Eak Antari Aas Amuchya-एक अंतरी आस आमुच्या (Marathi)

0

एक अंतरी आस आमुच्या मुखांत एकच गान
देशासाठी उधळू हासत फुलापरी हे प्राण ॥ धृ ॥

एक आमुची आई भारत अम्ही लेकरे सारी
भरत देश हा देव आमुचा आम्ही सर्व पुजारी
आम्ही सगळे एक इथे नच कुणिहि थोर वा सान॥१॥

भरतखंड हा सागर आम्ही बिंन्दु जलाचे त्यांत
किरणे आम्ही भारत आमुचा सुर्य नभात
आम्ही सगळे एक आमुचा एक असे अभिमान॥२॥

असंख्य पाने अगणित शाखा वृक्ष तरीही एक
हजार जाती पंथ लक्ष तरि पिंड आमुचा एक
आम्ही सगळे एक कुणी नच रंक राव धनवान॥३॥

मनामनांतुनि देशभक्तिची ज्योत तेवते एक
देह भिन्न तरि नसानसांतुनि रक्त खेळते एक
आम्ही सगळे एक आमुचे भगवे एक निशाण॥४॥

eka aṁtarī āsa āmucyā mukhāṁta ekaca gāna
deśāsāṭhī udhaḻū hāsata phulāparī he prāṇa || dhṛ ||

eka āmucī āī bhārata amhī lekare sārī
bharata deśa hā deva āmucā āmhī sarva pujārī
āmhī sagaḻe eka ithe naca kuṇihi thora vā sāna ||1||

bharatakhaṁḍa hā sāgara āmhī biṁndu jalāce tyāṁta
kiraṇe āmhī bhārata āmucā surya nabhāta
āmhī sagaḻe eka āmucā eka ase abhimāna ||2||

asaṁkhya pāne agaṇita śākhā vṛkṣa tarīhī eka
hajāra jātī paṁtha lakṣa tari piṁḍa āmucā eka
āmhī sagaḻe eka kuṇī naca raṁka rāva dhanavāna ||3||

manāmanāṁtuni deśabhakticī jyota tevate eka
deha bhinna tari nasānasāṁtuni rakta kheḻate eka
āmhī sagaḻe eka āmuce bhagave eka niśāṇa ||4||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *