आपदुन्मूलनदुर्गास्तोत्रम्

आपदुन्मूलनदुर्गास्तोत्रम् || Apadunmoolana Durga Stotram

आपदुन्मूलनदुर्गास्तोत्रम् || Apadunmoolana Durga Stotram लक्ष्मीशे योगनिद्रां प्रभजति भुजगाधीशतल्पे सदर्पा- वुत्पन्नौ दानवौ तच्छ्रवणमलमयाङ्गौ मधुं कैटभं च । दृष्ट्वा भीतस्य धातुः...