Banni sodarare banni bha || బన్నీ సోదరరె బన్నీ భా

banni sOdarare banni bAMdhavare
hRudaya hRudayagaLa beseyONa
vasudhA kuTuMba racisONa
moLagali tAya yaSOgAna
BAratI jaya BAratI
jaya BAratI jaya BAratI ||pa||

hasivaDagali tRuShe hiMgali – aj~jAnada pore hariyali
rOga rUDhigodagali avasAna – sutaremagidu kartavyapaNa
dhare enisali AnaMdavana || vasudhA kuTuMba … ||1||

korate kaluShagaLanaLedaLedu – sariyuttara surimaLegaredu
sarvavyApiyAgali saMkramaNa – saMGaTanAbala nirmANa
viSva saMtatiya kalyANa || vasudhA kuTuMba … ||2||

hiMdu ciMtanAnuShThAna – taMdolisali jagadutthAna
mAte BAratiya vaiBava sudina – maidALali neladaBimAna
hiMdutvada nava jAgaraNa || vasudhA kuTuMba … ||3||

Leave a Reply