चन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली || Chandra Ashtottara Shatanamavali

0

चन्द्र अष्टोत्तर शतनामावली || Chandra Ashtottara Shatanamavali
ॐ श्रीमतॆ नमः ।
ॐ शशिधराय नमः ।
ॐ चंद्राय नमः ।
ॐ ताराधीशाय नमः ।
ॐ निशाकराय नमः ।

ॐ सुधानिधयॆ नमः ।
ॐ सदाराध्याय नमः ।
ॐ सत्पतयॆ नमः ।
ॐ साधुपूजिताय नमः ।
ॐ जितॆंद्रियाय नमः ॥ १० ॥

ॐ जयॊद्यॊगाय नमः ।
ॐ ज्यॊतिश्चक्रप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ विकर्तनानुजाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ विश्वॆशाय नमः ।
ॐ विदुषांपतयॆ नमः ।
ॐ दॊषाकराय नमः ।
ॐ दुष्टदूराय नमः ।

ॐ पुष्टिमतॆ नमः ।
ॐ शिष्टपालकाय नमः ॥ २० ॥
ॐ अष्टमूर्तिप्रियाय नमः ।
ॐ अनंताय नमः ।
ॐ अष्टदारुकुठारकाय नमः ।
ॐ स्वप्राकाशाय नमः ।

ॐ प्राकाशात्मनॆ नमः ।
ॐ द्युचराय नमः ।
ॐ दॆवभॊजनाय नमः ।
ॐ कळाधराय नमः ।
ॐ कालहॆतवॆ नमः ।
ॐ कामकृताय नमः ॥ ३० ॥
ॐ कामदायकाय नमः ।
ॐ मृत्युसंहारकाय नमः ।

ॐ अमर्त्याय नमः ।
ॐ नित्यानुष्ठानदाय नमः ।
ॐ क्षपाकराय नमः ।
ॐ क्षीणपापाय नमः ।
ॐ क्षयवृद्धिसमन्विताय नमः ।
ॐ जैवातृकाय नमः ।
ॐ शुचयॆ नमः ।
ॐ शुभ्राय नमः ॥ ४० ॥

ॐ जयिनॆ नमः ।
ॐ जयफलप्रदाय नमः ।
ॐ सुधामयाय नमः ।
ॐ सुरस्वामिनॆ नमः ।
ॐ भक्तानामिष्टदायकाय नमः ।
ॐ भुक्तिदाय नमः ।

ॐ मुक्तिदाय नमः ।
ॐ भद्राय नमः ।
ॐ भक्तदारिद्र्यभंजनाय नमः ।
ॐ सामगानप्रियाय नमः ॥ ५० ॥
ॐ सर्वरक्षकाय नमः ।
ॐ सागरॊद्भवाय नमः ।
ॐ भायांतकृतॆ नमः ।

ॐ भक्तिगम्याय नमः ।
ॐ भवबंधविमॊचनाय नमः ।
ॐ जगत्प्रकाशकिरणाय नमः ।
ॐ जगदानंदकारणाय नमः ।
ॐ निस्सपत्नाय नमः ।
ॐ निराहाराय नमः ।
ॐ निर्विकाराय नमः ॥ ६० ॥

ॐ निरामयाय नमः ।
ॐ भूच्छायाच्छादिताय नमः ।
ॐ भव्याय नमः ।
ॐ भुवनप्रतिपालकाय नमः ।
ॐ सकलार्तिहराय नमः ।

ॐ स्ॐयजनकाय नमः ।
ॐ साधुवंदिताय नमः ।
ॐ सर्वागमज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सनकादिमुनिस्तुताय नमः ॥ ७० ॥
ॐ सितच्छत्रध्वजॊपॆताय नमः ।
ॐ सितांगाय नमः ।
ॐ सितभूषणाय नमः ।

ॐ श्वॆतमाल्यांबरधराय नमः ।
ॐ श्वॆतगंधानुलॆपनाय नमः ।
ॐ दशाश्वरथसंरूढाय नमः ।
ॐ दंडपाणयॆ नमः ।
ॐ धनुर्धराय नमः ।
ॐ कुंदपुष्पॊज्वलाकाराय नमः ।
ॐ नयनाब्जसमुद्भवाय नमः ॥ ८० ॥
ॐ आत्रॆयगॊत्रजाय नमः ।

ॐ अत्यंतविनयाय नमः ।
ॐ प्रियदायकाय नमः ।
ॐ करुणारससंपूर्णाय नमः ।
ॐ कर्कटप्रभुवॆ नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ चतुरश्रासनारूढाय नमः ।

ॐ चतुराय नमः ।
ॐ दिव्यवाहनाय नमः ।
ॐ विवस्वन्मंडलाग्नॆयवासाय नमः ॥ ९० ॥
ॐ वसुसमृद्धिदाय नमः ।
ॐ महॆश्वरप्रियाय नमः ।
ॐ दांताय नमः ।
ॐ मॆरुगॊत्रप्रदक्षिणाय नमः ।

ॐ ग्रहमंडलमध्यस्थाय नमः ।
ॐ ग्रसितार्काय नमः ।
ॐ ग्रहाधिपाय नमः ।
ॐ द्विजराजाय नमः ।
ॐ द्युतिलकाय नमः ।
ॐ द्विभुजाय नमः ॥ १०० ॥

ॐ औदुंबरनागवासाय नमः ।
ॐ उदाराय नमः ।
ॐ रॊहिणीपतयॆ नमः ।
ॐ नित्यॊदयाय नमः ।
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ।
ॐ नित्यानंदफलप्रदाय नमः ।

ॐ सकलाह्लादनकराय नमः ।
ॐ पलाशसमिधप्रियाय नमः ॥ १०८ ॥

॥ इति श्री चंद्राष्टॊत्तर शतनामावळिः संपूर्णम्‌ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *