Shri Ganesha Ashtottara

श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामार्चन स्तोत्रम् – Shri Ganesha Ashtottara Shatanamavali Archana Stotram

॥ श्रीगणेशाष्टोत्तरशतनामार्चनस्तोत्रम् ॥श्री गणेशाय नमः । काश्यां तु बहवो विघ्नाः काशीवासवियोजकाः। तच्छान्त्यर्थं ढुण्ढिराजः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ १॥ अष्टोत्तरशतैर्दिव्यैर्गणेशस्यैव नामभिः। कर्तव्यमतियत्नेन...