లెండిరా లెండిరా శివమెత్తి రండిరా మనం మనం మహాగణం
మహాగణం ప్రమధ గణం మంటి మింటి నంటుట ముక్కంటి తాండవమ్ముగా

మళ్ళీ దేశానికిపుడు మరో కీడు మూడినది
మతం మార్పు కుట్రలతో జాతి రూపు మారినది
పుణ్య భూమి ఉండగా నీవు నేను అండగా

మీనాక్షీ పురం చూడు కన్యాకుమారి చూడు
పరమతాల పీడలో పరకాష్ఠ చేరింది
ధర్మభూమి నిండుగా త్యాగమూర్తులుండగా

టరాని తనం పేర పెరుగుతోంది నాశము
పేద సాద జనం పేర జరుగుతోంది మోసము
కన్నభూమి పండగా కలసి మెలసి ఉండగా

విప్లవ నాదం చాటు విదేశ దాడి దాగినది
పదవుల కొట్లాట చేట జాతి నాడి విరిగినది
కర్మ భూమి ఉండగా కర్తవ్యం పండగా

English Transliteration:
lemDiraa Sivametti ramDiraa
lemDiraa lemDiraa Sivametti ramDiraa manam manam mahaagaNam
mahaagaNam pramadha gaNam mamTi mimTi namTuTa mukkamTi taamDavammugaa

maLLI dESaanikipuDu marO kIDu mUDinadi
matam maarpu kuTralatO jaati rUpu maarinadi
puNya bhUmi umDagaa nIvu nEnu amDagaa

mInaakshI puram cUDu kanyaakumaari cUDu
paramataala pIDalO parakaashTha cErimdi
dharmabhUmi nimDugaa tyaagamUrtulumDagaa

amTaraani tanam pEra perugutOmdi naaSamu
pEda saada janam pEra jarugutOmdi mOsamu
kannabHUmi pamDagaa kalasi melasi umDagaa

viplava naadam caaTu vidESa daaDi daaginadi
padavula koTlaaTa cETa jaati naaDi viriginadi
karma bhUmi umDagaa kartavyam pamDagaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *