ఈ పుడమి నా తల్లి నేనామె పుత్రుడను
నా తల్లి వైభవము ఎలుగెత్తి చాటెదను
నా ధర్మ జ్యోతి నల్వైపులా చూపెదను ||

ఉత్తుంగ హిమశృంగ ఔన్నత్యమది నాది
హిందు సంద్రమె నాదు గాంభీర్య చిహ్నంబు
పావన జాహ్నవీ సమమె నా జీవితము
ఈ నేల అణువణువు తెలుపు నా సచ్చరిత ||

సేతువు హిమగిరియు ఒక్కటె నాకెపుడు
ముక్కోటి దేవతలు మోక్ష ప్రదాతలే
ప్రతి హైందవుడు నాదు సోదరుడె సోదరుడె
జాతి మనుగడ కొరకె జీవితమునర్పింతు ||

భావ దాస్యము నాకు ఏ కోశమున లేదు
ప్రతి రక్త నాళమున ప్రవహించు శౌర్యమె
అపజయా శంక నా సాంప్రదాయమే కాదు
వెనుకంజయే లేదు విజయమే నా సొత్తు ||

Ee pudami naa thalli nenaame putrudanu
Naa thalli vaibhavamu elugetti chaatedanu
Naa dharma jyoti nalvaipulaa chupedanu ||

uttumga hima srumga ounnatyamadi naadi
himdu samdrame naadu gaambhirya chihnambu
paavana jaahnavi same naa jivitamu
ee nela anuvanuvu telupu naa saccarita ||

setuvu himagiriyu okkate naakepudu
mukkoti devatalu moksha pradaatale
prati haimdavudu naadu sodarude sodarude
jaati manugada korake jivitamu narpimtu ||

bhaava daasyamu naaku e kosamuna ledu
prati rakta naalamuna pravahimcu souryame
apajayaa samka naa sampradaayame kaadu
venukamjaye ledu vijayame naa sottu ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *