durga

आपदुन्मूलनदुर्गास्तोत्रम् || Apadunmoolana Durga Stotram

आपदुन्मूलनदुर्गास्तोत्रम् || Apadunmoolana Durga Stotram लक्ष्मीशे योगनिद्रां प्रभजति भुजगाधीशतल्पे सदर्पा- वुत्पन्नौ दानवौ तच्छ्रवणमलमयाङ्गौ मधुं कैटभं च । दृष्ट्वा भीतस्य धातुः…

परशुराम कृतं दुर्गा स्तोत्र || Parshuram Krit Durga Stotra

परशुराम कृतं दुर्गा स्तोत्र || Parshuram Krit Durga Stotra परशुराम उवाच श्रीकृष्णस्य च गोलोके परिपूर्णतमस्य च:आविर्भूता विग्रहत: पुरा सृष्ट्युन्मुखस्य च॥…

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् || Krishna Krit Durga Stotram

श्री कृष्ण कृतं दुर्गा स्तोत्रम् || Sri Krishna Krit Durga Stotram श्रीकृष्ण उवाच त्वमेवसर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी। त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका॥ कार्यार्थे…

Durga Saptashati Argala Stotram in Hindi || दुर्गा सप्तशती अर्गला स्तोत्रम

॥ अथार्गलास्तोत्रम् ॥ ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीजगदम्बाप्रीतयेसप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः॥ ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥ मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली…

Durga Saptashati Argala Stotram in Hindi || दुर्गा सप्तशती अर्गला स्तोत्रम

॥ अथार्गलास्तोत्रम् ॥ ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीजगदम्बाप्रीतयेसप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः॥ ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥ मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली…

श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र || Durga Dwatrinsha Naamamala Stotra

श्री दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला स्तोत्र || Shri Durga Dwatrinsha Naamamala Stotra दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी। दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ॥ दुर्गतोद्धारिणी…