Lakho Manaa Ekthya Karun-लाखो मनां एकठ्या करुन

लाखो मनां एकठ्या करुन हार गुथयलो
वाढोवंक सोबाय आवयच्या गळ्यांत घातिल्लो
गळ्यांत घातिल्लो हिऱ्या झेलो मोगऱ्या झेलो ॥धृ॥

एकत्वाचो सुईदोरो घेवन माळी अवतरल्लो
कर्तुप सांगुन हार गुतपाचे घरा परतलो
घरा परतलो सर्ग परतलो सोडुन साचो ॥१॥

कर्तुप सगले देशाखातीर देह झिजयलो
दधिचिची उपमा तुका त्याग शिकयलो
आसुनी मनीस जो देव अशिल्लो तुमच्या आमच्या मदलो ॥२॥

जेन्ना जेन्ना जमतले व्हड संख्येन
तेन्ना तेन्ना याद तुजी संकल्पपूर्तेन
देह झिजयलो तुवे सर्ग उतरयलो जसो आसलो पयलो ॥३॥

lākho manāṁ ekaṭhyā karuna hāra guthayalo
vāḍhovaṁka sobāya āvayacyā gaḻyāṁta ghātillo
gaḻyāṁta ghātillo hiyā jhelo mogayā jhelo ||dhṛ||

ekatvāco suīdoro ghevana māḻī avatarallo
kartupa sāṁguna hāra gutapāce gharā paratalo
gharā paratalo sarga paratalo soḍuna sāco ||1||

kartupa sagale deśākhātīra deha jhijayalo
dadhicicī upamā tukā tyāga śikayalo
āsunī manīsa jo deva aśillo tumacyā āmacyā madalo ||2||

jennā jennā jamatale vhaḍa saṁkhyena
tennā tennā yāda tujī saṁkalpapūrtena
deha jhijayalo tuve sarga utarayalo jaso āsalo payalo ||3||

2 thoughts on “Lakho Manaa Ekthya Karun-लाखो मनां एकठ्या करुन

Leave a Reply