Ujalile Tu Tamamay Jivan-उजाळिले तू तममय जीवन

0

उजाळिले तू तममय जीवन संघयुगाचा शालीवाहन॥धृ॥

कर्मयोग तव ज्वलंत प्रेरक मातीतुनही उठले सैनिक
वाण सतीचे घेउनि दाहक प्रकाश फुलवित अंधारातुन॥१॥

सामर्थ्यातुन तत्त्वाचा जय धर्म रक्षण्या शक्तीसंचय
राष्ट्र आपुले हे मॄत्युंजय तूच दाविले निजहवनातुन॥२॥

हिंदुत्वाचा विशाल सागर विभिन्न्तेच्या लाटा वरवर
परी अंतरी एकच सुस्वर जागविले हे सत्य सनातन॥३॥

तव शव्दांचे अमृतसिंचन देशाचे या फुलले यौवन
पुरुषार्थाचे जगण्या जीवन अगणित सेवक झिजले कणकण॥४॥

महिमा आता संघयुगाचा विशालतेचा उदात्ततेचा
जीवन इथले बहरविण्याचा तुझि तपस्या मंगल पावन॥५॥

uajāḻile tū tamamaya jīvana saṁghayugācā śālīvāhana ||dhṛ ||

karmayoga tava jvalaṁta preraka mātītunahī uṭhale sainika
vāṇa satīce gheuni dāhaka prakāśa phulavita aṁdhārātuna ||1||

sāmarthyātuna tattvācā jaya dharma rakṣaṇyā śaktīsaṁcaya
rāṣṭra āpule he mṝtyuṁjaya tūca dāvile nijahavanātuna ||2||

hiṁdutvācā viśāla sāgara vibhinntecyā lāṭā varavara
parī aṁtarī ekaca susvara jāgavile he satya sanātana ||3||

tava śavdāṁce amṛtasiṁcana deśāce yā phulale yauvana
puruṣārthāce jagaṇyā jīvana agaṇita sevaka jhijale kaṇakaṇa ||4||

mahimā ātā saṁghayugācā viśālatecā udāttatecā
jīvana ithale baharaviṇyācā tujhi tapasyā maṁgala pāvana||5||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *