Aavhan Dyaya Amha – आव्हान द्यावया आम्हा

0

आव्हान द्यावया आम्हा कुणाची छाती
दश दिशांत अमुच्या सामर्थ्याची ख्याती॥धृ॥

कैलासी अजुनी जागा तांडव राग
सागरी धगधगे वडवाग्नीची आग
मंत्रात शांतिच्या इथे जागते क्रांती॥१॥

नगराज हिमालय उन्नत अमुचा माथा
इतिहास गातसे पुरुषार्थाची गाथा
प्रसवते वीरता कण कण इथली माती॥२॥

आसेतु हिमचल एक आमुचा देश
ही एक संस्कृती एकच दे संदेश
भारतीय रुधिरें जडली अमुची नाती॥३॥

सुकोमल आणि कठिण वज्रही आम्ही
खलसंहारस्तव होऊ रुद्रहि आम्ही
खड् गापरि कणखर इथे तृणांची पाती॥४॥

ही असे अनादी अनंत अमुची माता
हो धन्य वेदही हिचीच महती गाता
जगजननीची या किर्ति देवही गाती॥५॥

āvhāna dyāvayā āmhā kuṇācī chātī
daśa diśāṁta amucyā sāmarthyācī khyātī ||dhṛ ||

kailāsī ajunī jāgā tāṁḍava rāga
sāgarī dhagadhage vaḍavāgnīcī āga
maṁtrāta śāṁticyā ithe jāgate krāṁtī ||1||

nagarāja himālaya unnata amucā māthā
itihāsa gātase puruṣārthācī gāthā
prasavate vīratā kaṇa kaṇa ithalī mātī ||2||

āsetu himacala eka āmucā deśa
hī eka saṁskṛtī ekaca de saṁdeśa
bhāratīya rudhireṁ jaḍalī amucī nātī ||3||

sukomala āṇi kaṭhiaṇa vajrahī āmhī
khalasaṁhārastava hoū rudrahi āmhī
khaḍ gāpari kaṇakhara ithe tṛṇāṁcī pātī ||4||

hī ase anādī anaṁta amucī mātā
ho dhanya vedahī hicīca mahatī gātā
jagajananīcī yā kirti devahī gātī ||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *