म्सरस्वती

श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् || Saraswati Rahasya Stotram

श्री सरस्वती रहस्य स्तोत्रम् || Shri Saraswati Rahasya Stotram नीहारहारघनसारसुधाकराभां कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषाम्। उत्तुङ्गपीनकुचकुंभमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै॥१॥ या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा...