పహరా హుషార్ పహరా హుషార్ పహరా హుషార్
నీవు లేచి ఉండాలిరా కాపు కాచి ఉండాలిరా

లోకమంత మత్తులోన మునిగి తేలుతోందిరా
దేశమంత నీపైనే ఆశ పెట్టుకుందిరా
తూరుపు వెలుతురుతో నిండేదాకా
భరతమాత కలలన్నీ పండేదాకా

కాశ్మీరం ఈశాన్యం చెదరిపోవుచున్నవి
కన్యాకుమారిలోన చిచ్చు రగులుతున్నది
ఈ స్థితి ఇంతటితో అంతం కాగా
భారతి భవితవ్యం బంగరు కాగా

స్వార్ధ బుధ్ధి రాజ్యమేల ప్రగతి శూన్యమాయెరా
అన్యాయం అక్రమాలు హద్దు మీరిపోయెరా
నీతికి నియమానికి నేతవు నీవై
జాతికి నవశక్తి దాతవు కాగా

English Transliteration:
paharaa hushaar
paharaa hushaar paharaa hushaar paharaa hushaar
nIvu lEci umDaaliraa kaapu kaaci umDaaliraa

lOkamamta mattulOna munigi tElutOmdiraa
dESamamta nIpainE ASa peTTukumdiraa
tUrupu veluturutO nimDEdaakaa
bharatamaata kalalannI pamDEdaakaa

kASmIram ISaanyam cedaripOvucunnavi
kanyaakumaarilOna ciccu ragulutunnadi
I sthiti imtaTitO amtam kaagaa
bhaarati bhavitavyam bamgaru kaagaa

svaardha budhdhi raajyamEla pragati SUnyamaayeraa
anyaayam akramaalu haddu mIripOyeraa
nItiki niyamaaniki nEtavu nIvai
jaatiki navaSakti daatavu kaagaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *