సంఘం పిలిచిందిరా హిందు వీర లేవరా
నిత్య శాఖ స్ఫూర్తితో దీక్ష నేడు పూనరా

కేశవునితొ ఉద్భవించె మాధవునితొ విస్తరించె
సర్వ వ్యాపి సర్వ స్పర్శి మన అందరి మార్గ దర్శి
సంఘ శాఖ దైవముగా సంఘటనే ప్రాణముగా
కలసి ఆడుదాము రా కలసి పాడుదాము రా

తరతరాల అస్పృశ్యత అంతరాలు తొలగించగ
యుగయుగాల మానవతా మూల్యాలను మహిపెంచగ
అరుణారుణ ధ్వజ చాయల సమరసతను సాధించగ
హిందుత్వపు ప్రగతి రధం సాగాలిక నిరంతరం

విఘటనతో హిందు జాతి సతమత మవుతుందిరా
జాతీయత హృదిని నింపి జాగృతినొనరించుదాం
వ్యక్తి వ్యక్తి నిర్మాణం సమైక్యతకు సోపానం
మాతృభూమి వైభవమే మన జన్మకు సాఫల్యం

English Transliteration

samgham pilicimdiraa himdu vIra lEvaraa
nitya Saakha sphUrtitO dIksha nEDu pUnaraa

kESavunito udbhavimce maadhavunito vistarimce
sarva vyaapi sarva sparSi mana amdari maarga darSi
samgha Saakha daivamugaa samghaTanE praaNamugaa
kalasi aaDudaamu raa kalasi paaDudaamu raa

tarataraala aspRSyata amtaraalu tolagimcaga
yugayugaala maanavataa mUlyaalanu mahipemcaga
aruNaaruNa dhvaja chaayala samarasatanu saadhimcaga
himdutvapu pragati radham saagaalika niramtaram

vighaTanatO himdu jaati satamata mavutumdiraa
jAtIyata hRdini nimpi jaagRtinonarimcudaam
vyakti vyakti nirmaaNam samaikyataku sOpaanam
maatRbhUmi vaibhavamE mana janmaku saaphalyam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *