शनैश्चर सहस्रनाम स्तोत्रम् || Shanashchar Sahasranama Stotram

0

|| श्रीशनैश्चरसहस्रनामावळिः ||

ॐ अमिताभाषिणे नमः । ॐ अघहराय नमः । ॐ अशेषदुरितापहाय नमः ।

ॐ अघोररूपाय नमः । ॐ अतिदीर्घकायाय नमः । ॐ अशेषभयानकाय नमः ।

ॐ अनन्ताय नमः । ॐ अन्नदात्रे नमः । ॐ अश्वत्थमूलजपप्रियाय नमः ।

ॐ अतिसम्पत्प्रदाय नमः । ॐ अमोघाय नमः । ॐ अन्यस्तुत्याप्रकोपिताय नमः ।

ॐ अपराजिताय नमः । ॐ अद्वितीयाय नमः । ॐ अतितेजसे नमः ।

ॐ अभयप्रदाय नमः । ॐ अष्टमस्थाय नमः । ॐ अञ्जननिभाय नमः ।

ॐ अखिलात्मने नमः । ॐ अर्कनन्दनाय नमः । ॐ अतिदारुणाय नमः ।

ॐ अक्षोभ्याय नमः । ॐ अप्सरोभिः प्रपूजिताय नमः । ॐ अभीष्टफलदाय नमः ।

ॐ अरिष्टमथनाय नमः । ॐ अमरपूजिताय नमः । ॐ अनुग्राह्याय नमः ।

ॐ अप्रमेयपराक्रमविभीषणाय नमः । ॐ असाध्ययोगाय नमः ।

ॐ अखिलदोषघ्नाय नमः । ॐ अपराकृताय नमः । ॐ अप्रमेयाय नमः ।

ॐ अतिसुखदाय नमः । ॐ अमराधिपपूजिताय नमः ।

ॐ अवलोकात्सर्वनाशाय नमः । ॐ अश्वत्थामद्विरायुधाय नमः ।

ॐ अपराधसहिष्णवे नमः । ॐ अश्वत्थामसुपूजिताय नमः ।

ॐ अनन्तपुण्यफलदाय नमः । ॐ अतृप्ताय नमः । ॐ अतिबलाय नमः ।

ॐ अवलोकात्सर्ववन्द्याय नमः । ॐ अक्षीणकरुणानिधये नमः ।

ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः । ॐ अक्षय्यफलदायकाय नमः ।

ॐ आनन्दपरिपूर्णाय नमः । ॐ आयुष्कारकाय नमः ।

ॐ आश्रितेष्टार्थवरदाय नमः । ॐ आधिव्याधिहराय नमः ।

ॐ आनन्दमयाय नमः । ॐ आनन्दकराय नमः । ॐ आयुधधारकाय नमः ।

ॐ आत्मचक्राधिकारिणे नमः । ॐ आत्मस्तुत्यपरायणाय नमः ।

ॐ आयुष्कराय नमः । ॐ आनुपूर्व्याय नमः । ॐ आत्मायत्तजगत्त्रयाय नमः ।

ॐ आत्मनामजपप्रीताय नमः । ॐ आत्माधिकफलप्रदाय नमः ।

ॐ आदित्यसंभवाय नमः । ॐ आर्तिभञ्जनाय नमः । ॐ आत्मरक्षकाय नमः ।

ॐ आपद्बान्धवाय नमः । ॐ आनन्दरूपाय नमः । ॐ आयुःप्रदाय नमः ।

ॐ आकर्णपूर्णचापाय नमः । ॐ आत्मोद्दिष्टद्विजप्रदाय नमः ।

ॐ आनुकूल्याय नमः । ॐ आत्मरूपप्रतिमादानसुप्रियाय नमः ।

ॐ आत्मारामाय नमः । ॐ आदिदेवाय नमः । ॐ आपन्नार्तिविनाशनाय नमः ।

ॐ इन्दिरार्चितपादाय नमः । ॐ इन्द्रभोगफलप्रदाय नमः ।

ॐ इन्द्रदेवस्वरूपाय नमः । ॐ इष्टेष्टवरदायकाय नमः ।

ॐ इष्टापूर्तिप्रदाय नमः । ॐ इन्दुमतीष्टवरदायकाय नमः ।

ॐ इन्दिरारमणप्रीताय नमः । ॐ इन्द्रवंशनृपार्चिताय नमः ।

ॐ इहामुत्रेष्टफलदाय नमः । ॐ इन्दिरारमणार्चिताय नमः ।

ॐ ईद्रियाय नमः । ॐ ईश्वरप्रीताय नमः । ॐ ईषणात्रयवर्जिताय नमः ।

ॐ उमास्वरूपाय नमः । ॐ उद्बोध्याय नमः । ॐ उशनाय नमः ।

ॐ उत्सवप्रियाय नमः । ॐ उमादेव्यर्चनप्रीताय नमः ।

ॐ उच्चस्थोच्चफलप्रदाय नमः । ॐ उरुप्रकाशाय नमः । ॐ उच्चस्थयोगदाय नमः ।

ॐ उरुपराक्रमाय नमः । ॐ ऊर्ध्वलोकादिसञ्चारिणे नमः ।

ॐ ऊर्ध्वलोकादिनायकाय नमः । ॐ ऊर्जस्विने नमः । ॐ ऊनपादाय नमः ।

ॐ ऋकाराक्षरपूजिताय नमः । ॐ ऋषिप्रोक्तपुराणज्ञाय नमः ।

ॐ ऋषिभिः परिपूजिताय नमः । ॐ ऋग्वेदवन्द्याय नमः ।

ॐ ऋग्रूपिणे नमः । ॐ ऋजुमार्गप्रवर्तकाय नमः । ॐ लुळितोद्धारकाय नमः ।

ॐ लूतभवपाश प्रभञ्जनाय नमः । ॐ लूकाररूपकाय नमः ।

ॐ लब्धधर्ममार्गप्रवर्तकाय नमः । ॐ एकाधिपत्यसाम्राज्यप्रदाय नमः ।

ॐ एनौघनाशनाय नमः । ॐ एकपादे नमः । ॐ एकस्मै नमः ।

ॐ एकोनविंशतिमासभुक्तिदाय नमः । ॐ एकोनविंशतिवर्षदशाय नमः ।

ॐ एणाङ्कपूजिताय नमः । ॐ ऐश्वर्यफलदाय नमः । ॐ ऐन्द्राय नमः ।

ॐ ऐरावतसुपूजिताय नमः । ॐ ओंकारजपसुप्रीताय नमः ।

ॐ ओंकारपरिपूजिताय नमः । ॐ ओंकारबीजाय नमः ।

ॐ औदार्यहस्ताय नमः ।ॐ औन्नत्यदायकाय नमः । ॐ औदार्यगुणाय नमः ।

ॐ औदार्यशीलाय नमः । ॐ औषधकारकाय नमः ।

ॐ करपङ्कजसन्नद्धधनुषे नमः । ॐ करुणानिधये नमः । ॐ कालाय नमः ।

ॐ कठिनचित्ताय नमः । ॐ कालमेघसमप्रभाय नमः । ॐ किरीटिने नमः ।

ॐ कर्मकृते नमः । ॐ कारयित्रे नमः । ॐ कालसहोदराय नमः ।

ॐ कालाम्बराय नमः । ॐ काकवाहाय नमः । ॐ कर्मठाय नमः ।

ॐ काश्यपान्वयाय नमः । ॐ कालचक्रप्रभेदिने नमः । ॐ कालरूपिणे नमः ।

ॐ कारणाय नमः । ॐ कारिमूर्तये नमः । ॐ कालभर्त्रे नमः ।

ॐ किरीटमकुटोज्ज्वलाय नमः । ॐ कार्यकारणकालज्ञाय नमः ।

ॐ काञ्चनाभरथान्विताय नमः । ॐ कालदंष्ट्राय नमः । ॐ क्रोधरूपाय नमः ।

ॐ कराळिने नमः । ॐ कृष्णकेतनाय नमः । ॐ कालात्मने नमः ।

ॐ कालकर्त्रे नमः । ॐ कृतान्ताय नमः । ॐ कृष्णगोप्रियाय नमः ।

ॐ कालाग्निरुद्ररूपाय नमः । ॐ काश्यपात्मजसम्भवाय नमः ।

ॐ कृष्णवर्णहयाय नमः । ॐ कृष्णगोक्षीरसुप्रियाय नमः ।

ॐ कृष्णगोघृतसुप्रीताय नमः । ॐ कृष्णगोदधिषुप्रियाय नमः ।

ॐ कृष्णगावैकचित्ताय नमः । ॐ कृष्णगोदानसुप्रियाय नमः ।

ॐ कृष्णगोदत्तहृदयाय नमः । ॐ कृष्णगोरक्षणप्रियाय नमः ।

ॐ कृष्णगोग्रासचित्तस्य सर्वपीडानिवारकाय नमः ।

ॐ कृष्णगोदान शान्तस्य सर्वशान्ति फलप्रदाय नमः ।

ॐ कृष्णगोस्नान कामस्य गङ्गास्नान फलप्रदाय नमः ।

ॐ कृष्णगोरक्षणस्याशु सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।

ॐ कृष्णगावप्रियाय नमः । ॐ कपिलापशुषुप्रियाय नमः ।

ॐ कपिलाक्षीरपानस्य सोमपानफलप्रदाय नमः ।

ॐ कपिलादानसुप्रीताय नमः । ॐ कपिलाज्यहुतप्रियाय नमः ।

ॐ कृष्णाय नमः । ॐ कृत्तिकान्तस्थाय नमः । ॐ कृष्णगोवत्ससुप्रियाय नमः ।

ॐ कृष्णमाल्याम्बरधराय नमः । ॐ कृष्णवर्णतनूरुहाय नमः ।

ॐ कृष्णकेतवे नमः । ॐ कृशकृष्णदेहाय नमः । ॐ कृष्णाम्बरप्रियाय नमः ।

ॐ क्रूरचेष्टाय नमः । ॐ क्रूरभावाय नमः । ॐ क्रूरदंष्ट्राय नमः ।

ॐ कुरूपिणे नमः । ॐ कमलापति संसेव्याय नमः ।

ॐ कमलोद्भवपूजिताय नमः । ॐ कामितार्थप्रदाय नमः ।

ॐ कामधेनु पूजनसुप्रियाय नमः । ॐ कामधेनुसमाराध्याय नमः ।

ॐ कृपायुषविवर्धनाय नमः । ॐ कामधेन्वैकचित्ताय नमः ।

ॐ कृपराज सुपूजिताय नमः । ॐ कामदोग्ध्रे नमः । ॐ क्रुद्धाय नमः ।

ॐ कुरुवंशसुपूजिताय नमः । ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदोग्ध्रे नमः ।

ॐ कृष्णेन कृतपूजनाय नमः । ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदानप्रियाय नमः ।

ॐ कोणस्थाय नमः । ॐ कृष्णाङ्गमहिषीदानलोलुपाय नमः ।

ॐ कामपूजिताय नमः । ॐ क्रूरावलोकनात्सर्वनाशाय नमः ।

ॐ कृष्णाङ्गदप्रियाय नमः । ॐ खद्योताय नमः । ॐ खण्डनाय नमः ।

ॐ खड्गधराय नमः । ॐ खेचरपूजिताय नमः ।

ॐ खरांशुतनयाय नमः । ॐ खगानां पतिवाहनाय नमः ।

ॐ गोसवासक्तहृदयाय नमः । ॐ गोचरस्थानदोषहृते नमः ।

ॐ गृहराश्याधिपाय नमः । ॐ गृहराजमहाबलाय नमः ।

ॐ गृध्रवाहाय नमः । ॐ गृहपतये नमः । ॐ गोचराय नमः ।

ॐ गानलोलुपाय नमः । ॐ घोराय नमः । ॐ घर्माय नमः ।

ॐ घनतमसे नमः । ॐ घर्मिणे नमः । ॐ घनकृपान्विताय नमः ।

ॐ घननीलाम्बरधराय नमः । ॐ ङादिवर्ण सुसंज्ञिताय नमः ।

ॐ चक्रवर्तिसमाराध्याय नमः । ॐ चन्द्रमत्यसमर्चिताय नमः ।

ॐ चन्द्रमत्यार्तिहारिणे नमः । ॐ चराचरसुखप्रदाय नमः ।

ॐ चतुर्भुजाय नमः । ॐ चापहस्ताय नमः । ॐ चराचरहितप्रदाय नमः ।

ॐ छायापुत्राय नमः । ॐ छत्रधराय नमः । ॐ छायादेवीसुताय नमः ।

ॐ जयप्रदाय नमः । ॐ जगन्नीलाय नमः । ॐ जपतां सर्वसिद्धिदाय नमः ।

ॐ जपविध्वस्तविमुखाय नमः । ॐ जम्भारिपरिपूजिताय नमः ।

ॐ जम्भारिवन्द्याय नमः । ॐ जयदाय नमः । ॐ जगज्जनमनोहराय नमः ।

ॐ जगत्त्रयप्रकुपिताय नमः । ॐ जगत्त्राणपरायणाय नमः ।

ॐ जयाय नमः । ॐ जयप्रदाय नमः । ॐ जगदानन्दकारकाय नमः ।

ॐ ज्योतिषे नमः । ॐ ज्योतिषां श्रेष्ठाय नमः ।

ॐ ज्योतिःशास्त्र प्रवर्तकाय नमः । ॐ झर्झरीकृतदेहाय नमः ।

ॐ झल्लरीवाद्यसुप्रियाय नमः । ॐ ज्ञानमूर्तिये नमः ।

ॐ ज्ञानगम्याय नमः । ॐ ज्ञानिने नमः । ॐ ज्ञानमहानिधये नमः ।

ॐ ज्ञानप्रबोधकाय नमः । ॐ ज्ञानदृष्ट्यावलोकिताय नमः ।

ॐ टङ्किताखिललोकाय नमः । ॐ टङ्कितैनस्तमोरवये नमः ।

ॐ टङ्कारकारकाय नमः । ॐ टङ्कृताय नमः ।

ॐ टाम्भदप्रियाय नमः । ॐ ठकारमय सर्वस्वाय नमः ।

ॐ ठकारकृतपूजिताय नमः । ॐ ढक्कावाद्यप्रीतिकराय नमः ।

ॐ डमड्डमरुकप्रियाय नमः । ॐ डम्बरप्रभवाय नमः ।

ॐ डम्भाय नमः । ॐ ढक्कानादप्रियङ्कराय नमः ।

ॐ डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रवकारकाय नमः ।

ॐ डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रवनाशकाय नमः ।

ॐ ढकाररूपाय नमः । ॐ ढाम्भीकाय नमः । ॐ णकारजपसुप्रियाय नमः ।

ॐ णकारमयमन्त्रार्थाय नमः । ॐ णकारैकशिरोमणये नमः ।

ॐ णकारवचनानन्दाय नमः । ॐ णकारकरुणामयाय नमः ।

ॐ णकारमय सर्वस्वाय नमः । ॐ णकारैकपरायणाय नमः ।

ॐ तर्जनीधृतमुद्राय नमः । ॐ तपसां फलदायकाय नमः ।

ॐ त्रिविक्रमनुताय नमः । ॐ त्रयीमयवपुर्धराय नमः ।

ॐ तपस्विने नमः । ॐ तपसा दग्धदेहाय नमः । ॐ ताम्राधराय नमः ।

ॐ त्रिकालवेदितव्याय नमः । ॐ त्रिकालमतितोषिताय नमः ।

ॐ तुलोच्चयाय नमः । ॐ त्रासकराय नमः । ॐ तिलतैलप्रियाय नमः ।

ॐ तिलान्न सन्तुष्टमनसे नमः । ॐ तिलदानप्रियाय नमः ।

ॐ तिलभक्ष्यप्रियाय नमः । ॐ तिलचूर्णप्रियाय नमः ।

ॐ तिलखण्डप्रियाय नमः । ॐ तिलापूपप्रियाय नमः ।

ॐ तिलहोमप्रियाय नमः । ॐ तापत्रयनिवारकाय नमः ।

ॐ तिलतर्पणसन्तुष्टाय नमः । ॐ तिलतैलान्नतोषिताय नमः ।

ॐ तिलैकदत्तहृदयाय नमः । ॐ तेजस्विने नमः । ॐ तेजसान्निधये नमः ।

ॐ तेजसादित्यसङ्काशाय नमः । ॐ तेजोमयवपुर्धराय नमः ।

ॐ तत्त्वज्ञाय नमः । ॐ तत्त्वगाय नमः । ॐ तीव्राय नमः ।

ॐ तपोरूपाय नमः । ॐ तपोमयाय नमः । ॐ तुष्टिदाय नमः ।

ॐ तुष्टिकृते नमः । ॐ तीक्ष्णाय नमः । ॐ त्रिमूर्तये नमः ।

ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः । ॐ तिलदीपप्रियाय नमः ।

ॐ तस्यपीडानिवारकाय नमः । ॐ तिलोत्तमामेनकादिनर्तनप्रियाय नमः ।

ॐ त्रिभागमष्टवर्गाय नमः । ॐ स्थूलरोम्णे नमः । ॐ स्थिराय नमः ।

ॐ स्थिताय नमः । ॐ स्थायिने नमः । ॐ स्थापकाय नमः ।

ॐ स्थूलसूक्ष्मप्रदर्शकाय नमः । ॐ दशरथार्चितपादाय नमः ।

ॐ दशरथस्तोत्रतोषिताय नमः ।

ॐ दशरथप्रार्थनाकॢप्तदुर्भिक्षविनिवारकाय नमः ।

ॐ दशरथप्रार्थनाकॢप्तवरद्वयप्रदायकाय नमः ।

ॐ दशरथस्वात्मदर्शिने नमः । ॐ दशरथाभीष्टदायकाय नमः ।

ॐ दोर्भिर्धनुर्धराय नमः । ॐ दीर्घश्मश्रुजटाधराय नमः ।

ॐ दशरथस्तोत्रवरदाय नमः । ॐ दशरथाभीप्सितप्रदाय नमः ।

ॐ दशरथस्तोत्रसन्तुष्टाय नमः । ॐ दशरथेन सुपूजिताय नमः ।

ॐ द्वादशाष्टमजन्मस्थाय नमः । ॐ देवपुङ्गवपूजिताय नमः ।

ॐ देवदानवदर्पघ्नाय नमः । ॐ दिनं प्रतिमुनिस्तुताय नमः ।

ॐ द्वादशस्थाय नमः । ॐ द्वादशात्मसुताय नमः ।

ॐ द्वादशनामभृते नमः । ॐ द्वितीयस्थाय नमः । ॐ द्वादशार्कसूनवे नमः ।

ॐ दैवज्ञपूजिताय नमः । ॐ दैवज्ञचित्तवासिने नमः ।

ॐ दमयन्त्यासुपूजिताय नमः । ॐ द्वादशाब्दंतु दुर्भिक्षकारिणे नमः ।

ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः । ॐ दुराराध्याय नमः । ॐ दुराधर्षाय नमः ।

ॐ दमयन्तीवरप्रदाय नमः । ॐ दुष्टदूराय नमः ।

ॐ दुराचारशमनाय नमः । ॐ दोषवर्जिताय नमः । ॐ दुःसहाय नमः ।

ॐ दोषहन्त्रे नमः । ॐ दुर्लभाय नमः । ॐ दुर्गमाय नमः ।

ॐ दुःखप्रदाय नमः । ॐ दुःखहन्त्रे नमः ।

ॐ दीप्तरञ्जितदिङ्मुखाय नमः । ॐ दीप्यमान मुखाम्भोजाय नमः ।

ॐ दमयन्त्याःशिवप्रदाय नमः । ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः ।

ॐ दृष्टमात्रदैत्यमण्डलनाशकाय नमः । ॐ द्विजदानैकनिरताय नमः ।

ॐ द्विजाराधनतत्पराय नमः । ॐ द्विजसर्वार्तिहारिणे नमः ।

ॐ द्विजराज समर्चिताय नमः । ॐ द्विजदानैकचित्ताय नमः ।

ॐ द्विजराज प्रियङ्कराय नमः । ॐ द्विजाय नमः । ॐ द्विजप्रियाय नमः ।

ॐ द्विजराजेष्टदायकाय नमः । ॐ द्विजरूपाय नमः ।

ॐ द्विजश्रेष्ठाय नमः । ॐ दोषदाय नमः । ॐ दुःसहाय नमः ।

ॐ देवादिदेवाय नमः । ॐ देवेशाय नमः ।

ॐ देवराज सुपूजिताय नमः । ॐ देवराजेष्टवरदाय नमः ।

ॐ देवराज प्रियङ्कराय नमः । ॐ देवादिवन्दिताय नमः ।

ॐ दिव्यतनवे नमः । ॐ देवशिखामणये नमः ।

ॐ देवगानप्रियाय नमः । ॐ देवदेशिकपुङ्गवाय नमः ।

ॐ द्विजात्मजासमाराध्याय नमः । ॐ ध्येयाय नमः ।

ॐ धर्मिणे नमः । ॐ धनुर्धराय नमः । ॐ धनुष्मते नमः ।

ॐ धनदात्रे नमः । ॐ धर्माधर्मविवर्जिताय नमः ।

ॐ धर्मरूपाय नमः । ॐ धनुर्दिव्याय नमः ।

ॐ धर्मशास्त्रात्मचेतनाय नमः । ॐ धर्मराज प्रियकराय नमः ।

ॐ धर्मराज सुपूजिताय नमः । ॐ धर्मराजेष्टवरदाय नमः ।

ॐ धर्माभीष्टफलप्रदाय नमः । ॐ नित्यतृप्तस्वभावाय नमः ।

ॐ नित्यकर्मरताय नमः । ॐ निजपीडार्तिहारिणे नमः ।

ॐ निजभक्तेष्टदायकाय नमः । ॐ निर्मासदेहाय नमः ।

ॐ नीलाय नमः । ॐ निजस्तोत्रबहुप्रियाय नमः ।

ॐ नळस्तोत्रप्रियाय नमः । ॐ नळराजसुपूजिताय नमः ।

ॐ नक्षत्रमण्डलगताय नमः । ॐ नमतांप्रियकारकाय नमः ।

ॐ नित्यार्चितपदाम्भोजाय नमः । ॐ निजाज्ञापरिपालकाय नमः ।

ॐ नवग्रहवराय नमः । ॐ नीलवपुषे नमः । ॐ नळकरार्चिताय नमः ।

ॐ नळप्रियानन्दिताय नमः । ॐ नळक्षेत्रनिवासकाय नमः ।

ॐ नळपाकप्रियाय नमः । ॐ नळपद्भञ्जनक्षमाय नमः ।

ॐ नळसर्वार्तिहारिणे नमः । ॐ नळेनात्मार्थपूजिताय नमः ।

ॐ निपाटवीनिवासाय नमः । ॐ नळाभीष्टवरप्रदाय नमः ।

ॐ नळतीर्थसकृत् स्नान सर्वपीडानिवारकाय नमः ।

ॐ नळेशदर्शनस्याशु साम्राज्यपदवीप्रदाय नमः ।

ॐ नक्षत्रराश्यधिपाय नमः । ॐ नीलध्वजविराजिताय नमः ।

ॐ नित्ययोगरताय नमः । ॐ नवरत्नविभूषिताय नमः ।

ॐ नवधाभज्यदेहाय नमः । ॐ नवीकृतजगत्त्रयाय नमः ।

ॐ नवग्रहाधिपाय नमः । ॐ नवाक्षरजपप्रियाय नमः ।

ॐ नवात्मने नमः । ॐ नवचक्रात्मने नमः ।

ॐ नवतत्त्वाधिपाय नमः । ॐ नवोदन प्रियाय नमः ।

ॐ नवधान्यप्रियाय नमः । ॐ निष्कण्टकाय नमः ।

ॐ निस्पृहाय नमः । ॐ निरपेक्षाय नमः । ॐ निरामयाय नमः ।

ॐ नागराजार्चितपदाय नमः । ॐ नागराजप्रियङ्कराय नमः ।

ॐ नागराजेष्टवरदाय नमः । ॐ नागाभरणभूषिताय नमः ।

ॐ नागेन्द्रगान निरताय नमः । ॐ नानाभरणभूषिताय नमः ।

ॐ नवमित्रस्वरूपाय नमः । ॐ नानाश्चर्यविधायकाय नमः ।

ॐ नानाद्वीपाधिकर्त्रे नमः । ॐ नानालिपिसमावृताय नमः ।

ॐ नानारूपजगत्स्रष्ट्रे नमः । ॐ नानारूपजनाश्रयाय नमः ।

ॐ नानालोकाधिपाय नमः । ॐ नानाभाषाप्रियाय नमः ।

ॐ नानारूपाधिकारिणे नमः । ॐ नवरत्नप्रियाय नमः ।

ॐ नानाविचित्रवेषाढ्याय नमः । ॐ नानाचित्रविधायकाय नमः ।

ॐ नीलजीमूतसङ्काशाय नमः । ॐ नीलमेघसमप्रभाय नमः ।

ॐ नीलाञ्जनचयप्रख्याय नमः । ॐ नीलवस्त्रधरप्रियाय नमः ।

ॐ नीचभाषाप्रचारज्ञाय नमः । ॐ नीचे स्वल्पफलप्रदाय नमः ।

ॐ नानागम विधानज्ञाय नमः । ॐ नानानृपसमावृताय नमः ।

ॐ नानावर्णाकृतये नमः । ॐ नानावर्णस्वरार्तवाय नमः ।

ॐ नागलोकान्तवासिने नमः । ॐ नक्षत्रत्रयसंयुताय नमः ।

ॐ नभादिलोकसम्भूताय नमः । ॐ नामस्तोत्रबहुप्रियाय नमः ।

ॐ नामपारायणप्रीताय नमः । ॐ नामार्चनवरप्रदाय नमः ।

ॐ नामस्तोत्रैकचित्ताय नमः । ॐ नानारोगार्तिभञ्जनाय नमः ।

ॐ नवग्रहसमाराध्याय नमः । ॐ नवग्रहभयापहाय नमः ।

ॐ नवग्रहसुसम्पूज्याय नमः । ॐ नानावेदसुरक्षकाय नमः ।

ॐ नवग्रहाधिराजाय नमः । ॐ नवग्रहजपप्रियाय नमः ।

ॐ नवग्रहमयज्योतिषे नमः । ॐ नवग्रहवरप्रदाय नमः ।

ॐ नवग्रहाणामधिपाय नमः । ॐ नवग्रह सुपीडिताय नमः ।

ॐ नवग्रहाधीश्वराय नमः । ॐ नवमाणिक्यशोभिताय नमः ।

ॐ परमात्मने नमः । ॐ परब्रह्मणे नमः । ॐ परमैश्वर्यकारणाय नमः ।

ॐ प्रपन्नभयहारिणे नमः । ॐ प्रमत्तासुरशिक्षकाय नमः ।

ॐ प्रासहस्ताय नमः । ॐ पङ्गुपादाय नमः । ॐ प्रकाशात्मने नमः ।

ॐ प्रतापवते नमः । ॐ पावनाय नमः । ॐ परिशुद्धात्मने नमः ।

ॐ पुत्रपौत्रप्रवर्धनाय नमः । ॐ प्रसन्नात्सर्वसुखदाय नमः ।

ॐ प्रसन्नेक्षणाय नमः । ॐ प्रजापत्याय नमः । ॐ प्रियकराय नमः ।

ॐ प्रणतेप्सितराज्यदाय नमः । ॐ प्रजानां जीवहेतवे नमः ।

ॐ प्राणिनां परिपालकाय नमः । ॐ प्राणरूपिणे नमः ।

ॐ प्राणधारिणे नमः । ॐ प्रजानां हितकारकाय नमः ।

ॐ प्राज्ञाय नमः । ॐ प्रशान्ताय नमः । ॐ प्रज्ञावते नमः ।

ॐ प्रजारक्षणदीक्षिताय नमः । ॐ प्रावृषेण्याय नमः ।

ॐ प्राणकारिणे नमः । ॐ प्रसन्नोत्सववन्दिताय नमः ।

ॐ प्रज्ञानिवासहेतवे नमः । ॐ पुरुषार्थैकसाधनाय नमः ।

ॐ प्रजाकराय नमः । ॐ प्रातिकूल्याय नमः । ॐ पिङ्गळाक्षाय नमः ।

ॐ प्रसन्नधिये नमः । ॐ प्रपञ्चात्मने नमः । ॐ प्रसवित्रे नमः ।

ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः । ॐ पुराणपुरुषाय नमः । ॐ पुरुहूताय नमः ।

ॐ प्रपञ्चधृते नमः । ॐ प्रतिष्ठिताय नमः । ॐ प्रीतिकराय नमः ।

ॐ प्रियकारिणे नमः । ॐ प्रयोजनाय नमः । ॐ प्रीतिमते नमः ।

ॐ प्रवरस्तुत्याय नमः । ॐ पुरूरवसमर्चिताय नमः ।

ॐ प्रपञ्चकारिणे नमः । ॐ पुण्याय नमः ।

ॐ पुरुहूत समर्चिताय नमः । ॐ पाण्डवादि सुसंसेव्याय नमः ।

ॐ प्रणवाय नमः । ॐ पुरुषार्थदाय नमः । ॐ पयोदसमवर्णाय नमः ।

ॐ पाण्डुपुत्रार्तिभञ्जनाय नमः । ॐ पाण्डुपुत्रेष्टदात्रे नमः ।

ॐ पाण्डवानां हितङ्कराय नमः ।

ॐ पञ्चपाण्डवपुत्राणां सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।

ॐ पञ्चपाण्डवपुत्राणां सर्वारिष्ट निवारकाय नमः ।

ॐ पाण्डुपुत्राद्यर्चिताय नमः । ॐ पूर्वजाय नमः । ॐ प्रपञ्चभृते नमः ।

ॐ परचक्रप्रभेदिने नमः । ॐ पाण्डवेषु वरप्रदाय नमः ।

ॐ परब्रह्मस्वरूपाय नमः । ॐ पराज्ञापरिवर्जिताय नमः ।

ॐ परात्पराय नमः । ॐ पाशहन्त्रे नमः । ॐ परमाणवे नमः ।

ॐ प्रपञ्चकृते नमः । ॐ पातङ्गिने नमः । ॐ पुरुषाकाराय नमः ।

ॐ परशम्भुसमुद्भवाय नमः । ॐ प्रसन्नात्सर्वसुखदाय नमः ।

ॐ प्रपञ्चोद्भवसम्भवाय नमः । ॐ प्रसन्नाय नमः ।

ॐ परमोदाराय नमः । ॐ पराहङ्कारभञ्जनाय नमः । ॐ पराय नमः ।

ॐ परमकारुण्याय नमः । ॐ परब्रह्ममयाय नमः ।

ॐ प्रपन्नभयहारिणे नमः । ॐ प्रणतार्तिहराय नमः ।

ॐ प्रसादकृते नमः । ॐ प्रपञ्चाय नमः । ॐ पराशक्ति समुद्भवाय नमः ।

ॐ प्रदानपावनाय नमः । ॐ प्रशान्तात्मने नमः । ॐ प्रभाकराय नमः ।

ॐ प्रपञ्चात्मने नमः । ॐ प्रपञ्चोपशमनाय नमः । ॐ पृथिवीपतये नमः ।

ॐ परशुराम समाराध्याय नमः । ॐ परशुरामवरप्रदाय नमः ।

ॐ परशुराम चिरञ्जीविप्रदाय नमः । ॐ परमपावनाय नमः ।

ॐ परमहंसस्वरूपाय नमः । ॐ परमहंससुपूजिताय नमः ।

ॐ पञ्चनक्षत्राधिपाय नमः । ॐ पञ्चनक्षत्रसेविताय नमः ।

ॐ प्रपञ्चरक्षित्रे नमः । ॐ प्रपञ्चस्यभयङ्कराय नमः ।

ॐ फलदानप्रियाय नमः । ॐ फलहस्ताय नमः । ॐ फलप्रदाय नमः ।

ॐ फलाभिषेकप्रियाय नमः । ॐ फल्गुनस्य वरप्रदाय नमः ।

ॐ फुटच्छमितपापौघाय नमः । ॐ फल्गुनेन प्रपूजिताय नमः ।

ॐ फणिराजप्रियाय नमः । ॐ फुल्लाम्बुज विलोचनाय नमः ।

ॐ बलिप्रियाय नमः । ॐ बलिने नमः । ॐ बभ्रुवे नमः ।

ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशक्लेशकृते नमः । ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशरूपाय नमः ।

ॐ ब्रह्मशक्रादिदुर्लभाय नमः । ॐ बासदर्ष्ट्या प्रमेयाङ्गाय नमः ।

ॐ बिभ्रत्कवचकुण्डलाय नमः । ॐ बहुश्रुताय नमः । ॐ बहुमतये नमः ।

ॐ ब्रह्मण्याय नमः । ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः । ॐ बलप्रमथनाय नमः ।

ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ बहुरूपाय नमः । ॐ बहुप्रदाय नमः ।

ॐ बालार्कद्युतिमते नमः । ॐ बालाय नमः । ॐ बृहद्वक्षसे नमः ।

ॐ बृहत्तनवे नमः । ॐ ब्रह्माण्डभेदकृते नमः ।

ॐ भक्तसर्वार्थसाधकाय नमः । ॐ भव्याय नमः । ॐ भोक्त्रे नमः ।

ॐ भीतिकृते नमः । ॐ भक्तानुग्रहकारकाय नमः । ॐ भीषणाय नमः ।

ॐ भैक्षकारिणे नमः । ॐ भूसुरादि सुपूजिताय नमः ।

ॐ भोगभाग्यप्रदाय नमः । ॐ भस्मीकृतजगत्त्रयाय नमः ।

ॐ भयानकाय नमः । ॐ भानुसूनवे नमः । ॐ भूतिभूषितविग्रहाय नमः ।

ॐ भास्वद्रताय नमः । ॐ भक्तिमतां सुलभाय नमः । ॐ भ्रुकुटीमुखाय नमः ।

ॐ भवभूतगणैःस्तुत्याय नमः । ॐ भूतसंघसमावृताय नमः ।

ॐ भ्राजिष्णवे नमः । ॐ भगवते नमः । ॐ भीमाय नमः ।

ॐ भक्ताभीष्टवरप्रदाय नमः । ॐ भवभक्तैकचित्ताय नमः ।

ॐ भक्तिगीतस्तवोन्मुखाय नमः । ॐ भूतसन्तोषकारिणे नमः ।

ॐ भक्तानां चित्तशोधनाय नमः । ॐ भक्तिगम्याय नमः । ॐ भयहराय नमः ।

ॐ भावज्ञाय नमः । ॐ भक्तसुप्रियाय नमः । ॐ भूतिदाय नमः ।

ॐ भूतिकृते नमः । ॐ भोज्याय नमः । ॐ भूतात्मने नमः ।

ॐ भुवनेश्वराय नमः । ॐ मन्दाय नमः । ॐ मन्दगतये नमः ।

ॐ मासमेवप्रपूजिताय नमः । ॐ मुचुकुन्दसमाराध्याय नमः ।

ॐ मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः । ॐ मुचुकुन्दार्चितपदाय नमः ।

ॐ महारूपाय नमः । ॐ महायशसे नमः । ॐ महाभोगिने नमः ।

ॐ महायोगिने नमः । ॐ महाकायाय नमः । ॐ महाप्रभवे नमः ।

ॐ महेशाय नमः । ॐ महदैश्वर्याय नमः । ॐ मन्दारकुसुमप्रियाय नमः ।

ॐ महाक्रतवे नमः । ॐ महामानिने नमः । ॐ महाधीराय नमः ।

ॐ महाजयाय नमः । ॐ महावीराय नमः । ॐ महाशान्ताय नमः ।

ॐ मण्डलस्थाय नमः । ॐ महाद्युतये नमः । ॐ महासुताय नमः ।

ॐ महोदाराय नमः । ॐ महनीयाय नमः । ॐ महोदयाय नमः ।

ॐ मैथिलीवरदायिने नमः । ॐ मार्ताण्डस्यद्वितीयजाय नमः ।

ॐ मैथिलीप्रार्थनाकॢप्तदशकण्ठशिरोपहृते नमः ।

ॐ मरामरहराराध्याय नमः । ॐ महेन्द्रादि सुरार्चिताय नमः ।

ॐ महारथाय नमः । ॐ महावेगाय नमः ।

ॐ मणिरत्नविभूषिताय नमः । ॐ मेषनीचाय नमः ।

ॐ महाघोराय नमः । ॐ महासौरये नमः । ॐ मनुप्रियाय नमः ।

ॐ महादीर्घाय नमः । ॐ महाग्रासाय नमः । ॐ महदैश्वर्यदायकाय नमः ।

ॐ महाशुष्काय नमः । ॐ महारौद्राय नमः ।

ॐ मुक्तिमार्गप्रदर्शकाय नमः । ॐ मकरकुम्भाधिपाय नमः ।

ॐ मृकण्डुतनयार्चिताय नमः । ॐ मन्त्राधिष्ठानरूपाय नमः ।

ॐ मल्लिकाकुसुमप्रियाय नमः । ॐ महामन्त्रस्वरूपाय नमः ।

ॐ महायन्त्रस्थिताय नमः । ॐ महाप्रकाशदिव्यात्मने नमः ।

ॐ महादेवप्रियाय नमः । ॐ महाबलि समाराध्याय नमः ।

ॐ महर्षिगणपूजिताय नमः । ॐ मन्दचारिणे नमः ।

ॐ महामायिने नमः । ॐ माषदानप्रियाय नमः ।

ॐ माषोदन प्रीतचित्ताय नमः । ॐ महाशक्तये नमः ।

ॐ महागुणाय नमः । ॐ यशस्कराय नमः । ॐ योगदात्रे नमः ।

ॐ यज्ञाङ्गाय नमः । ॐ युगन्धराय नमः । ॐ योगिने नमः ।

ॐ योग्याय नमः । ॐ याम्याय नमः । ॐ योगरूपिणे नमः ।

ॐ युगाधिपाय नमः । ॐ यज्ञभृते नमः । ॐ यजमानाय नमः ।

ॐ योगाय नमः । ॐ योगविदां वराय नमः ।

ॐ यक्षराक्षसवेताळकूष्माण्डादिप्रपूजिताय नमः ।

ॐ यमप्रत्यधिदेवाय नमः । ॐ युगपद्भोगदायकाय नमः ।

ॐ योगप्रियाय नमः । ॐ योगयुक्ताय नमः ।ॐ यज्ञरूपाय नमः ।

ॐ युगान्तकृते नमः । ॐ रघुवंशसमाराध्याय नमः ।

ॐ रौद्राय नमः । ॐ रौद्राकृतये नमः ।

ॐ रघुनन्दन सल्लापाय नमः । ॐ रघुप्रोक्त जपप्रियाय नमः ।

ॐ रौद्ररूपिणे नमः । ॐ रथारूढाय नमः ।

ॐ राघवेष्ट वरप्रदाय नमः । ॐ रथिने नमः । ॐ रौद्राधिकारिणे नमः ।

ॐ राघवेण समर्चिताय नमः । ॐ रोषात्सर्वस्वहारिणे नमः ।

ॐ राघवेण सुपूजिताय नमः । ॐ राशिद्वयाधिपाय नमः ।

ॐ रघुभिः परिपूजिताय नमः । ॐ राज्यभूपाकराय नमः ।

ॐ राजराजेन्द्रवन्दिताय नमः । ॐ रत्नकेयूरभूषाढ्याय नमः ।

ॐ रमानन्दनवन्दिताय नमः । ॐ रघुपौरुषसन्तुष्टाय नमः ।

ॐ रघुस्तोत्रबहुप्रियाय नमः । ॐ रघुवंशनृपैःपूज्याय नमः ।

ॐ रणन्मञ्जीरनूपुराय नमः । ॐ रविनन्दनाय नमः । ॐ राजेन्द्राय नमः ।

ॐ रघुवंशप्रियाय नमः । ॐ लोहजप्रतिमादानप्रियाय नमः ।

ॐ लावण्यविग्रहाय नमः । ॐ लोकचूडामणये नमः ।

ॐ लक्ष्मीवाणीस्तुतिप्रियाय नमः । ॐ लोकरक्षाय नमः ।

ॐ लोकशिक्षाय नमः । ॐ लोकलोचनरञ्जिताय नमः ।

ॐ लोकाध्यक्षाय नमः । ॐ लोकवन्द्याय नमः ।

ॐ लक्ष्मणाग्रजपूजिताय नमः । ॐ वेदवेद्याय नमः ।

ॐ वज्रदेहाय नमः । ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः । ॐ विश्ववन्द्याय नमः ।

ॐ विरूपाक्षाय नमः । ॐ विमलाङ्गविराजिताय नमः ।

ॐ विश्वस्थाय नमः । ॐ वायसारूढाय नमः । ॐ विशेषसुखकारकाय नमः ।

ॐ विश्वरूपिणे नमः । ॐ विश्वगोप्त्रे नमः । ॐ विभावसु सुताय नमः ।

ॐ विप्रप्रियाय नमः । ॐ विप्ररूपाय नमः । ॐ विप्राराधन तत्पराय नमः ।

ॐ विशालनेत्राय नमः । ॐ विशिखाय नमः ।

ॐ विप्रदानबहुप्रियाय नमः । ॐ विश्वसृष्टि समुद्भूताय नमः ।

ॐ वैश्वानरसमद्युतये नमः । ॐ विष्णवे नमः । ॐ विरिञ्चये नमः ।

ॐ विश्वेशाय नमः । ॐ विश्वकर्त्रे नमः । ॐ विशाम्पतये नमः ।

ॐ विराडाधारचक्रस्थाय नमः । ॐ विश्वभुजे नमः । ॐ विश्वभावनाय नमः ।

ॐ विश्वव्यापारहेतवे नमः । ॐ वक्रक्रूरविवर्जिताय नमः ।

ॐ विश्वोद्भवाय नमः । ॐ विश्वकर्मणे नमः ।

ॐ विश्वसृष्टि विनायकाय नमः । ॐ विश्वमूलनिवासिने नमः ।

ॐ विश्वचित्रविधायकाय नमः । ॐ विश्वाधारविलासिने नमः ।

ॐ व्यासेन कृतपूजिताय नमः । ॐ विभीषणेष्टवरदाय नमः ।

ॐ वाञ्छितार्थप्रदायकाय नमः । ॐ विभीषणसमाराध्याय नमः ।

ॐ विशेषसुखदायकाय नमः ।

ॐ विषमव्ययाष्टजन्मस्थोऽप्येकादशफलप्रदाय नमः ।

ॐ वासवात्मजसुप्रीताय नमः । ॐ वसुदाय नमः । ॐ वासवार्चिताय नमः ।

ॐ विश्वत्राणैकनिरताय नमः । ॐ वाङ्मनोतीतविग्रहाय नमः ।

ॐ विराण्मन्दिरमूलस्थाय नमः । ॐ वलीमुखसुखप्रदाय नमः ।

ॐ विपाशाय नमः । ॐ विगतातङ्काय नमः । ॐ विकल्पपरिवर्जिताय नमः ।

ॐ वरिष्ठाय नमः । ॐ वरदाय नमः । ॐ वन्द्याय नमः ।

ॐ विचित्राङ्गाय नमः । ॐ विरोचनाय नमः । ॐ शुष्कोदराय नमः ।

ॐ शुक्लवपुषे नमः । ॐ शान्तरूपिणे नमः । ॐ शनैश्चराय नमः ।

ॐ शूलिने नमः । ॐ शरण्याय नमः । ॐ शान्ताय नमः ।

ॐ शिवायामप्रियङ्कराय नमः । ॐ शिवभक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः ।

ॐ शूलपाणये नमः । ॐ शुचिप्रियाय नमः ।

ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः । ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः ।

ॐ श्रुतिपारगसम्पूज्याय नमः । ॐ श्रुतिश्रवणलोलुपाय नमः ।

ॐ श्रुत्यन्तर्गतमर्मज्ञाय नमः । ॐ श्रुत्येष्टवरदायकाय नमः ।

ॐ श्रुतिरूपाय नमः । ॐ श्रुतिप्रीताय नमः । ॐ श्रुतीप्सितफलप्रदाय नमः ।

ॐ शुचिश्रुताय नमः । ॐ शान्तमूर्तये नमः । ॐ श्रुतिश्रवणकीर्तनाय नमः ।

ॐ शमीमूलनिवासिने नमः । ॐ शमीकृतफलप्रदाय नमः ।

ॐ शमीकृतमहाघोराय नमः । ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।

ॐ शमीतरुस्वरूपाय नमः । ॐ शिवमन्त्रज्ञमुक्तिदाय नमः ।

ॐ शिवागमैकनिलयाय नमः । ॐ शिवमन्त्रजपप्रियाय नमः ।

ॐ शमीपत्रप्रियाय नमः । ॐ शमीपर्णसमर्चिताय नमः ।

ॐ शतोपनिषदस्तुत्याय नमः । ॐ शान्त्यादिगुणभूषिताय नमः ।

ॐ शान्त्यादिषड्गुणोपेताय नमः । ॐ शङ्खवाद्यप्रियाय नमः ।

ॐ श्यामरक्तसितज्योतिषे नमः । ॐ शुद्धपञ्चाक्षरप्रियाय नमः ।

ॐ श्रीहालास्यक्षेत्रवासिने नमः । ॐ श्रीमते नमः । ॐ शक्तिधराय नमः ।

ॐ षोडशद्वयसम्पूर्णलक्षणाय नमः । ॐ षण्मुखप्रियाय नमः ।

ॐ षड्गुणैश्वर्यसंयुक्ताय नमः । ॐ षडङ्गावरणोज्ज्वलाय नमः ।

ॐ षडक्षरस्वरूपाय नमः । ॐ षट्चक्रोपरि संस्थिताय नमः ।

ॐ षोडशिने नमः । ॐ षोडशान्ताय नमः । ॐ षट्शक्तिव्यक्तमूर्तिमते नमः ।

ॐ षड्भावरहिताय नमः । ॐ षडङ्गश्रुतिपारगाय नमः ।

ॐ षट्कोणमध्यनिलयाय नमः । ॐ षट्शास्त्रस्मृतिपारगाय नमः ।

ॐ स्वर्णेन्द्रनीलमकुटाय नमः । ॐ सर्वाभीष्टप्रदायकाय नमः ।

ॐ सर्वात्मने नमः । ॐ सर्वदोषघ्नाय नमः । ॐ सर्वगर्वप्रभञ्जनाय नमः ।

ॐ समस्तलोकाभयदाय नमः । ॐ सर्वदोषाङ्गनाशकाय नमः ।

ॐ समस्तभक्तसुखदाय नमः । ॐ सर्वदोषनिवर्तकाय नमः ।

ॐ सर्वनाशक्षमाय नमः । ॐ सौम्याय नमः ।

ॐ सर्वक्लेशनिवारकाय नमः । ॐ सर्वात्मने नमः ।

ॐ सर्वदातुष्टाय नमः । ॐ सर्वपीडानिवारकाय नमः ।

ॐ सर्वरूपिणे नमः । ॐ सर्वकर्मणे नमः । ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

ॐ सर्वकारकाय नमः । ॐ सुकृते नमः । ॐ सुलभाय नमः ।

ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः । ॐ सूर्यात्मजाय नमः ।

ॐ सदातुष्टाय नमः । ॐ सूर्यवंशप्रदीपनाय नमः ।

ॐ सप्तद्वीपाधिपाय नमः । ॐ सुरासुरभयङ्कराय नमः ।

ॐ सर्वसंक्षोभहारिणे नमः । ॐ सर्वलोकहितङ्कराय नमः ।

ॐ सर्वौदार्यस्वभावाय नमः । ॐ सन्तोषात्सकलेष्टदाय नमः ।

ॐ समस्तऋषिभिःस्तुत्याय नमः । ॐ समस्तगणपावृताय नमः ।

ॐ समस्तगणसंसेव्याय नमः । ॐ सर्वारिष्टविनाशनाय नमः ।

ॐ सर्वसौख्यप्रदात्रे नमः । ॐ सर्वव्याकुलनाशनाय नमः ।

ॐ सर्वसंक्षोभहारिणे नमः । ॐ सर्वारिष्टफलप्रदाय नमः ।

ॐ सर्वव्याधिप्रशमनाय नमः । ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः ।

ॐ सर्वानुकूलकारिणे नमः । ॐ सौन्दर्यमृदुभाषिताय नमः ।

ॐ सौराष्ट्रदेशोद्भवाय नमः । ॐ स्वक्षेत्रेष्टवरप्रदाय नमः ।

ॐ सोमयाजि समाराध्याय नमः । ॐ सीताभीष्टवरप्रदाय नमः ।

ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः । ॐ सद्यःपीडानिवारकाय नमः ।

ॐ सौदामनीसन्निभाय नमः । ॐ सर्वानुल्लङ्घ्यशासनाय नमः ।

ॐ सूर्यमण्डलसञ्चारिणे नमः । ॐ संहारास्त्रनियोजिताय नमः ।

ॐ सर्वलोकक्षयकराय नमः । ॐ सर्वारिष्टविधायकाय नमः ।

ॐ सर्वव्याकुलकारिणे नमः । ॐ सहस्रजपसुप्रियाय नमः ।

ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः । ॐ संहारास्त्रप्रदर्शिताय नमः ।

ॐ सर्वालङ्कारसंयुक्तकृष्णगोदानसुप्रियाय नमः । ॐ सुप्रसन्नाय नमः ।

ॐ सुरश्रेष्ठाय नमः । ॐ सुघोषाय नमः । ॐ सुखदाय नमः ।

ॐ सुहृदे नमः । ॐ सिद्धार्थाय नमः । ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः ।

ॐ सर्वज्ञाय नमः । ॐ सर्वदाय नमः । ॐ सुखिने नमः ।

ॐ सुग्रीवाय नमः । ॐ सुधृतये नमः । ॐ साराय नमः ।

ॐ सुकुमाराय नमः । ॐ सुलोचनाय नमः । ॐ सुव्यक्ताय नमः ।

ॐ सच्चिदानन्दाय नमः । ॐ सुवीराय नमः । ॐ सुजनाश्रयाय नमः ।

ॐ हरिश्चन्द्रसमाराध्याय नमः । ॐ हेयोपादेयवर्जिताय नमः ।

ॐ हरिश्चन्द्रेष्टवरदाय नमः । ॐ हंसमन्त्रादि संस्तुताय नमः ।

ॐ हंसवाह समाराध्याय नमः । ॐ हंसवाहवरप्रदाय नमः ।

ॐ हृद्याय नमः । ॐ हृष्टाय नमः । ॐ हरिसखाय नमः ।

ॐ हंसाय नमः । ॐ हंसगतये नमः । ॐ हविषे नमः ।

ॐ हिरण्यवर्णाय नमः । ॐ हितकृते नमः । ॐ हर्षदाय नमः ।

ॐ हेमभूषणाय नमः । ॐ हविर्होत्रे नमः । ॐ हंसगतये नमः ।

ॐ हंसमन्त्रादिसंस्तुताय नमः । ॐ हनूमदर्चितपदाय नमः ।

ॐ हलधृत्पूजिताय नमः । ॐ क्षेमदाय नमः । ॐ क्षेमकृते नमः ।

ॐ क्षेम्याय नमः । ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः । ॐ क्षामवर्जिताय नमः ।

ॐ क्षुद्रघ्नाय नमः । ॐ क्षान्तिदाय नमः । ॐ क्षेमाय नमः ।

ॐ क्षितिभूषाय नमः । ॐ क्षमाश्रयाय नमः । ॐ क्षमाधराय नमः ।

ॐ क्षयद्वाराय नमः ।

॥ इति श्री शनैश्चरसहस्रनामावळिः सम्पूर्णम् ॥

॥ इति श्रीशनैश्चरसहस्रनामस्तोत्रम् शनैश्चरसहस्रनामावळिः सम्पूर्णम् ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *