నిత్య సాధనా పథమున నిలిపిన ఓ కేశవా
నీ అడుగుజాడలలో సాధన కొనసాగిస్తాం

పసిప్రాయములోనే నీవు తోటివారి కూడగట్టి
పరదేశీ పెత్తనాన్ని తలదాల్చక ఎదురు తిరిగి
స్వాభిమాన శంఖమ్మున సాహసముగ పూరించి
వందేమాతరమంటూ బడిలో నినదించినావు

విజాతీయ దాడులతో స్వార్ధపరుల కుట్రలతో
వికలమైన హిందు జాతి చారిత్రక దుస్థితిని
నిశితముగా పరికించి లోపమ్మును గ్రహియించి
సంజీవని నిచ్చినావు సంఘ శాఖ పెట్టినావు

నీ నరములు వత్తులుగా నీ నెత్తురు చమురుగా
హిందు జాతి సంఘటనకు శక్తినంత ధారవోసి
తిమిరమ్మును తొలగించగ దీపముగా నీవు వెలిగి
హిందు దేశమంతటా దివ్వెలు వెలిగించినావు

English Transliteration

nitya saadhanaa pathamuna nilipina O kESavaa
nI aDugujaaDalalO saadhana konasaagistaam

pasipraayamulOnE nIvu tOTivaari kUDagaTTi
paradESI pettanaanni taladaalcaka eduru tirigi
svaabhimaana SamKhammuna saahasamuga pUrimci
vamdEmaataramamTU baDilO ninadimcinaavu

vijaatIya daaDulatO svaardhaparula kuTralatO
vikalamaina himdu jaati caaritraka dusthitini
niSitamugaa parikimci lOpammunu grahiyimci
samjIvani niccinaavu samGha Saakha peTTinaavu

nI naramulu vattulugaa nI netturu camurugaa
himdu jaati samghaTanaku Saktinamta dhaaravOsi
timirammunu tolagimcaga dIpamugaa nIvu veligi
himdu dESamamtaTaa divvelu veligimcinaavu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *