ఉత్తిష్ఠత భరతసుతా ఉత్తిష్ఠత కార్య రతా
నవ భారత భూఖండము నాకముగా నొనరింపగ

గుండె తెరచి కండ కోసి వెన్నెముకల ధారవోసి
జపము చేసి జబ్బ చరిచి జాతి కొరకు జీవించుచు
విజయము సాధించినారు వీరులైన మన పూర్వులు

నీ శక్తికి శతృసేన నికరము భీతిల్లవలెను
నీ శీలము గని జగంబు నీ పదముల మ్రొక్కవలెను
నీ దీక్షతొ ఈ భారతి నిలుపవలెను నీతి పథము

నిదుర విడిచి ఉద్యమించు సుఖ లాలస తగదు వలదు
నింగి క్రుంగి పైబడినా నీరధి నీ పై పొంగిన
నీ ధైర్యము చెరుపలేవు నీ ప్రగతిని నిలుపలేవు

English Transliteration

uttishThata bharatasutaa uttishThata kaarya rataa
nava bhaarata bhUKhamDamu naakamugaa nonarimpaga

gumDe teraci kamDa kOsi vennemukala dhaaravOsi
japamu cEsi jabba carici jaati koraku jIvimcucu
vijayamu saadhimcinaaru vIrulaina mana pUrvulu

nI Saktiki SatRsEna nikaramu bhItillavalenu
nI SIlamu gani jagambu nI padamula mrokkavalenu
nI dIkshato I bhaarati nilupavalenu nIti pathamu

nidura viDici udyamimcu sukha laalasa tagadu valadu
nimgi krumgi paibaDinaa nIradhi nI pai pomgina
nI dhairyamu cerupalEvu nI pragatini nilupalEvu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *