మా తెనుగు తల్లికి మల్లెపూదండ
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు

కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ
చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మాతల్లి

గల గలా గోదారి కదలిపోతుంటేను
బిర బిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను
బంగారు పంటలే పండుతాయి
మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి

అమరావతీ నగర అపురూప శిల్పాలు
త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు
తిక్కయ్య కలములో తియ్యందనాలు
నిత్యమై నిఖిలమై నిలచియుండేదాక
రుద్రమ్మ భుజ శక్తి మల్లమ్మ పతిభక్తి
తిమ్మరుసు ధీయుక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి
మా చెవుల రింగుమని మారుమ్రోగేదాక
నీ ఆటలే ఆడుతాం నీ పాటలే పాడుతాం
జై తెలుగుతల్లీ జై తెలుగు తల్లీ జై తెలుగుతల్లీ

English Transliteration

maa tenugu talliki mallepUdamDa
maa kanna talliki mamgaLaaratulu

kaDupulO bamgaaru kanucUpulO karuNa
cirunavvulO sirulu doralimcu maatalli

gala galaaa gOdaari kadalipOtumTEnu
bira biraa kRshNamma paruguliDutumTEnu
bamgaaru pamTalE pamDutaayi
muripaala mutyaalu doralutaayi

amaraavatI nagara apurUpa Silpaalu
tyaagayya gomtulO taaraaDu naadaalu
tikkayya kalamulO tiyyamdanaalu
nityamai nikhilamai nilaciyumDEdaaka
rudramma bhuja Sakti mallamma patibhakti
timmarusu dhIyukti kRshNaraayala kIrti
maa cevula rimgumani maarumrOgEdaaka
nI aaTalE aaDutaam nI paaTalE pADutaam
jai telugutallI jai telugu tallI jai telugutallI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *