श्री बृहस्पति स्तोत्रम्

श्री बृहस्पति स्तोत्रम् || Brihaspati Stotram

श्री बृहस्पति स्तोत्रम् || Brihaspati Stotram विनियोग – ॐ अस्य श्रीबृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समद् ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, बहस्पतिः देवता, श्रीबृहस्पति प्रीत्यर्थे...