Majisa Bega Mahare Aijo || Majisa Bhajan || माजीसा बेगा बेगा आईजो

0

माजीसा बेगा म्हारे आइजो,
माजीसा बेगा म्हारे आइजो,
थारे भक्ता ने, थारे भक्ता ने,
थारे भक्ता ने, दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ,
थारे भक्ता ने, दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ ।।

माजीसा जसोलगढ़ में बिराजो,
माजीसा जसोलगढ़ में बिराजो,
थारे जगमग, थारे जगमग,
थारे जगमग, जोता जागे म्हारी भटियाणी माँ,
थारे जगमग, जोता जागे म्हारी भटियाणी माँ ।।

माजीसा बेगा म्हारे आइजो,
माजीसा बेगा म्हारे आइजो,
थारे भक्ता ने, थारे भक्ता ने,
थारे भक्ता ने, दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ,
थारे भक्ता ने, दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ ।।

माजीसा लाल चुनरिया सोवे,
माजीसा लाल चुनरिया सोवे,
थारे माथे, थारे माथे,
थारे माथे, रखड़ी सोवे म्हारी भटियाणी माँ,
थारे माथे, रखड़ी सोवे म्हारी भटियाणी माँ।।

माजीसा बेगा म्हारे आइजो,
माजीसा बेगा म्हारे आइजो,
थारे भक्ता ने, थारे भक्ता ने,
थारे भक्ता ने, दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ,
थारे भक्ता ने, दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ ।।

माजीसा पिंकी महिमा गावे,
माजीसा पिंकी महिमा गावे,
सुण विनती, सुण विनती,
सुण विनती, बेगा आइजो म्हारी भटियाणी माँ,
सुण विनती, बेगा आइजो म्हारी भटियाणी माँ।।

माजीसा बेगा म्हारे आइजो,
माजीसा बेगा म्हारे आइजो,
थारे भक्ता ने, थारे भक्ता ने,
थारे भक्ता ने, दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ,
थारे भक्ता ने, दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ,
थारे भक्ता ने, दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ,
थारे भक्ता ने, दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *