निर्माणों के पावन युग मेंनिर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें !
स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें !!

माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है
किन्तु डूबना मझधारों में साहस को स्विकार नही है
जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसन्धान न भूलें !!

शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नही है
शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतीक आधार नहीं है
कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले !!

आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नही है
सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है प्राणी का उपकार नही है
भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें !!

nirmANoM ke pAvana yuga meM

nirmANoM ke pAvana yuga meM hama caritra nirmANa na bhuuleM !
svArtha sAdhanA kI AMdhI meM vasudhA kA kalyANa na bhuuleM !!

mAnA agama agAdha siMdhu hai saMGarShoM kA pAra nahIM hai
kintu DUbanA maJadhAroM meM sAhasa ko svikAra nahI hai
jaTila samasyA sulaJAne ko nUtana anusandhAna na bhuuleM !!

shIla vinaya AdarSa SreShThatA tAra binA JaMkAra nahI hai
shikShA kyA svara sAdha sakegI yadi naitIka AdhAra nahIM hai
kIrti kaumudI kI garimA meM sa.mskR^iti kA sammAna na bhuule !!

AviShkAroM kI kR^iutiyoM meM yadi mAnava kA pyAra nahI hai
sR^ijanahIna vij~jAna vyartha hai prANI kA upakAra nahI hai
bhautikatA ke utthAnoM meM jIvana kA utthAna na bhuuleM !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *