Hayagreeva Stotra

श्री हयग्रीव स्तोत्र || Hayagreeva Stotra ||

श्री हयग्रीव स्तोत्र || Hayagreeva Stotra || हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति वादिनम् । नरं मुञ्चन्ति पापानि दरिद्रमिव योषितः॥१॥ हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति...