Yodhare Bayasi banni-ಯೋಧರೇ ಬಯಸೀಬನ್ನೀ

0

ಯೋಧರೇ ಯೋಧರೇ ಬಯಸೀಬನ್ನೀ ಶುಭೋದಯಕೇ ಸ್ವಾಗತಾ
ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರತಾ ಕಾಸ್ಯದಲ್ಲೀ ಸುಪ್ರಭಾತಸೃಜೀಸುತಾ ೥ಧೃ೥

ಯೇಳೀ-ಯೇಳೀ ಬೈಲುಹಾಳೀ ಸುಖಾಗಮನ್ ಹೇಲೀ ದೇ
ಹೇಜ್ಜ-ಹೇಜ್ಜ ಭೂಸ್ವದೇಶ ತನ್ನಮಹಿಕೇ ತಿಲಸೀ ದೇ
ಹೇಜ್ಜಭೂಮೀ ಯಾಗಭೂಮೀ ತ್ಯಾಗಭೂಮೀ ಭಾರತಾ ೥೧೥

ನದಿಸಮೂಹ ಮಂತ್ರ ಹಾಡೀ ನಿತ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತೀ ನೀಡಿ ದೇ
ಜನರ ಮನವ ನೇಲದ ಕನವ ಅದಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿ ದೇ
ಮಾತೃಭೂಮೀ ಪಿತೃಭೂಮೀ ಗುರುಸ್ವರುಪೀ ಭಾರತಾ ೥೨೥

ಅನಾದಿ ರಮ್ದ ಸಾಧುಸಂತಾ ವಕ್ತರಿಲ್ಲೀ ವೇರೇದೇಸ್ಯೂ
ಅಸಂಖ್ಯವೀರಾ ಶೂರದಿಲ್ಲೀ ಶಕ್ತಿರಾಗೀ ಮೇರೇದೇಸ್ಯೂ
ಧರ್ಮಭೂಮೀ ಕರ್ಮಭೂಮೀ ವೀರಭೂಮೀ ಭಾರತಾ ೥೩೥

ತಾಡನಾಗ ಬಲ್ಲ-ನಿಲ್ಲೀ ನಾರನ್ಯೂ ನಾರಾಯಣಾ
ಅಮರಗಾನ ಮೋಲ ಭುತಿಯೋಂ ಗೀತ ರಾಮಾಯಣಾ
ಪುಣ್ಯಭೂಮೀ ದೇವಭೂಮೀ ಮೋಕ್ಷಭೂಮೀ ಭಾರತಾ ೥೪೥

Malayalam Transliteration:
യോധരേ യോധരേ ബയസീബന്നീ ശുഭോദയകേ സ്വാഗതാ
സ്വരാഷ്ട്രതാ കാസ്യദല്ലീ സുപ്രഭാതസൃജീസുതാ ൥ധൃ൥

യേളീ-യേളീ ബൈലുഹാളീ സുഖാഗമന് ഹേലീ ദേ
ഹേജ്ജ-ഹേജ്ജ ഭൂസ്വദേശ തന്നമഹികേ തിലസീ ദേ
ഹേജ്ജഭൂമീ യാഗഭൂമീ ത്യാഗഭൂമീ ഭാരതാ ൥൧൥

നദിസമൂഹ മംത്ര ഹാഡീ നിത്യ സ്ഫൂര്തീ നീഡി ദേ
ജനര മനവ നേലദ കനവ അദി പവിത്ര മാഡി ദേ
മാതൃഭൂമീ പിതൃഭൂമീ ഗുരുസ്വരുപീ ഭാരതാ ൥൨൥

അനാദി രമ്ദ സാധുസംതാ വക്തരില്ലീ വേരേദേസ്യൂ
അസംഖ്യവീരാ ശൂരദില്ലീ ശക്തിരാഗീ മേരേദേസ്യൂ
ധര്മഭൂമീ കര്മഭൂമീ വീരഭൂമീ ഭാരതാ ൥൩൥

താഡനാഗ ബല്ല-നില്ലീ നാരന്യൂ നാരായണാ
അമരഗാന മോല ഭുതിയോം ഗീത രാമായണാ
പുണ്യഭൂമീ ദേവഭൂമീ മോക്ഷഭൂമീ ഭാരതാ ൥൪൥

Hindi Transliteration:
योधरे योधरे बयसीबन्नी शुभोदयके स्वागता
स्वराष्ट्रता कास्यदल्ली सुप्रभातसृजीसुता ॥धृ॥

येळी-येळी बैलुहाळी सुखागमन् हेली दे
हेज्ज-हेज्ज भूस्वदेश तन्नमहिके तिलसी दे
हेज्जभूमी यागभूमी त्यागभूमी भारता ॥१॥

नदिसमूह मंत्र हाडी नित्य स्फूर्ती नीडि दे
जनर मनव नेलद कनव अदि पवित्र माडि दे
मातृभूमी पितृभूमी गुरुस्वरुपी भारता ॥२॥

अनादि रम्द साधुसंता वक्तरिल्ली वेरेदेस्यू
असंख्यवीरा शूरदिल्ली शक्तिरागी मेरेदेस्यू
धर्मभूमी कर्मभूमी वीरभूमी भारता ॥३॥

ताडनाग बल्ल-निल्ली नारन्यू नारायणा
अमरगान मोल भुतियों गीत रामायणा
पुण्यभूमी देवभूमी मोक्षभूमी भारता ॥४॥

yodhare yodhare bayasībannī śubhodayake svāgatā
svarāṣṭratā kāsyadallī suprabhātasṛjīsutā ||dhṛ||

yeḻī-yeḻī bailuhāḻī sukhāgaman helī de
hejja-hejja bhūsvadeśa tannamahike tilasī de
hejjabhūmī yāgabhūmī tyāgabhūmī bhāratā ||1||

nadisamūha maṁtra hāḍī nitya sphūrtī nīḍi de
janara manava nelada kanava adi pavitra māḍi de
mātṛbhūmī pitṛbhūmī gurusvarupī bhāratā ||2||

anādi ramda sādhusaṁtā vaktarillī veredesyū
asaṁkhyavīrā śūradillī śaktirāgī meredesyū
dharmabhūmī karmabhūmī vīrabhūmī bhāratā ||3||

tāḍanāga balla-nillī nāranyū nārāyaṇā
amaragāna mola bhutiyoṁ gīta rāmāyaṇā
puṇyabhūmī devabhūmī mokṣabhūmī bhāratā ||4||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *