Shiva Pratah Smaran Stotram

शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम् || Shiva Pratah Smaran Stotram

शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम् || Shiva Pratah Smaran Stotram || प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् । खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥१॥ प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं...