Shatanama Stotram

काली शतनाम स्तोत्रम् || Kali Shatanama Stotram

॥ कालीशतनामस्तोत्रम् बृहन्नीलतन्त्रार्गतम् ॥ श्रीदेव्युवाच । पुरा प्रतिश्रुतं देव क्रीडासक्तो यदा भवान् । नाम्नां शतं महाकाल्याः कथयस्व मयि प्रभो ॥...

राम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् || Rama Ashtottara Shatanama Stotram

॥ अथ श्रीमदानन्दरामायणान्तर्गत श्री रामाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ॥ विष्णुदास उवाच- ॐ अस्य श्रीरामचन्द्रनामाष्टोत्तरशतमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । जानकीवल्लभः श्रीरामचन्द्रो...

श्री षोडशी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् – Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram

जगन्नाथ स्तोत्रं वद मयि प्रभो । यस्यानुष्ठानमात्रेण नरो भक्तिमवाप्नुयात् ॥ १॥ ब्रह्मोवाच – सहस्रनाम्नामाकृष्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् । गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं सुन्दर्याः...

श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र- Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram- Laxmi Ashtottara

देव्युवाच देवदेव! महादेव! त्रिकालज्ञ! महेश्वर! करुणाकर देवेश! भक्तानुग्रहकारक! ॥ अष्टोत्तर शतं लक्ष्म्याः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ईश्वर उवाच देवि! साधु महाभागे...

श्री राधा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् -Shri Radha Ashtottara Shatanama Stotram

अथास्याः सम्प्रवक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ।यस्य सङ्कीर्तनादेव श्रीकृष्णं वशयेद्ध्रुवम् ॥ १॥ राधिका सुन्दरी गोपी कृष्णसङ्गमकारिणी । चञ्चलाक्षी कुरङ्गाक्षी गान्धर्वी वृषभानुजा ॥...

श्री वराह अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् – Sri Varaha Ashtottara Shatanama Stotram

वराहो वरदो वन्द्यो वरेण्यो वसुदेवभाः ।वषट्कारो वसुनिधिर्वसुधोद्धरणो वसुः ॥ १॥ वसुदेवो वसुमतीदंष्ट्रो वसुमतीप्रियः । वनधिस्तोमरोमान्धु र्वज्ररोमा वदावदः ॥ २॥ वलक्षाङ्गो...

श्री अंगारक अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् -Sri Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram

महीसुतो महाभागो मंगळो मंगळप्रदः । महावीरो महाशूरो महाबलपराक्रमः ॥ १॥ महारौद्रो महाभद्रो माननीयो दयाकरः । मानजोऽमर्षणः क्रूरः तापपापविवर्जितः ॥ २॥...

श्री कृष्ण शतनामावली स्तोत्रम – Shri Krishna Ashtottara Shatanamavali Stotram -Krishna Ashtottara

श्रीक्रुष्णः कमलानाथो वासुदेवः सनातनः ! वसुदेवात्मजः पुण्यो लीलामानुषविग्रहः ॥ श्रीवत्सकौस्तुभधरो यशोदावत्सलो हरिः ! चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशंखाद्युदायुधः ॥ देवकीनन्दनः श्रीशो नन्दगोपप्रियात्मजः ! यमुनावेगसंहारी...