ककारादि काली सहस्त्र नामावली 2 || Kakaradi Kali Sahastra Namavali

0

अथ सहस्रनामावलिः ।

ॐ क्रीं काल्यै नमः । ॐ क्रूं कराल्यै नमः । ॐ कल्याण्यै नमः। ॐ कमलायै नमः। ॐ कलायै नमः ।

ॐ कलावत्यै नमः । ॐ कलाढ्यै नमः । ॐ कलापूज्यायै नमः । ॐ कलात्मिकायै नमः ।

ॐ कलाहृष्टायै नमः । ॐ कलापुष्टायै नमः । ॐ कलामस्तायै नमः । ॐ कलाधरायै नमः ।

ॐ कलाकोटिसमाभासायै नमः । ॐ कलाकोटिप्रपूजितायै नमः । ॐ कलाकर्मकलाधरायै नमः ।

ॐ कलापरायै नमः । ॐ कलागमायै नमः । ॐ कलाधारायै नमः । ॐ कमलिन्यै नमः ।

ॐ ककारायै नमः । ॐ करुणायै नमः । ॐ कव्यै नमः । ॐ ककारवर्णसर्वाङ्ग्यै नमः ।

ॐ कलाकोटिप्रभूषितायै नमः । ॐ ककारकोटिगुणितायै नमः । ॐ ककारकोटिभूषणायै नमः ।

ॐ ककारवर्णहृदयायै नमः । ॐ ककारमनुमण्डितायै नमः । ॐ ककारवर्णनिलयायै नमः ।

ॐ काकशब्दपरायणायै नमः । ॐ ककारवर्णमुकुटायै नमः । ॐ ककारवर्णभूषणायै नमः ।

ॐ ककारवर्णरूपायै नमः । ॐ काकशब्दपरायणायै नमः । ॐ ककवीरास्फालरतायै नमः ।

ॐ कमलाकरपूजितायै नमः । ॐ कमलाकरनाथायै नमः । ॐ कमलाकररूपधृषे नमः ।

ॐ कमलाकरसिद्धिस्थायै नमः । ॐ कमलाकरपारदायै नमः । ॐ कमलाकरमध्यस्थायै नमः ।

ॐ कमलाकरतोषितायै नमः । ॐ कथङ्कारपरालापायै नमः । ॐ कथङ्कारपरायणायै नमः ।

ॐ कथङ्कारपदान्तस्थायै नमः । ॐ कथङ्कारपदार्थभुवे नमः । ॐ कमलाक्ष्यै नमः ।

ॐ कमलजायै नमः । ॐ कमलाक्षप्रपूजितायै नमः । ॐ कमलाक्षवरोद्युक्तायै नमः ।

ॐ ककारायै नमः । ॐ कर्बूराक्षरायै नमः । ॐ करतारायै नमः । ॐ करच्छिन्नायै नमः ।

ॐ करश्यामायै नमः । ॐ करार्णवायै नमः । ॐ करपूज्यायै नमः । ॐ कररतायै नमः ।

ॐ करदायै नमः । ॐ करपूजितायै नमः । ॐ करतोयायै नमः । ॐ करामर्षायै नमः ।

ॐ कर्मनाशायै नमः । ॐ करप्रियायै नमः । ॐ करप्राणायै नमः । ॐ करकजायै नमः ।

ॐ करकायै नमः । ॐ करकान्तरायै नमः । ॐ करकाचलरूपायै नमः ।

ॐ करकाचलशोभिन्यै नमः । ॐ करकाचलपुत्र्यै नमः । ॐ करकाचलतोषितायै नमः ।

ॐ करकाचलगेहस्थायै नमः । ॐ करकाचलरक्षिण्यै नमः । ॐ करकाचलसम्मान्यायै नमः ।

ॐ करकाचलकारिण्यै नमः । ॐ करकाचलवर्षाढ्यायै नमः । ॐ करकाचलरञ्जितायै नमः ।

ॐ करकाचलकान्तारायै नमः । ॐ करकाचलमालिन्यै नमः । ॐ करकाचलभोज्यायै नमः ।

ॐ करकाचलरूपिण्यै नमः । ॐ करामलकसंस्थायै नमः । ॐ करामलकसिद्धिदायै नमः ।

ॐ करामलकसम्पूज्यायै नमः । ॐ करामलकतारिण्यै नमः । ॐ करामलककाल्यै नमः ।

ॐ करामलकरोचिन्यै नमः । ॐ करामलकमात्रे नमः । ॐ करामलकसेविन्यै नमः ।

ॐ करामलकवद्ध्येयायै नमः । ॐ करामलकदायिन्यै नमः । ॐ कञ्जनेत्रायै नमः ।

ॐ कञ्जगत्यै नमः । ॐ कञ्जस्थायै नमः । ॐ कञ्जधारिण्यै नमः । ॐ कञ्जमालाप्रियकर्यै नमः ।

ॐ कञ्जरूपायै नमः । ॐ कञ्जनायै नमः । ॐ कञ्जजात्यै नमः । ॐ कञ्जगत्यै नमः ।

ॐ कञ्जहोमपरायणायै नमः । ॐ कञ्जमण्डलमध्यस्थायै नमः । ॐ कञ्जाभरणभूषितायै नमः ।

ॐ कञ्जसम्माननिरतायै नमः । ॐ कञ्जोत्पत्तिपरायणायै नमः । ॐ कञ्जराशिसमाकारायै नमः ।

ॐ कञ्जारण्यनिवासिन्यै नमः । ॐ करञ्जवृक्षमध्यस्थायै नमः । ॐ करञ्जवृक्षवासिन्यै नमः ।

ॐ करञ्जफलभूषाढ्यायै नमः । ॐ करञ्जारण्यवासिन्यै नमः । ॐ करञ्जमालाभरणायै नमः ।

ॐ करवालपरायणायै नमः । ॐ करवालप्रहृष्टात्मने नमः । ॐ करवालप्रियागत्यै नमः ।

ॐ करवालप्रियाकन्थायै नमः । ॐ करवालविहारिण्यै नमः । ॐ करवालमय्यै नमः ।

ॐ कर्मायै नमः । ॐ करवालप्रियङ्कर्यै नमः । ॐ कबन्धमालाभरणायै नमः ।

ॐ कबन्धराशिमध्यगायै नमः । ॐ कबन्धकूटसंस्थानायै नमः । ॐ कबन्धानन्तभूषणायै नमः ।

ॐ कबन्धनादसन्तुष्टायै नमः । ॐ कबन्धासनधारिण्यै नमः । ॐ कबन्धगृहमध्यस्थायै नमः ।

ॐ कबन्धवनवासिन्यै नमः । ॐ कबन्धकाञ्च्यै नमः । ॐ करण्यै नमः ।

ॐ कबन्धराशिभूषणायै नमः । ॐ कबन्धमालाजयदायै नमः । ॐ कबन्धदेहवासिन्यै नमः ।

ॐ कबन्धासनमान्यायै नमः । ॐ कपालमाल्यधारिण्यै नमः । ॐ कपालमालामध्यस्थायै नमः ।

ॐ कपालव्रततोषितायै नमः । ॐ कपालदीपसन्तुष्टायै नमः । ॐ कपालदीपरूपिण्यै नमः ।

ॐ कपालदीपवरदायै नमः । ॐ कपालकज्जलस्थितायै नमः । ॐ कपालमालाजयदायै नमः ।

ॐ कपालजपतोषिण्यै नमः । ॐ कपालसिद्धिसंहृष्टायै नमः । ॐ कपालभोजनोद्यतायै नमः ।

ॐ कपालव्रतसंस्थानायै नमः । ॐ कपालकमलालयायै नमः । ॐ कवित्वामृतसारायै नमः ।

ॐ कवित्वामृतसागरायै नमः । ॐ कवित्वसिद्धिसंहृष्टायै नमः । ॐ कवित्वादानकारिण्यै नमः ।

ॐ कविपूज्यायै नमः । ॐ कविगत्यै नमः । ॐ कविरूपायै नमः । ॐ कविप्रियायै नमः ।

ॐ कविब्रह्मानन्दरूपायै नमः । ॐ कवित्वव्रततोषितायै नमः । ॐ कविमानससंस्थानायै नमः ।

ॐ कविवाच्छाप्रपूरिण्यै नमः । ॐ कविकण्ठस्थितायै नमः । ॐ कंह्रींकंकंकंकविपूर्तिदायै नमः ।

ॐ कज्जलायै नमः । ॐ कज्जलादानमानसायै नमः । ॐ कज्जलप्रियायै नमः ।

ॐ कपालकज्जलसमायै नमः । ॐ कज्जलेशप्रपूजितायै नमः । ॐ कज्जलार्णवमध्यस्थायै नमः ।

ॐ कज्जलानन्दरूपिण्यै नमः । ॐ कज्जलप्रियसन्तुष्टायै नमः । ॐ कज्जलप्रियतोषिण्यै नमः ।

ॐ कपालमालाभरणायै नमः । ॐ कपालकरभूषणायै नमः । ॐ कपालकरभूषाढ्यायै नमः ।

ॐ कपालचक्रमण्डितायै नमः । ॐ कपालकोटिनिलयायै नमः । ॐ कपालदुर्गकारिण्यै नमः ।

ॐ कपालगिरिसंस्थायै नमः । ॐ कपालचक्रवासिन्यै नमः । ॐ कपालपात्रसन्तुष्टायै नमः ।

ॐ कपालार्घ्यपरायणायै नमः । ॐ कपालार्घ्यप्रियप्राणायै नमः । ॐ कपालार्घ्यवरप्रदायै नमः ।

ॐ कपालचक्र रूपायै नमः । ॐ कपालरूपमात्रगायै नमः । ॐ कदल्यै नमः ।

ॐ कदलीरूपायै नमः । ॐ कदलीवनवासिन्यै नमः । ॐ कदलीपुष्पसम्प्रीतायै नमः ।

ॐ कदलीफलमानसायै नमः । ॐ कदलीहोमसन्तुष्टायै नमः । ॐ कदलीदर्शनोद्यतायै नमः ।

ॐ कदलीगर्भमध्यस्थायै नमः । ॐ कदलीवनसुन्दर्यै नमः । ॐ कदम्बपुष्पनिलयायै नमः ।

ॐ कदम्बवनमध्यगायै नमः । ॐ कदम्बकुसुमामोदायै नमः । ॐ कदम्बवनतोषिण्यै नमः ।

ॐ कदम्बपुष्पसम्पूज्यायै नमः । ॐ कदम्बपुष्पहोमदायै नमः । ॐ कदम्बपुष्पमध्यस्थायै नमः ।

ॐ कदम्बफलभोजिन्यै नमः । ॐ कदम्बकाननान्तस्थायै नमः । ॐ कदम्बाचलवासिन्यै नमः ।

ॐ कक्षपायै नमः । ॐ कक्षपाराध्यायै नमः । ॐ कक्षपासनसंस्थितायै नमः ।

ॐ कर्णपूरायै नमः । ॐ कर्णनासायै नमः । ॐ कर्णाढ्यायै नमः । ॐ कालभैरव्यै नमः ।

ॐ कलहप्रीतायै नमः । ॐ कलहदायै नमः । ॐ कलहायै नमः । ॐ कलहातुरायै नमः ।

ॐ कर्णयक्ष्यै नमः । ॐ कर्णवार्त्कथिन्यै नमः । ॐ कर्णसुन्दर्यै नमः । ॐ कर्णपिशाचिन्यै नमः ।

ॐ कर्णमञ्जर्यै नमः । ॐ कविकक्षदायै नमः । ॐ कविकक्षविरूपाढ्यायै नमः ।

ॐ कविकक्षस्वरूपिण्यै नमः । ॐ कस्तूरीमृगसंस्थानायै नमः । ॐ कस्तूरीमृगरूपिण्यै नमः ।

ॐ कस्तूरीमृगसन्तोषायै नमः । ॐ कस्तूरीमृगमध्यगायै नमः । ॐ कस्तूरीरसनीलाङ्ग्यै नमः ।

ॐ कस्तूरीगन्धतोषितायै नमः । ॐ कस्तूरीपूजकप्राणायै नमः । ॐ कस्तूरीपूजकप्रियायै नमः ।

ॐ कस्तूरीप्रेमसन्तुष्टायै नमः । ॐ कस्तूरीप्राणधारिण्यै नमः । ॐ कस्तूरीपूजकानन्दायै नमः ।

ॐ कस्तूरीगन्धरूपिण्यै नमः । ॐ कस्तूरीमालिकारूपायै नमः । ॐ कस्तूरीभोजनप्रियायै नमः ।

ॐ कस्तूरीतिलकानन्दायै नमः । ॐ कस्तूरीतिलकप्रियायै नमः । ॐ कस्तूरीहोमसन्तुष्टायै नमः ।

ॐ कस्तूरीतर्पणोद्यतायै नमः । ॐ कस्तूरीमार्जनोद्युक्तायै नमः । ॐ कस्तूरीचक्रपूजितायै नमः ।

ॐ कस्तूरीपुष्पसम्पूज्यायै नमः। ॐ कस्तूरीचर्वणोद्यातायै नमः। ॐ कस्तूरीगर्भमध्यस्थायै नमः।

ॐ कस्तूरीवस्त्रधारिण्यै नमः। ॐ कस्तूरीकामोदरतायै नमः। ॐ कस्तूरीवनवासिन्यै नमः।

ॐ कस्तूरीवनसंरक्षायै नमः। ॐ कस्तूरीप्रेमधारिण्यै नमः। ॐ कस्तूरीशक्तिनिलयायै नमः।

ॐ कस्तूरीशक्तिकुण्डगायै नमः । ॐ कस्तूरीकुण्डसंस्नातायै नमः। ॐ कस्तूरीकुण्डमज्जनायै नमः।

ॐ कस्तूरीजीवसन्तुष्टायै नमः । ॐ कस्तूरीजीवधारिण्यै नमः । ॐ कस्तूरीपरमामोदायै नमः ।

ॐ कस्तूरीजीवनक्षमायै नमः । ॐ कस्तूरीजातिभावस्थायै नमः । ॐ कस्तूरीगन्धचुम्बनायै नमः ।

ॐ कस्तूरीगन्धसंशोभाविराजितकपालभुवे नमः । ॐ कस्तूरीमदनान्तस्थायै नमः ।

ॐ कस्तूरीमदहर्षदायै नमः । ॐ कस्तूर्यै नमः । ॐ कवितानाढ्यायै नमः ।

ॐ कस्तूरीगृहमध्यगायै नमः । ॐ कस्तूरीस्पर्शकप्राणायै नमः । ॐ कस्तूरीविन्दकान्तकायै नमः ।

ॐ कस्तूर्यामोदरसिकायै नमः । ॐ कस्तूरीक्रीडनोद्यतायै नमः । ॐ कस्तूरीदाननिरतायै नमः ।

ॐ कस्तूरीवरदायिन्यै नमः । ॐ कस्तूरीस्थापनाशक्तायै नमः । ॐ कस्तूरीस्थानरञ्जिन्यै नमः ।

ॐ कस्तूरीकुशलप्रश्नायै नमः । ॐ कस्तूरीस्तुतिवन्दितायै नमः । ॐ कस्तूरीवन्दकाराध्यायै नमः ।

ॐ कस्तूरीस्थानवासिन्यै नमः । ॐ कहरूपायै नमः । ॐ कहाढ्यायै नमः । ॐ कहानन्दायै नमः ।

ॐ कहात्मभुवे नमः । ॐ कहपूज्यायै नमः । ॐ कहेत्याख्यायै नमः । ॐ कहहेयायै नमः ।

ॐ कहात्मिकायै नमः। ॐ कहमालायै नमः। ॐ कण्ठभूषायै नमः। ॐ कहमन्त्रजपोद्यतायै नमः।

ॐ कहनामस्मृतिपरायै नमः । ॐ कहनामपरायणायै नमः । ॐ कहपरायणरतायै नमः ।

ॐ कहदेव्यै नमः । ॐ कहेश्वर्यै नमः । ॐ कहहेत्वै नमः । ॐ कहानन्दायै नमः ।

ॐ कहनादपरायणायै नमः । ॐ कहमात्रे नमः । ॐ कहान्तस्थायै नमः । ॐ कहमन्त्रायै नमः ।

ॐ कहेश्वरायै नमः । ॐ कहगेयायै नमः। ॐ कहाराध्यायै नमः। ॐ कहध्यानपरायणायै नमः।

ॐ कहतन्त्रायै नमः । ॐ कहकहायै नमः । ॐ कहचर्य्यापरायणायै नमः। ॐ कहाचारायै नमः।

ॐ कहगत्यै नमः । ॐ कहताण्डवकारिण्यै नमः । ॐ कहारण्यायै नमः । ॐ कहगत्यै नमः ।

ॐ कहशक्तिपरायणायै नमः । ॐ कहराज्यरतायै नमः । ॐ कर्मसाक्षिण्यै नमः ।

ॐ कर्मसुन्दर्यै नमः । ॐ कर्मविद्यायै नमः । ॐ कर्मगत्यै नमः । ॐ कर्मतन्त्रपरायणायै नमः ।

ॐ कर्ममात्रायै नमः । ॐ कर्मगात्रायै नमः । ॐ कर्मधर्मपरायणायै नमः ।

ॐ कर्मरेखानाशकर्त्र्यै नमः । ॐ कर्मरेखाविनोदिन्यै नमः । ॐ कर्मरेखामोहकर्यै नमः ।

ॐ कर्मकीर्तिपरायणायै नमः । ॐ कर्मविद्यायै नमः । ॐ कर्मसारायै नमः ।

ॐ कर्माधारायै नमः । ॐ कर्मभुवे नमः । ॐ कर्मकार्यै नमः । ॐ कर्महार्यै नमः ।

ॐ कर्मकौतुकसुन्दर्यै नमः । ॐ कर्मकाल्यै नमः । ॐ कर्मतारायै नमः । ॐ कर्मछिन्नायै नमः ।

ॐ कर्मदायै नमः । ॐ कर्मचाण्डालिन्यै नमः । ॐ कर्मवेदमात्रे नमः । ॐ कर्मभुवे नमः ।

ॐ कर्मकाण्डरतानन्तायै नमः । ॐ कर्मकाण्डानुमानितायै नमः । ॐ कर्मकाण्डपरीणाहायै नमः ।

ॐ कमठ्यै नमः । ॐ कमठाकृत्यै नमः । ॐ कमठाराध्यहृदयायै नमः । ॐ कमठायै नमः ।

ॐ कण्ठसुन्दर्यै नमः । ॐ कमठासनसंसेव्यायै नमः । ॐ कमठ्यै नमः । ॐ कर्मतत्परायै नमः ।

ॐ करुणाकरकान्तायै नमः । ॐ करुणाकरवन्दितायै नमः । ॐ कठोरायै नमः ।

ॐ करमालायै नमः । ॐ कठोरकुचधारिण्यै नमः । ॐ कपर्दिन्यै नमः । ॐ कपटिन्यै नमः ।

ॐ कठिन्यै नमः । ॐ कङ्कभूषणायै नमः । ॐ करभोर्वै नमः । ॐ कठिनदायै नमः ।

ॐ करभायै नमः । ॐ करभालयायै नमः । ॐ कलभाषामय्यै नमः । ॐ कल्पायै नमः ।

ॐ कल्पनायै नमः । ॐ कल्पदायिन्यै नमः । ॐ कमलस्थायै नमः । ॐ कलामालायै नमः ।

ॐ कमलास्यायै नमः । ॐ क्वणत्प्रभायै नमः । ॐ ककुद्मिन्यै नमः । ॐ कष्टवत्यै नमः ।

ॐ करणीयकथार्चितायै नमः । ॐ कचार्चितायै नमः । ॐ कचतन्वै नमः ।

ॐ कचसुन्दरधारिण्यै नमः । ॐ कठोरकुचसंलग्नायै नमः । ॐ कटिसूत्रविराजितायै नमः ।

ॐ कर्णभक्षप्रियायै नमः । ॐ कन्दायै नमः । ॐ कथायै नमः । ॐ कन्दगत्यै नमः ।

ॐ कल्यै नमः । ॐ कलिघ्नयै नमः । ॐ कलिदूत्यै नमः । ॐ कविनायकपूजितायै नमः ।

ॐ कणकक्षानियन्त्र्यै नमः । ॐ कश्चित्कविवरार्चितायै नमः । ॐ कर्त्र्यै नमः ।

ॐ कर्तृकाभूषायै नमः । ॐ करिण्यै नमः । ॐ कर्णशत्रुपायै नमः । ॐ करणेश्यै नमः ।

ॐ करणपायै नमः । ॐ कलवाचायै नमः । ॐ कलानिध्यै नमः । ॐ कलनायै नमः ।

ॐ कलनाधारायै नमः । ॐ कलनायै नमः । ॐ कारिकायै नमः । ॐ कारायै नमः ।

ॐ कलगेयायै नमः । ॐ कर्कराश्यै नमः । ॐ कर्कराशिप्रपूजितायै नमः ।

ॐ कन्याराश्यै नमः । ॐ कन्यकायै नमः । ॐ कन्यकाप्रियभाषिण्यै नमः ।

ॐ कन्यकादानसन्तुष्टायै नमः । ॐ कन्यकादानतोषिण्यै नमः । ॐ कन्यादानकरानन्दायै नमः ।

ॐ कन्यादानग्रहेष्टदायै नमः । ॐ कर्षणायै नमः । ॐ कक्षदहनायै नमः । ॐ कामितायै नमः ।

ॐ कमलासनायै नमः । ॐ करमालानन्दकर्त्र्यै नमः । ॐ करमालाप्रतोषितायै नमः ।

ॐ करमालाशयानन्दायै नमः । ॐ करमालासमागमायै नमः । ॐ करमालासिद्धिदात्र्यै नमः ।

ॐ करमालायै नमः । ॐ करप्रियायै नमः । ॐ करप्रियाकररतायै नमः ।

ॐ करदानपरायणायै नमः । ॐ कलानन्दायै नमः । ॐ कलिगत्यै नमः । ॐ कलिपूज्यायै नमः ।

ॐ कलिप्रस्वै नमः । ॐ कलनादनिनादस्थायै नमः । ॐ कलनादवरप्रदायै नमः ।

ॐ कलनादसमाजस्थायै नमः । ॐ कहोलायै नमः । ॐ कहोलदायै नमः ।

ॐ कहोलगेहमध्यस्थायै नमः । ॐ कहोलवरदायिन्यै नमः । ॐ कहोलकविताधारायै नमः ।

ॐ कहोलऋषिमानितायै नमः। ॐ कहोलमानसाराध्यायै नमः। ॐ कहोलवाक्यकारिण्यै नमः।

ॐ कर्तृरूपायै नमः । ॐ कर्तृमय्यै नमः । ॐ कर्तृमात्रे नमः । ॐ कर्त्तर्यै नमः । ॐ कनीयायै नमः ।

ॐ कनकाराध्यायै नमः । ॐ कनीनकमय्यै नमः । ॐ कनीयानन्दनिलयायै नमः ।

ॐ कनकानन्दतोषितायै नमः । ॐ कनीयककरायै नमः । ॐ काष्ठायै नमः ।

ॐ कथार्णवकर्यै नमः । ॐ कर्यै नमः । ॐ करिगम्यायै नमः । ॐ करिगत्यै नमः ।

ॐ करिध्वजपरायणायै नमः । ॐ करिनाथप्रियायै नमः । ॐ कण्ठायै नमः ।

ॐ कथानकप्रतोषितायै नमः । ॐ कमनीयायै नमः । ॐ कमनकायै नमः ।

ॐ कमनीयविभूषणायै नमः । ॐ कमनीयसमाजस्थायै नमः । ॐ कमनीयव्रतप्रियायै नमः ।

ॐ कमनीयगुणाराध्यायै नमः । ॐ कपिलायै नमः । ॐ कपिलेश्वर्यै नमः ।

ॐ कपिलाराध्यहृदयायै नमः । ॐ कपिलाप्रियवादिन्यै नमः । ॐ कहचक्रमन्त्रवर्णायै नमः ।

ॐ कहचक्रप्रसूनकायै नमः । ॐ क ए ईल्ह्रींस्वरूपायै नमः । ॐ क ए ईल्ह्रींवरप्रदायै नमः ।

ॐ क ए ईल्ह्रींसिद्धिदात्र्यै नमः। ॐ क ए ईल्ह्रींस्वरूपिण्यै नमः। ॐ क ए ईल्ह्रींमन्त्रवर्णायै नमः।

ॐ क ए ईल्ह्रींप्रसूकलायै नमः । ॐ कवर्गायै नमः । ॐ कपाटस्थायै नमः ।

ॐ कपाटोद्घाटनक्षमायै नमः । ॐ कङ्काल्यै नमः । ॐ कपाल्यै नमः ।

ॐ कङ्कालप्रियभाषिण्यै नमः । ॐ कङ्कालभैरवाराध्यायै नमः ।

ॐ कङ्कालमानसंस्थितायै नमः । ॐ कङ्कालमोहनिरतायै नमः ।

ॐ कङ्कालमोहदायिन्यै नमः । ॐ कलुषघ्न्यै नमः । ॐ कलुषहायै नमः ।

ॐ कलुषार्त्तिविनाशिन्यै नमः । ॐ कलिपुष्पायै नमः । ॐ कलादानायै नमः ।

ॐ कशिप्वै नमः । ॐ कश्यपार्चितायै नमः । ॐ कश्यपायै नमः । ॐ कश्यपाराध्यायै नमः ।

ॐ कलिपूर्णकलेवरायै नमः । ॐ कलेवरकर्यै नमः । ॐ काञ्च्यै नमः । ॐ कवर्गायै नमः ।

ॐ करालकायै नमः । ॐ करालभैरवाराध्यायै नमः । ॐ करालभैरवेश्वर्यै नमः ।

ॐ करालायै नमः । ॐ कलनाधारायै नमः । ॐ कपर्दीशवरप्रदायै नमः ।

ॐ कपर्दीशप्रेमलतायै नमः । ॐ कपर्दिमालिकायै नमः । ॐ कपर्दिजपमालाढ्यायै नमः ।

ॐ करवीरप्रसूनदायै नमः । ॐ करवीरप्रियप्राणायै नमः । ॐ करवीरप्रपूजितायै नमः ।

ॐ कर्णिकारसमाकारायै नमः । ॐ कर्णिकारप्रपूजितायै नमः । ॐ करिषाग्निस्थितायै नमः ।

ॐ कर्षायै नमः । ॐ कर्षमात्रसुवर्णदायै नमः । ॐ कलशायै नमः । ॐ कलशाराध्यायै नमः ।

ॐ कषायायै नमः । ॐ करिगानदायै नमः । ॐ कपिलायै नमः । ॐ कलकण्ठ्यै नमः ।

ॐ कलिकल्पलतायै नमः । ॐ कल्पमात्रे नमः । ॐ कल्पलतायै नमः । ॐ कल्पकार्यै नमः ।

ॐ कल्पभुवे नमः । ॐ कर्पूरामोदरुचिरायै नमः । ॐ कर्पूरामोदधारिण्यै नमः ।

ॐ कर्पूरमालाभरणायै नमः । ॐ कर्पूरवासपूर्त्तिदायै नमः । ॐ कर्पूरमालाजयदायै नमः ।

ॐ कर्पूरार्णवमध्यगायै नमः । ॐ कर्पूरतर्पणरतायै नमः । ॐ कटकाम्बरधारिण्यै नमः ।

ॐ कपटेश्वरसम्पूज्यायै नमः । ॐ कपटेश्वररूपिण्यै नमः । ॐ कट्वै नमः ।

ॐ कविध्वजाराध्यायै नमः । ॐ कलापपुष्परूपिण्यै नमः । ॐ कलापपुष्परुचिरायै नमः ।

ॐ कलापपुष्पपूजितायै नमः । ॐ क्रकचायै नमः । ॐ क्रकचाराध्यायै नमः ।

ॐ कथंब्रूमायै नमः । ॐ करलतायै नमः । ॐ कथङ्कारविनिर्मुक्तायै नमः ।

ॐ काल्यै नमः । ॐ कालक्रियायै नमः । ॐ क्रत्वै नमः । ॐ कामिन्यै नमः ।

ॐ कामिनीपूज्यायै नमः । ॐ कामिनीपुष्पधारिण्यै नमः । ॐ कामिनीपुष्पनिलयायै नमः ।

ॐ कामिनीपुष्पपूर्णिमायै नमः । ॐ कामिनीपुष्पपूजार्हायै नमः । ॐ कामिनीपुष्पभूषणायै नमः ।

ॐ कामिनीपुष्पतिलकायै नमः। ॐ कामिनीकुण्डचुम्बनायै नमः। ॐ कामिनीयोगसन्तुष्टायै नमः।

ॐ कामिनीयोगभोगदायै नमः। ॐ कामिनीकुण्डसम्मग्नायै नमः। ॐ कामिनीकुण्डमध्यगायै नमः।

ॐ कामिनीमानसाराध्यायै नमः । ॐ कामिनीमानतोषितायै नमः ।

ॐ कामिनीमानसञ्चारायै नमः। ॐ कालिकायै नमः । ॐ कालकालिकायै नमः ।

ॐ कामायै नमः । ॐ कामदेव्यै नमः । ॐ कामेश्यै नमः । ॐ कामसम्भवायै नमः ।

ॐ कामभावायै नमः । ॐ कामरतायै नमः । ॐ कामार्त्तायै नमः । ॐ काममञ्जर्यै नमः ।

ॐ काममञ्जीररणितायै नमः । ॐ कामदेवप्रियान्तरायै नमः । ॐ कामकाल्यै नमः ।

ॐ कामकलायै नमः । ॐ कालिकायै नमः । ॐ कमलार्चितायै नमः । ॐ कादिकायै नमः ।

ॐ कमलायै नमः । ॐ काल्यै नमः । ॐ कालानलसमप्रभायै नमः । ॐ कल्पान्तदहनायै नमः ।

ॐ कान्तायै नमः । ॐ कान्तारप्रियवासिन्यै नमः । ॐ कालपूज्यायै नमः । ॐ कालरतायै नमः ।

ॐ कालमात्रे नमः । ॐ कालिन्यै नमः । ॐ कालवीरायै नमः । ॐ कालघोरायै नमः ।

ॐ कालसिद्धायै नमः । ॐ कालदायै नमः । ॐ कालाञ्जनसमाकारायै नमः ।

ॐ कालञ्जरनिवासिन्यै नमः । ॐ कालऋद्ध्यै नमः । ॐ कालवृद्ध्यै नमः ।

ॐ कारागृहविमोचिन्यै नमः । ॐ कादिविद्यायै नमः । ॐ कादिमात्रे नमः ।

ॐ कादिस्थायै नमः । ॐ कादिसुन्दर्यै नमः । ॐ काश्यै नमः । ॐ काञ्च्यै नमः ।

ॐ काञ्चीशायै नमः । ॐ काशीशवरदायिन्यै नमः । ॐ क्रींबीजायै नमः ।

ॐ क्रींबीजाहृदयायै नमः । ॐ काम्यायै नमः । ॐ काम्यगत्यै नमः ।

ॐ काम्यसिद्धिदात्र्यै नमः । ॐ कामभुवे नमः । ॐ कामाख्यायै नमः ।

ॐ कामरूपायै नमः । ॐ कामचापविमोचिन्यै नमः । ॐ कामदेवकलारामायै नमः ।

ॐ कामदेवकलालयायै नमः । ॐ कामरात्र्यै नमः । ॐ कामदात्र्यै नमः ।

ॐ कान्ताराचलवासिन्यै नमः । ॐ कामरूपायै नमः । ॐ कालगत्यै नमः ।

ॐ कामयोगपरायणायै नमः । ॐ कामसम्मर्दनरतायै नमः । ॐ कामगेहविकाशिन्यै नमः ।

ॐ कालभैरवभार्यायै नमः । ॐ कालभैरवकामिन्यै नमः । ॐ कालभैरवयोगस्थायै नमः ।

ॐ कालभैरवभोगदायै नमः । ॐ कामधेन्वै नमः । ॐ कामदोग्ध्र्यै नमः । ॐ काममात्रे नमः ।

ॐ कान्तिदायै नमः। ॐ कामुकायै नमः। ॐ कामुकाराध्यायै नमः। ॐ कामुकानन्दवर्द्धिन्यै नमः।

ॐ कार्त्तवीर्यायै नमः । ॐ कार्त्तिकेयायै नमः । ॐ कार्त्तिकेयप्रपूजितायै नमः ।

ॐ कार्यायै नमः । ॐ कारणदायै नमः । ॐ कार्यकारिण्यै नमः । ॐ कारणान्तरायै नमः ।

ॐ कान्तिगम्यायै नमः । ॐ कान्तिमय्यै नमः । ॐ कात्यायै नमः । ॐ कात्यायन्यै नमः ।

ॐ कायै नमः । ॐ कामसारायै नमः । ॐ काश्मीरायै नमः । ॐ काश्मीराचारतत्परायै नमः ।

ॐ कामरूपाचाररतायै नमः । ॐ कामरूपप्रियंवदायै नमः । ॐ कामरूपाचारसिद्ध्यै नमः ।

ॐ कामरूपमनोमय्यै नमः । ॐ कार्त्तिक्यै नमः । ॐ कार्त्तिकाराध्यायै नमः ।

ॐ काञ्चनारप्रसूनभुवे नमः । ॐ काञ्चनारप्रसूनाभायै नमः । ॐ काञ्चनारप्रपूजितायै नमः ।

ॐ काञ्चरूपायै नमः । ॐ काञ्चभूम्यै नमः । ॐ कांस्यपात्रप्रभोजिन्यै नमः ।

ॐ कांस्यध्वनिमय्यै नमः । ॐ कामसुन्दर्यै नमः । ॐ कामचुन्बनायै नमः ।

ॐ काशपुष्पप्रतीकाशायै नमः । ॐ कामद्रुमसमागमायै नमः । ॐ कामपुष्पायै नमः ।

ॐ कामभूम्यै नमः । ॐ कामपूज्यायै नमः । ॐ कामदायै नमः । ॐ कामदेहायै नमः ।

ॐ कामगेहायै नमः । ॐ कामबीजपरायणायै नमः । ॐ कामध्वजसमारूढायै नमः ।

ॐ कामध्वजसमास्थितायै नमः । ॐ काश्यप्यै नमः । ॐ काश्यपाराध्यायै नमः ।

ॐ काश्यपानन्ददायिन्यै नमः । ॐ कालिन्दीजलसंकाशायै नमः ।

ॐ कालिन्दीजलपूजितायै नमः । ॐ कादेवपूजानिरतायै नमः । ॐ कादेवपरमार्थदायै नमः ।

ॐ कार्मणायै नमः । ॐ कार्मणाकारायै नमः । ॐ कामकार्मणकारिण्यै नमः ।

ॐ कार्मणत्रोटनकर्यै नमः । ॐ काकिन्यै नमः । ॐ कारणाह्वनायै नमः ।

ॐ काव्यामृतायै नमः । ॐ कालिङ्गायै नमः । ॐ कालिङ्गमर्द्दनोद्यतायै नमः ।

ॐ कालागुरुविभूषाढ्यायै नमः । ॐ कालागुरुविभूतिदायै नमः । ॐ कालागुरुसुगन्धायै नमः ।

ॐ कालागुरुप्रतर्पणायै नमः । ॐ कावेरीनीरसम्प्रीतायै नमः । ॐ कावेरीतीरवासिन्यै नमः ।

ॐ कालचक्रभ्रमाकारायै नमः । ॐ कालचक्रनिवासिन्यै नमः । ॐ काननायै नमः ।

ॐ काननाधारायै नमः । ॐ कार्व्यै नमः । ॐ कारुणिकामय्यै नमः। ॐ काम्पिल्यवासिन्यै नमः।

ॐ काष्ठायै नमः । ॐ कामपत्न्यै नमः । ॐ कामभुवे नमः । ॐ कादम्बरीपानरतायै नमः ।

ॐ कादम्बर्य्यै नमः । ॐ कलायै नमः । ॐ कामवन्द्यायै नमः । ॐ कामेश्यै नमः ।

ॐ कामराजप्रपूजितायै नमः । ॐ कामराजेश्वरीविद्यायै नमः । ॐ कामकौतुकसुन्दर्य्यै नमः ।

ॐ काम्बोजायै नमः । ॐ काञ्चिनदायै नमः । ॐ कांस्यकाञ्चनकारिण्यै नमः ।

ॐ काञ्चनाद्रिसमाकारायै नमः । ॐ काञ्चनाद्रिप्रदानदायै नमः । ॐ कामकीर्त्यै नमः ।

ॐ कामकेश्यै नमः । ॐ कारिकायै नमः । ॐ कान्ताराश्रयायै नमः । ॐ कामभेद्यै नमः ।

ॐ कामार्तिनाशिन्यै नमः । ॐ कामभूमिकायै नमः । ॐ कालनिर्णाशिन्यै नमः ।

ॐ काव्यवनितायै नमः । ॐ कामरूपिण्यै नमः । ॐ कायस्थाकामसन्दीप्त्यै नमः ।

ॐ काव्यदायै नमः । ॐ कालसुन्दर्यै नमः । ॐ कामेश्यै नमः । ॐ कारणवरायै नमः ।

ॐ कामेशीपूजनोद्यतायै नमः । ॐ काञ्चीनूपुरभूषाढ्यायै नमः ।

ॐ कुङ्कुमाभरणान्वितायै नमः । ॐ कालचक्रायै नमः । ॐ कालगत्यै नमः ।

ॐ कालचक्रमनोभवायै नमः । ॐ कुन्दमध्यायै नमः । ॐ कुन्दपुष्पायै नमः ।

ॐ कुन्दपुष्पप्रियायै नमः । ॐ कुजायै नमः । ॐ कुजमात्रे नमः । ॐ कुजाराध्यायै नमः ।

ॐ कुठारवरधारिण्यै नमः । ॐ कुञ्जरस्थायै नमः । ॐ कुशरतायै नमः ।

ॐ कुशेशयविलोचनायै नमः । ॐ कुनठ्यै नमः । ॐ कुरर्य्यै नमः । ॐ क्रुद्धायै नमः ।

ॐ कुरङ्ग्यै नमः । ॐ कुटजाश्रयायै नमः । ॐ कुम्भीनसविभूषायै नमः ।

ॐ कुम्भीनसवधोद्यतायै नमः । ॐ कुम्भकर्णमनोल्लासायै नमः । ॐ कुलचूडामण्यै नमः ।

ॐ कुलायै नमः । ॐ कुलालगृहकन्यायै नमः । ॐ कुलचूडामणिप्रियायै नमः ।

ॐ कुलपूज्यायै नमः । ॐ कुलाराध्यायै नमः । ॐ कुलपूजापरायणायै नमः ।

ॐ कुलभूषायै नमः । ॐ कुक्ष्यै नमः । ॐ कुररीगणसेवितायै नमः । ॐ कुलपुष्पायै नमः ।

ॐ कुलरतायै नमः । ॐ कुलपुष्पपरायणायै नमः । ॐ कुलवस्त्रायै नमः । ॐ कुलाराध्यायै नमः ।

ॐ कुलकुण्डसमप्रभायै नमः । ॐ कुलकुण्डसमोल्लासायै नमः । ॐ कुण्डपुष्पपरायणायै नमः ।

ॐ कुण्डपुष्पप्रसन्नास्यायै नमः । ॐ कुण्डगोलोद्भवात्मिकायै नमः ।

ॐ कुण्डगोलोद्भवाधारायै नमः । ॐ कुण्डगोलमय्यै नमः । ॐ कुह्व्यै नमः ।

ॐ कुण्डगोलप्रियप्राणायै नमः । ॐ कुण्डगोलप्रपूजितायै नमः । ॐ कुण्डगोलमनोल्लासायै नमः ।

ॐ कुण्डगोलबलप्रदायै नमः । ॐ कुण्डदेवरतायै नमः । ॐ क्रुद्धायै नमः ।

ॐ कुलसिद्धिकरापरायै नमः । ॐ कुलकुण्डसमाकारायै नमः । ॐ कुलकुण्डसमानभुवे नमः ।

ॐ कुण्डसिद्ध्यै नमः । ॐ कुण्डऋद्ध्यै नमः । ॐ कुमारीपूजनोद्यतायै नमः ।

ॐ कुमारीपूजकप्राणायै नमः । ॐ कुमारीपूजकालयायै नमः । ॐ कुमार्यै नमः ।

ॐ कामसन्तुष्टायै नमः । ॐ कुमारीपूजनोत्सुकायै नमः । ॐ कुमारीव्रतसन्तुष्टायै नमः ।

ॐ कुमारीरूपधारिण्यै नमः । ॐ कुमारीभोजनप्रीतायै नमः । ॐ कुमार्यै नमः ।

ॐ कुमारदायै नमः । ॐ कुमारमात्रे नमः । ॐ कुलदायै नमः । ॐ कुलयोन्यै नमः ।

ॐ कुलेश्वर्यै नमः । ॐ कुललिङ्गायै नमः । ॐ कुलानन्दायै नमः । ॐ कुलरम्यायै नमः ।

ॐ कुतर्कधृषे नमः । ॐ कुन्त्यै नमः । ॐ कुलकान्तायै नमः । ॐ कुलमार्गपरायणायै नमः ।

ॐ कुल्लायै नमः । ॐ कुरुकुल्लायै नमः । ॐ कुल्लुकायै नमः । ॐ कुलकामदायै नमः ।

ॐ कुलिशाङ्ग्यै नमः । ॐ कुब्जिकायै नमः । ॐ कुब्जिकानन्दवर्द्धिन्यै नमः ।

ॐ कुलीनायै नमः । ॐ कुञ्जरगत्यै नमः । ॐ कुञ्जरेश्वरगामिन्यै नमः ।

ॐ कुलपाल्यै नमः । ॐ कुलवत्यै नमः । ॐ कुलदीपिकायै नमः । ॐ कुलयोगेश्वर्यै नमः ।

ॐ कुण्डायै नमः । ॐ कुङ्कुमारुणविग्रहायै नमः । ॐ कुङ्कुमानन्दसन्तोषायै नमः ।

ॐ कुङ्कुमार्णववासिन्यै नमः । ॐ कुसुमायै नमः । ॐ कुसुमप्रीतायै नमः ।

ॐ कुलभुवे नमः । ॐ कुलसुन्दर्यै नमः । ॐ कुमुद्वत्यै नमः । ॐ कुमुदिन्यै नमः ।

ॐ कुशलायै नमः । ॐ कुलटालयायै नमः । ॐ कुलटालयमध्यस्थायै नमः ।

ॐ कुलटासङ्गतोषितायै नमः । ॐ कुलटाभवनोद्युक्तायै नमः । ॐ कुशावर्त्तायै नमः ।

ॐ कुलार्णवायै नमः । ॐ कुलार्णवाचाररतायै नमः । ॐ कुण्डल्यै नमः । ॐ कुण्डलाकृत्यै नमः ।

ॐ कुमत्यै नमः । ॐ कुलश्रेष्ठायै नमः । ॐ कुलचक्रपरायणायै नमः । ॐ कूटस्थायै नमः ।

ॐ कूटदृष्ट्यै नमः । ॐ कुन्तलायै नमः । ॐ कुन्तलाकृत्यै नमः । ॐ कुशलाकृतिरूपायै नमः ।

ॐ कूर्चवीजधरा यै नमः । ॐ क्वै नमः । ॐ कुं कुं कुं कुं शब्दरतायै नमः ।

ॐ क्रुं क्रुं क्रुं क्रुं परायणायै नमः । ॐ कुं कुं कुं शब्दनिलयायै नमः । ॐ कुक्कुरालयवासिन्यै नमः ।

ॐ कुक्कुरासङ्गसंयुक्तायै नमः । ॐ कुक्कुरानन्तविग्रहायै नमः । ॐ कूर्चारम्भायै नमः ।

ॐ कूर्चबीजायै नमः । ॐ कूर्चजापपरायणायै नमः । ॐ कुलिन्यै नमः । ॐ कुलसंस्थानायै नमः ।

ॐ कूर्चकण्ठपरागत्यै नमः । ॐ कूर्चवीणाभालदेशायै नमः । ॐ कूर्चमस्तकभूषितायै नमः ।

ॐ कुलवृक्षगतायै नमः । ॐ कूर्मायै नमः । ॐ कूर्माचलनिवासिन्यै नमः । ॐ कुलबिन्द्वै नमः ।

ॐ कुलशिवायै नमः । ॐ कुलशक्तिपरायणायै नमः । ॐ कुलबिन्दुमणिप्रख्या नमः ।

ॐ कुङ्कुमद्रुमवासिन्यै नमः । ॐ कुचमर्दनसन्तुष्टायै नमः । ॐ कुचजापपरायणायै नमः ।

ॐ कुचस्पर्शनसन्तुष्टायै नमः । ॐ कुचालिङ्गनहर्षदायै नमः । ॐ कुगतिघ्न्यै नमः ।

ॐ कुबेरार्च्यायै नमः । ॐ कुचभुवे नमः । ॐ कुलनायिकायै नमः । ॐ कुगायनायै नमः ।

ॐ कुचधरायै नमः । ॐ कुमात्रे नमः । ॐ कुन्ददन्तिन्यै नमः । ॐ कुगेयायै नमः ।

ॐ कुहराभाषायै नमः । ॐ कुगेयाकुघ्नदारिकायै नमः । ॐ कीर्त्यै नमः । ॐ किरातिन्यै नमः ।

ॐ क्लिन्नायै नमः । ॐ किन्नरायै नमः । ॐ किन्नर्यै नमः । ॐ क्रियायै नमः ।

ॐ क्रीङ्कारायै नमः । ॐ क्रींजपासक्तायै नमः । ॐ क्रींह्वूंस्त्रींमन्त्ररूपिण्यै नमः ।

ॐ कीर्मिरितदृशापाङ्ग्यै नमः । ॐ किशोर्यै नमः । ॐ किरीटिन्यै नमः । ॐ कीटभाषायै नमः ।

ॐ कीटयोन्यै नमः । ॐ कीटमात्रे नमः । ॐ कीटदायै नमः । ॐ किंशुकायै नमः ।

ॐ कीरभाषायै नमः । ॐ क्रियासारायै नमः । ॐ क्रियावत्यै नमः । ॐ कींकींशब्दपरायै नमः ।

ॐ क्लींक्लींक्लूंक्लैंक्लौंमन्त्ररूपिण्यै नमः । ॐ कांकींकूंकैंस्वरूपायै नमः ।

ॐ कःफट्मन्त्रस्वरूपिण्यै नमः । ॐ केतकीभूषणानन्दायै नमः । ॐ केतकीभरणान्वितायै नमः ।

ॐ कैकदायै नमः । ॐ केशिन्यै नमः । ॐ केशीसूदनतत्परायै नमः । ॐ केशरूपायै नमः ।

ॐ केशमुक्तायै नमः । ॐ कैकेय्यै नमः । ॐ कौशिक्यै नमः । ॐ केरवायै नमः ।

ॐ कैरवाह्लादायै नमः । ॐ केशरायै नमः । ॐ केतुरूपिण्यै नमः ।

ॐ केशवाराध्यहृदयायै नमः । ॐ केशवासक्तमानसायै नमः । ॐ क्लैव्यविनाशिन्यै क्लैं नमः ।

ॐ क्लैंबीजजपतोषितायै नमः । ॐ कौशल्यायै नमः । ॐ कोशलाक्ष्यै नमः । ॐ कोशायै नमः ।

ॐ कोमलायै नमः । ॐ कोलापुरनिवासायै नमः । ॐ कोलासुरविनाशिन्यै नमः ।

ॐ कोटिरूपायै नमः । ॐ कोटिरतायै नमः । ॐ क्रोधिन्यै नमः । ॐ क्रोधरूपिण्यै नमः ।

ॐ केकायै नमः । ॐ कोकिलायै नमः । ॐ कोट्यै नमः । ॐ कोटिमन्त्रपरायणायै नमः ।

ॐ कोट्यनन्तमन्त्रयुतायै नमः । ॐ कैरूपायै नमः । ॐ केरलाश्रयायै नमः ।

ॐ केरलाचारनिपुणायै नमः । ॐ केरलेन्द्रगृहस्थितायै नमः । ॐ केदाराश्रमसंस्थायै नमः ।

ॐ केदारेश्वरपूजितायै नमः । ॐ क्रोधरूपायै नमः । ॐ क्रोधपदायै नमः । ॐ क्रोधमात्रे नमः ।

ॐ कौशिक्यै नमः । ॐ कोदण्डधारिण्यै नमः । ॐ क्रौंञ्चायै नमः । ॐ कौशल्यायै नमः ।

ॐ कौलमार्गगायै नमः । ॐ कौलिन्यै नमः । ॐ कौलिकाराध्यायै नमः ।

ॐ कौलिकागारवासिन्यै नमः । ॐ कौतुक्यै नमः । ॐ कौमुद्यै नमः । ॐ कौलायै नमः ।

ॐ कौमार्यै नमः । ॐ कौरवार्चितायै नमः । ॐ कौण्डिन्यायै नमः । ॐ कौशिक्यै नमः ।

ॐ क्रोधज्वालाभासुररूपिण्यै नमः । ॐ कोटिकालानलज्वालायै नमः ।

ॐ कोटिमार्तण्डविग्रहायै नमः । ॐ कृत्तिकायै नमः । ॐ कृष्णवर्णायै नमः ।

ॐ कृष्णायै नमः । ॐ कृत्यायै नमः । ॐ क्रियातुरायै नमः । ॐ कृशाङ्ग्यै नमः ।

ॐ कृतकृत्यायै नमः । ॐ क्रःफट्स्वाहास्वरूपिण्यै नमः । ॐ क्रौंक्रौंहूंफट्मन्त्रवर्णायै नमः ।

ॐ क्रींह्रींह्रूंफट्नमःस्वधायै नमः । ॐ क्रींक्रींह्रींह्रीं तथा ह्रूंह्रूं फट्स्वाहामन्त्ररूपिण्यै नमः । १०००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *