Sagara Pran Talmalala | सागरा प्राण तळमळला

0

ने मजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला ॥धृ॥

भूमातेच्या चरणतला तुज धूता मी नित्य पाहिला होता
मज वदलासी अन्य देशि चल जाऊ सृष्टिची विविधता पाहू
तैं जननीहृद् विरहशंकितहि झाले परि तुवां वचन तिज दिधले
मार्गज्ञ स्वये मीच पृष्ठि वाहीन त्वरित या परत आणीन
विश्वसलो या तव वचनी मी जगद्नुभवयोगे बनुनी मी
तव अधिक शक्ती उद्धरणी मी येईन त्वरे कथुनि सोडिले तिजला ॥
सागरा प्राण तळमळला

शुक पंजरि वा हरिण शिरावा पाशी ही फसगत झाली तैशी
भूविरह कसा सतत साहु या पुढती दशदिशा तमोमय होती
गुणसुमने मी वेचियली या भावे की तिने सुगंधा घ्यावे
जरि उद्धरणी व्यय न तिच्या हो साचा हा व्यर्थ भार विद्येचा
ती आम्रवृक्षवत्सलता रे नवकुसुमयुता त्या सुलता रे
तो बाल गुलाबहि आता रे फुलबाग मला हाय पारखा झाला ॥
सागरा प्राण तळमळला

नभि नक्षत्रे बहुत एक परि प्यारा मज भरतभूमिचा तारा
प्रासाद इथे भव्य परी मज भारी आईची झोपडी प्यारी
तिजवीण नको राज्य मज प्रिया साचा वनवास तिच्या जरि वनिचा
भुलविणे व्यर्थ हे आता रे बहु जिवलग गमते चित्ता रे
तुज सरित्पते जी सरिता रे त्वदविरहाची शपथ घालितो तुजला ॥
सागरा प्राण तळमळला

या फेनमिषें हससि निर्दया कैसा का वचन भंगिसी ऐसा
त्वत्स्वामित्वा सांप्रत जी मिरवीते भिनि का आंग्लभूमीते
मन्मातेला अबला म्हणुनि फसवीसी मज विवासनाते देशी
तरि आंग्लभूमी भयभीता रे अबला न माझि ही माता रे
कथिल हे अगस्तिस आता रे जो आचमनी एक क्षणी तुज प्याला ॥
सागरा प्राण तळमळला

ne majasī ne parata mātṛbhūmīlā sāgarā prāṇa taḻamaḻalā ||dhṛ||

bhūmātecyā caraṇatalā tuja dhūtā mī nitya pāhilā hotā
maja vadalāsī anya deśi cala jāū sṛṣṭicī vividhatā pāhū
taiṁ jananīhṛd virahaśaṁkitahi jhāle pari tuvāṁ vacana tija didhale
mārgajña svaye mīca pṛṣṭhi vāhīna tvarita yā parata āṇīna
viśvasalo yā tava vacanī mī jagadnubhavayoge banunī mī
tava adhika śaktī uddharaṇī mī yeīna tvare kathuni soḍile tijalā ||
sāgarā prāṇa taḻamaḻalā

śuka paṁjari vā hariṇa śirāvā pāśī hī phasagata jhālī taiśī
bhūviraha kasā satata sāhu yā puḍhatī daśadiśā tamomaya hotī
guṇasumane mī veciyalī yā bhāve kī tine sugaṁdhā ghyāve
jari uddharaṇī vyaya na ticyā ho sācā hā vyartha bhāra vidyecā
tī āmravṛkṣavatsalatā re navakusumayutā tyā sulatā re
to bāla gulābahi ātā re phulabāga malā hāya pārakhā jhālā ||
sāgarā prāṇa taḻamaḻalā

nabhi nakṣatre bahuta eka pari pyārā maja bharatabhūmicā tārā
prāsāda ithe bhavya parī maja bhārī āīcī jhopaḍī pyārī
tijavīṇa nako rājya maja priyā sācā vanavāsa ticyā jari vanicā
bhulaviṇe vyartha he ātā re bahu jivalaga gamate cittā re
tuja saritpate jī saritā re tvadavirahācī śapatha ghālito tujalā ||
sāgarā prāṇa taḻamaḻalā

yā phenamiṣeṁ hasasi nirdayā kaisā kā vacana bhaṁgisī aisā
tvatsvāmitvā sāṁprata jī miravīte bhiuni kā āṁglabhūmīte
manmātelā abalā mhaṇuni phasavīsī maja vivāsanāte deśī
tari āṁglabhūmī bhayabhītā re abalā na mājhi hī mātā re
kathila he agastisa ātā re jo ācamanī eka kṣaṇī tuja pyālā ||
sāgarā prāṇa taḻamaḻalā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *