తల్లీ భారతి వందనము
నీ ఇల్లే మా నందనము
మేమంతా నీ పిల్లలము
నీ చల్లని ఒడిలో మల్లెలము

చదువులు బాగా చదివెదమమ్మా
జాతి గౌరవం పెంచెదమమ్మా
తల్లిదండ్రులను గురువులను
ఎల్ల వేళలా కొలిచెదమమ్మా

కుల మత భేదం మరిచెదము
కలతలు మాని మెలగెదము
మానవులంతా సమానమంటూ
మమతను సమతను పెంచెదము

తెలుగుజాతికి అభ్యుదయం
నవభారతికి నవోదయం
భావి పౌరులం మనం మనం
భారత జనులకు జయం జయం

English Transliteration

tallI bhaarati vamdanamu
nI illE maa namdanamu
mEmamtaa nI pillalamu
nI callani oDilO mallelamu

caduvulu baagaa cadivedamammaa
jaati gouravam pemcedamammaa
tallidamDrulanu guruvulanu
ella vELalaa kolicedamammaa

kula mata bhEdam maricedamu
kalatalu maani melagedamu
maanavulamtaa samaanamamTU
mamatanu samatanu pemcedamu

telugujaatiki abhyudayam
navabhaaratiki navOdayam
bhaavi pourulam manam manam
bhaarata janulaku jayam jayam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *