बुध अष्टोत्तर शतनामावली – Budha Ashtottara Shatanamavali

0

ॐ बुधाय नमः ।
ॐ बुधार्चिताय नमः ।
ॐ स्ॐयाय नमः ।
ॐ स्ॐयचित्ताय नमः ।
ॐ शुभप्रदाय नमः ।
ॐ दृढव्रताय नमः ।
ॐ दृढफलाय नमः ।
ॐ श्रुतिजालप्रबॊधकाय नमः ।
ॐ सत्यवासाय नमः ।
ॐ सत्यवचसॆ नमः ॥ १० ॥
ॐ श्रॆयसांपतयॆ नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ सॊमजाय नमः ।
ॐ सुखदाय नमः ।
ॐ श्रीमतॆ नमः ।
ॐ सॊमवंशप्रदीपकाय नमः ।
ॐ वॆदविदॆ नमः ।
ॐ वॆदतत्वज्ञाय नमः ।
ॐ वॆदांतज्ञानभास्कराय नमः ।
ॐ विद्याविचक्षणाय नमः ॥ २० ॥
ॐ विदूषॆ नमः ।
ॐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः ।
ॐ ऋजवॆ नमः ।
ॐ विश्वानुकूलसंचारिणॆ नमः ।
ॐ विशॆषविनयान्विताय नमः ।
ॐ विविधागमसारज्ञाय नमः ।

ॐ वीर्यावतॆ नमः ।
ॐ विगतज्वराय नमः ।
ॐ त्रिवर्गफलदाय नमः ।
ॐ अनंताय नमः ॥ ३० ॥
ॐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः ।
ॐ बुद्धिमतॆ नमः ।
ॐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः ।
ॐ बलिनॆ नमः ।
ॐ बंधविमॊचकाय नमः ।
ॐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः ।
ॐ वासवाय नमः ।
ॐ वसुधाधिपाय नमः ।
ॐ प्रसन्नवदनाय नमः ।
ॐ वंद्याय नमः ॥ ४० ॥
ॐ वरॆण्याय नमः ।
ॐ वाग्विलक्षणाय नमः ।
ॐ सत्यवतॆ नमः ।
ॐ सत्यसंकल्पाय नमः ।
ॐ सत्यसंधाय नमः ।
ॐ सदादराय नमः ।
ॐ सर्वरॊगप्रशमनाय नमः ।
ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः ।
ॐ वाणिज्यनिपुणाय नमः ।
ॐ वश्याय नमः ॥ ५० ॥
ॐ वातांगिनॆ नमः ।
ॐ वातरॊगहृतॆ नमः ।

ॐ स्थूलाय नमः ।
ॐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः ।
ॐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः ।
ॐ अप्रकाशाय नमः ।
ॐ प्रकाशात्मनॆ नमः ।
ॐ घनाय नमः ।
ॐ गगनभूषणाय नमः ।
ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥ ६० ॥
ॐ विशालाक्षाय नमः ।
ॐ विद्वज्जनमनॊहराय नमः ।
ॐ चारुशीलाय नमः ।
ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।
ॐ चपलाय नमः ।
ॐ चलितॆंद्रियाय नमः ।
ॐ उदन्मुखाय नमः ।
ॐ मुखासक्ताय नमः ।
ॐ मगधाधिपतयॆ नमः ।
ॐ हरयॆ नमः ॥ ७० ॥
ॐ स्ॐयवत्सरसंजाताय नमः ।
ॐ सॊमप्रियकराय नमः ।
ॐ महतॆ नमः ।
ॐ सिंहादिरूढाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ शिखिवर्णाय नमः ।
ॐ शिवंकराय नमः ।
ॐ पीतांबराय नमः ।

ॐ पीतवपुषॆ नमः ।
ॐ पीतच्छत्रध्वजांकिताय नमः ॥ ८० ॥
ॐ खड्गचर्मधराय नमः ।
ॐ कार्यकर्त्रॆ नमः ।
ॐ कलुषहारकाय नमः ।
ॐ आत्रॆयगॊत्रजाय नमः ।
ॐ अत्यंतविनयाय नमः ।
ॐ विश्वपावनाय नमः ।
ॐ चांपॆयपुष्पसंकाशाय नमः ।
ॐ चरणाय नमः ।
ॐ चारुभूषणाय नमः ।
ॐ वीतरागाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ वीतभयाय नमः ।
ॐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः ।
ॐ बंधुप्रियाय नमः ।
ॐ बंधमुक्ताय नमः ।
ॐ बाणमंडलसंश्रिताय नमः ।
ॐ अर्कॆशानप्रदॆशस्थाय नमः ।
ॐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः ।
ॐ प्रशांताय नमः ।
ॐ प्रीतिसंयुक्ताय नमः ।
ॐ प्रियकृतॆ नमः ॥ १०० ॥

ॐ प्रियभाषणाय नमः ।
ॐ मॆधाविनॆ नमः ।
ॐ माधवासक्ताय नमः ।
ॐ मिथुनाधिपतयॆ नमः ।
ॐ सुधियॆ नमः ।
ॐ कन्याराशिप्रियाय नमः ।
ॐ कामप्रदाय नमः ।
ॐ घनफलाशाय नमः ॥ १०८ ॥
॥ इति बुधाष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *