పదండి భరత యువకులార పౌరుషంబు పొంగగా
పదం పాడి కదం త్రొక్కి కదలి ముందుకేగుదాం

కవోష్ణ రుధిర జ్వాలలనె ఈ కండలు బిగిపోవగా
సవాలు చేసి సాటివారలందు ప్రతిభ చాటుదాం
పవిత్ర జాతిగీతమాలకింప బయలుదేరుదాం

కరాళ ప్రళయ సమయ కాల కంఠు కంటి మంటలై
చరాచరాలు వెలుగు సెందగా పురోగమించుదాం
హరహర మహదేవ యంచు ఎలుగెత్తి దూకుదాం

నదీనదాలు శిలలు గిరులు మనలకెదురు నిలచినా
అదే పునీత భగవ ఛాయలందు పరుగులెత్తుదాం
ముదమ్ము మీర మాతృ సేవ సేయ ముందుకేగుదాం

PadamDi Bharata Yuvakulaara

padamDi bharata yuvakulaara pourushambu pomgagaaa
padam paaDi kadam trokki kadali mumdukEgudaam

kavOshNa rudhira jvaalalane I kamDalu bigipOvagaa
savaalu cEsi saaTivaaralamdu pratibha caaTudaam
pavitra jaatigItamaalakimpa bayaludErudaam

karaaLa praLaya samaya kaala kamThu kamTi mamTalai
caraacaraalu velugu semdagaa purOgamimcudaam
harahara mahadEva yamcu elugetti dUkudaam

nadInadaalu Silalu girulu manalakeduru nilacinaa
adE punIta bhagava Chaayalamdu parugulettudaam
mudammu mIra maatR sEva sEya mumdukEgudaam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *