ।
हिन्दुसंघटना कार्ये ध्येयनिष्ठा स्थिरास्तुन: ॥

सघंशक्तिर्विजेत्रीयं कृतवास्मध्दर्मरक्षणम् ॥
परमं वैभवं प्राप्तुं समर्थास्तु तवाशिषा ॥

त्वदीय पुण्ये कार्येस्मिन् विश्वकल्याणसाधके ।
त्याग सेवा व्रतस्यायम् कायो मे पततु प्रभो ॥
॥विश्व धर्म की जय ॥

English Transliteration:
sarvamangala mangalyam devim sarvartha sadhikama |
saranyam sarvabhutanam namamo bhumimatarama ||

sacchidananda rupaya visvamangala hetave |
visvadharmaika mulaya namostu paramatmane ||

visvadharmavikasartham prabho sangathita vayama |
shubhamasisham astamabyama dehi tata paripurtaye ||

ajayyamatmasamarthyam susilama loka pujitama |
gyanancha dehi visvesa dhyeyamarga prakasakama ||

samutkarshostu no nityam nisreyasa samanvita |
tatssdhakama sphuratvanta: suviravratamujvalama ||

visvadharma prakasena visvasanti pravartake |
hindusangathana karye dhyeyanishtha sthirastuna ||

sanghsaktirvijetriyam krutavasmadhdarmarakshanama ||
paramam vaibavam praptum samarthastu tavasisha ||

tvadiya punye karyesmina visvakalyanasadhake |
tyaga seva vratasyayama kayo me patatu prahoo ||
||visva dharma ki jaya ||

Leave a Reply