నమో జనని భారతావనీ సకల సౌఖ్య సంధాయినీ

గిరులందున తరులందున వనులందున గనులందున
కోటి కోటి కంఠాలలో నీ కీర్తియే ప్రతిధ్వనించు ఈ జగమే పరవశించు

ధర్మ రతుల కర్మ యుతుల గిరికానన పురవాసుల
విజ్ఞానుల అజ్ఞానులలో నీ రూపమే మాకు దోచు ఏకాత్మత యెదలబూచు

శాస్త్రజ్ఞుల శోధనలో ధర్మజ్ఞుల బోధనలో
వీరవ్రతుల వరసాధనలో నీ దీక్షయె వెల్లివిరియు నీ దక్షత జల్లు కురియు

యువజనముల కవిగణముల యోధవరుల యోగిమణుల
కార్మిక కర్షక జనాలలో నీ శక్తియె పొంగి పొరలు నీ ప్రతిభయె దిశలమెరయు

English Transliteration

namO janani bhaarataavanI sakala soukhya samdhaayinI

girulamduna tarulamduna vanulamduna ganulamduna
kOTi kOTi kamThaalalO nI kIrtiyE pratidhvanimcu I jagamE paravaSimcu

dharma ratula karma yutula girikaanana puravaasula
vijnaanula ajnaanulalO nI rUpamE maaku dOcu Ekaatmata yedalabUcu

Saastrajnula SOdhanalO dharmajnula bOdhanalO
vIravratula varasaadhanalO nI dIkshaye velliviriyu nI dakshata jallu kuriyu

yuvajanamula kavigaNamula yOdhavarula yOgimaNula
kaarmika karshaka janaalalO nI Saktiye pomgi poralu nI pratibhaye diSalamerayu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *