సాగరం పొంగుతున్నదీ హిందు సాగరముప్పొంగుతున్నదీ
సాగవింక పరమతాల ఆగడాలు సాగవింక సామ్య వాద సంబరాలు
ఆగదింక సమైక్య జనతా శక్తి ప్రభంజనం

మత దురహంకార జ్వాల మత్తును వదిలించినాది
తనవారే దూరమైతే మనసే క్షోభించినాది
దాన కేంద్రాలనే పరదానవ క్రీడలు సాగగ
మానవత్వమే మరచిన మ్లేచ్చులు పైపైకిరాగ
దాగి ఉన్న దావాగ్ని ధరణి దూకినాది
జాగృతమై జాతి రణ ఘోష సల్పినాది

ఏకాత్మత యజ్ఞమ్ముల హిందూ సమ్మేళనాల
ఆత్మీయత ఎదల పొంగె అనురాగం హృదుల నిండె
హిందువులం మనమంటూ బంధువులం మనమంటూ
అందరమొకటేనంటూ అంతరాలు లేవంటూ
సంఘటనా శంఖ ధ్వని మింటికెగసినాది
సంఘ విద్రోహులకిక గుండె చెదరినాది

నలుదిక్కుల చైతన్యము జరుగుతోంది నేడు
భరతావని హిందుత్వపు పెనుతుఫాను నేడు
ఇల దేశాలన్నింటికి తలమానికమవ్వాలని
పరమోన్నత వైభవాన్ని భారతికందించాలని
ప్రబలమైన ఆకాంక్షతో ప్రజా రధం కదిలింది
ప్రపంచమే తలవగ్గే క్షణం సమీపించింది

English Transliteration:

saagaram pomgutunnadI
saagaram pomgutunnadI himdu saagaramuppomgutunnadI
saagavimka paramataala AgaDaalu saagavimka saamya vaada sambaraalu
aagadimka samaikya janataa Sakti prabhamjanam

mata durahamkaara jvaala mattunu vadilimcinaadi
tanavaarE dUramaitE manasE kshObhimcinaadi
daana kEmdraalanE paradaanava krIDalu saagaga
maanavatvamE maracina m&lEchchulu paipaikiraaga
daagi unna daavaagni dharaNi dUkinaadi
jaagRtamai jaati raNa ghOsha salpinaadi

Ekaatmata yajnammula himdU sammELanaala
aatmIyata edala pomge anuraagam hRdula nimDe
himduvulam manamamTU bamdhuvulam manamamTU
amdaramokaTEnamTU amtaraalu lEvamTU
samghaTanaa Samkha dhvani mimTikegasinaadi
samgha vidrOhulakika gumDe cedarinaadi

naludikkula caitanyamu jarugutOmdi nEDu
bharataavani himdutvapu penutuphaanu nEDu
ila dESaalannimTiki talamaanikamavvaalani
paramOnnata vaibhavaanni bhaaratikamdimcaalani
prabalamaina AkaamkshatO prajaa radham kadilimdi
prapamcamE talavaggE kshaNam samIpimcimdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *