ఒక దీపం తో మరియొక దీపం వెలిగించాలి
హిందువులో చైతన్య దీప్తిని రగిలించాలి

నేను నాది నా యిల్లన్నది ఈనాటలవాటు
మనమూ మనదీ మనదేశమ్మని కావాలలవాటు
హిందువులంతా ప్రతి దినమూ కలసీ మెలసీ ఒక చో చేరి
అమ్మ భరతిని కీర్తిస్తూ పంచుకోవాలె మమకారం
పెంచుకోవాలె సంస్కారం

వ్యక్తి వేరనీ సమష్టి వేరని తలచితిమిన్నాళ్ళూ
వ్యక్తి శ్రేయమూ సమిష్టి లోనే సమిష్టి లేనిదే వ్యక్తి లేడనీ
సమాజరూపీ సర్వేశ్వరునీ సేవించుటయే తరుణోపాయం
వ్యక్తి సుఖించును ఇహ పరమ్ముల ఇదియే కాదా మన ధర్మం
హిందువు మరచెను ఈ మర్మం

కొండల జనులు కోనల ప్రజలు నగరవాసులు గ్రామ వాసులు
పండితులైనా పామరులైనా కుబేరులైనా కుచేలురైనా
తరతమ భేదం లేనే లేదు తల్లి దృష్టిలో సమానమే
పరమాత్ముని కృపకు పాత్రులన్నది హైందవ తత్వం వేదాంతం
ఆచరించడమె పరమార్ధం

దేశ ధర్మముల నిలిపెడి హిందువు పుడమి తల్లికై బ్రతికెడి హిందువు
శీలం జ్ఞానం కలిగిన హిందువు శక్తియుక్తులా నెరపెడి హిందువు
మానవతను మన్నించే హిందువు దానవతను దమనించే హిందువు
ప్రఖర తేజముతొ ప్రతీప శక్తుల పరిమార్చించాలి
ప్రగతిగామియై పరాక్రమించాలి

English Transliteration

oka dIpam tO mariyoka dIpam veligimcaali
himduvulO caitanya dIptini ragilimcaali

nEnu naadi naa yillannadi InaaTalavaaTu
manamU manadI manadESammani kaavaalalavaaTu
himduvulamtaa prati dinamU kalasI melasI oka cO cEri
amma bharatini kIrtistU pamcukOvaale mamakaaram
pemcukOvaale samskaaram

vyakti vEranI samashTi vErani talacitiminnaaLLU
vyakti SrEyamU samishTi lOnE samishTi lEnidE vyakti lEDanI
samaajarUpI sarvESvarunI sEvimcuTayE taruNOpaayam
vyakti suKhimcunu iha parammula idiyE kaadaa mana dharmam
himduvu maracenu I marmam

komDala janulu kOnala prajalu nagaravaasulu graama vaasulu
pamDitulainaa paamarulainaa kubErulainaa kucElurainaa
taratama bhEdam lEnE lEdu talli dRshTilO samaanamE
paramaatmuni kRpaku paatrulannadi haimdava tatvam vEdaamtam
aacarimcaDame paramaardham

dESa dharmamula nilipeDi himduvu puDami tallikai bratikeDi himduvu
SIlam j~naanam kaligina himduvu Saktiyuktulaa nerapeDi himduvu
maanavatanu mannimcE himduvu daanavatanu damanimcE himduvu
prakhara tEjamuto pratIpa Saktula parimaarchimcaali
pragatigaamiyai paraakramimcaali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *