Sangh Hich Jivangatha-संघ हीच जीवनगाथा

संघ हीच जीवनगाथा जगतास देउ मानवता॥धृ॥

ज्या अहंकारकोषात कोंडून पडे पुरुषार्थ
तो कोष दुभंगुनी होत हे विशाल जीवन आता॥१॥

प्रांतांच्या सीमा पुसुनी भाषांचे भांडण मिटुनी
अभिमाने मन रसरसुनी प्रगतीच्या धरिल्या वाटा॥२॥

संकटे आजवरि आली थांबवू न आम्हा शकली
ती अखेर सारि थकली नमविला तयांनी माथा॥३॥

हा पथ धरिला ऐक्याचा यशदायी जो विभवाचा
तो कधी न सोडायचा संकल्प एक हा आता॥४॥

saṁgha hīca jīvanagāthā jagatāsa deu mānavatā ||dhṛ||

jyā ahaṁkārakoṣāta koṁḍūna paḍe puruṣārtha
to koṣa dubhaṁgunī hota he viśāla jīvana ātā ||1||

prāṁtāṁcyā sīmā pusunī bhāṣāṁce bhāṁḍaṇa miṭunī
abhimāne mana rasarasunī pragatīcyā dharilyā vāṭā ||2||

saṁkaṭe ājavari ālī thāṁbavū na āmhā śakalī
tī akhera sāri thakalī namavilā tayāṁnī māthā ||3||

hā patha dharilā aikyācā yaśadāyī jo vibhavācā
to kadhī na soḍāyacā saṁkalpa eka hā ātā ||4||

Leave a Reply