Bharat Mata Budhjan Gita || भारत माता बुधजनगीता

0

भारत माता बुधजनगीता |निर्मल गंगा जलपूता || घृ ||
शिरसि विराजित हिमगिरी मुकुटम्चरणे हिन्दू महोदधि सलिलम्
जघने शस्य लता तरु वसनम्जय भारतजननी || 1 ||

ऋषिवर घोषित मन्त्र पुलकिताकविवर गुम्फित पावन चरिता
धीर वीर नृप शौर्य पालिताजय भारतजननी || २ ||

मनसी मे सदा तव पदयुगलम्संस्कृत संस्कृति सतत चिन्तनम्
भाव राग लय ताल मेलनम्जय भारतजननी || 3 ||

https://www.youtube.com/watch?v=ETS9Nq_oIAs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *