ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ (ಸಾಹಿತ್ಯ / ಲಿರಿಕ್ಸ್) | Sri Venkateshwara Suprabhatam lyrics in Kannada

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಂ (ಸಾಹಿತ್ಯ / ಲಿರಿಕ್ಸ್) ನ ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು, ನಾವು ವೆಂಕಟೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಸರುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ವೆಂಕಟೇಶ = ವೆಂ +...