Sri Rama Bhujangaprayata Stotram

श्री राम भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् || Rama Bhujangaprayata Stotram

श्री राम भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् || Sri Rama Bhujangaprayata Stotram विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यम् । महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं...