Lakshmi Sadhana

श्री लक्ष्मी ध्यानम् || Sri Lakshmi Dhyanam

श्री लक्ष्मी ध्यानम् || Sri Lakshmi Dhyanam || Sri Laxmi Dhyanam सिन्दूरारुणकान्तिमब्जवसतिं सौन्दर्यवारांनिधिं, कॊटीराङ्गदहारकुण्डलकटीसूत्रादिभिर्भूषिताम् । हस्ताब्जैर्वसुपत्रमब्जयुगलादर्शंवहन्तीं परां, आवीतां परिवारिकाभिरनिशं ध्यायॆ…

श्री लक्ष्मी हयग्रीव पञ्चरत्नम् || Sri Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam

श्री लक्ष्मी हयग्रीव पञ्चरत्नम् || Sri Lakshmi Hayagreeva Pancharatnam || Sri Lakshmi Hayagriva Pancharatnam ज्ञानानन्दामलात्मा कलिकलुषमहातूल वातूल नामा, सीमातीतात्मभूमा मम…