Tutari Hindu Aikyachi-तुतारी हिंदु ऐक्याची

0

तुतारी हिंदु ऐक्याची निनादे उंच या काली।
उठा या हिंदुबंधूंनो स्वदेशाच्या ध्वजाखाली॥ धृ॥

अभागी पारतंत्र्याची निशा संपे निराशेची।
झळाळे प्राचिदिक्प्रांती प्रभा स्वातंत्र्यसूर्याची॥१॥

दर्या खोर्यांतुनी सार्या पुकारा घालुनी साद।
स्वराज्याचा महामंत्र घुमू दे अंबरी नाद॥२॥

हराया दैन्य देशाचे करु या प्रबळ संघटना।
नव्या मन्वन्तराची ही असे संजीवनी जाणा॥३॥

युगी या संघशक्तीच्या स्वदेशा उध्दरायाला
नसे एकीविणा जाणा दुजा सन्मार्ग राष्ट्राला॥४॥

प्रभावी संघशाखांनी बलाने घालवू दैन्य।
उठू द्या हिंदुजातीचे पुन्हा ते सुप्त चैतन्य॥५॥

घडाया भारतामाजी पुन्हा सामर्थ्य हिंदूंचे।
विणा चोहिकडे जाळे प्रभावी संघशाखांचे॥६॥

tutārī hiṁdu aikyācī nināde uṁca yā kālī |
uṭhā yā hiṁdubaṁdhūṁno svadeśācyā dhvajākhālī || dhṛ ||

abhāgī pārataṁtryācī niśā saṁpe nirāśecī |
jhaḻāḻe prācidikprāṁtī prabhā svātaṁtryasūryācī ||1||

daryā khoryāṁtunī sāryā pukārā ghālunī sāda |
svarājyācā mahāmaṁtra ghumū de aṁbarī nāda ||2||

harāyā dainya deśāce karu yā prabaḻa saṁghaṭanā |
navyā manvantarācī hī ase saṁjīvanī jāṇā ||3||

yugī yā saṁghaśaktīcyā svadeśā udhdarāyālā
nase ekīviṇā jāṇā dujā sanmārga rāṣṭrālā ||4||

prabhāvī saṁghaśākhāṁnī balāne ghālavū dainya |
uṭhū dyā hiṁdujātīce punhā te supta caitanya ||5||

ghaḍāyā bhāratāmājī punhā sāmarthya hiṁdūṁce |
viṇā cohikaḍe jāḻe prabhāvī saṁghaśākhāṁce ||6||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *