Panido Barsa De Rajasthani Song || पाणीड़ो बरसा दे राजस्थानी सांग

0

पानीडो बरसा दे म्हारा राम रे
ए उबी-उबी जोउ थारी बाट रे
पानीडो बरसा दे म्हारा राम रे

ओ मांग्यो आषाढ़ लाग्यो सावन सुहावानो
सहेलिया रे संग म्हाने पनीडे नी जाव णो
पानीडो बरसा दे म्हारा राम रे
ए उबी-उबी जोउ थारी बाट रे
पानीडो बरसा दे म्हारा राम रे

(ऱीम-झीम ) महलो बरसे
सूनी-सूनी पिव बिन सहेजा तरसे
पानीडो बरसा दे म्हारा राम रे
ए उबी-उबी जोउ थारी बाट रे
पानीडो बरसा दे म्हारा राम रे

हरिया-हरिया खेता माही उँचो-उँचो रुखानो
चढ़-चढ़ जोउ बाट आवेलो भभुकड़ो
पानीडो बरसा दे म्हारा राम रे
ए उबी-उबी जोउ थारी बाट रे
पानीडो बरसा दे म्हारा राम रे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *