kali

काली शतनाम स्तोत्रम् || Kali Shatanama Stotram

॥ कालीशतनामस्तोत्रम् बृहन्नीलतन्त्रार्गतम् ॥ श्रीदेव्युवाच । पुरा प्रतिश्रुतं देव क्रीडासक्तो यदा भवान् । नाम्नां शतं महाकाल्याः कथयस्व मयि प्रभो ॥...