tulasi

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ || Shri Tulasi Stotram

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ || Shri Tulasi Stotram जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे । यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः ॥१॥ नमस्तुलसि कल्याणि नमो…