Hu Hareyada Honganasugale-ಹೂ ಹರೆಯದ ಹೊಂಗನಸುಗಳೆ

0

ಹೂ ಹರೆಯದ ಹೊಂಗನಸುಗಳೆ .. . . .ಹೂ ಹರೆಯದ ಹೊಂಗನಸುಗಳೆ
ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ, ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ
ಕತ್ತಲೆಗಿದು ಸಾವು ಸುತ್ತಲು ಮುಂಜಾವು, ಕತ್ತಲೆಗಿದು ಸಾವು ಸುತ್ತಲು ಮುಂಜಾವು
ಕರೆವಳುಷಾದೇವಿ ಮಂಗಳೆ ಸುಮಂಗಳೆ,
ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ, ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ

ನೋವಿನಿರುಳು ನರಳಿ ನರಳಿ ಸರಿದಿದೆ, ನಗುವು ನಲಿವಿಗಾಗಿ ಕದವ ತೆರೆದಿದೆ
ನೋವಿನಿರುಳು ನರಳಿ ನರಳಿ ಸರಿದಿದೆ, ನಗುವು ನಲಿವಿಗಾಗಿ ಕದವ ತೆರೆದಿದೆ
ಸೂತ್ರಬದ್ಧ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಎದುರಿದೆ, ಲೋಕ ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ
ಅಬಲಶಕ್ತರಲ್ಲ ಸಬಲರು ನಾವೆಲ್ಲಾ, ಅಬಲಶಕ್ತರಲ್ಲ ಸಬಲರು ನಾವೆಲ್ಲಾ
ಹಗಲಿಗರಳಬೇಕು ನೈದಿಲೆ, ನೈದಿಲೆ | ಹಗಲಿಗರಳಬೇಕು ನೈದಿಲೆ

ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ, ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ
ಹೂ ಹರೆಯದ ಹೊಂಗನಸುಗಳೆ
ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ, ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ

ಹುಲಿಯ ಮಣಿಸಿ ಹಲ್ಲೆಣಿಸಿದ ಭರತ ಬಲ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಮುರಿದಾ ಅಭಿಮನ್ಯು ಛಲ
ಹುಲಿಯ ಮಣಿಸಿ ಹಲ್ಲೆಣಿಸಿದ ಭರತ ಬಲ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಮುರಿದಾ ಅಭಿಮನ್ಯು ಛಲ
ಹುಲಿಯ ಹೊಡೆದ ವೀರ ಹುಡುಗ ಹೊಯ್ಸಳಾ, ವೀರ ವಾರಸಿಕೆಯೆ ಹಿಂದು ಸಂಕುಲ
ಪುತ್ರಭಾವದೊಳಗೆ, ಕ್ಷಾತ್ರಭಾವ ಬೆಳಗೆ | ಪುತ್ರಭಾವದೊಳಗೆ, ಕ್ಷಾತ್ರಭಾವ ಬೆಳಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಶಕ್ತಿಗದುವೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ | ರಾಷ್ಟ್ರಶಕ್ತಿಗದುವೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ, ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ
ಹೂ ಹರೆಯದ ಹೊಂಗನಸುಗಳೆ
ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ, ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ

ಸೋಲಿನಸುರ ಹೊಂದಬೇಕು ಅವನತಿ, ಗೆಲುವಿನ ಸ್ವರ ಪಡೆಯಬೇಕು ಉನ್ನತಿ
ಸೋಲಿನಸುರ ಹೊಂದಬೇಕು ಅವನತಿ, ಗೆಲುವಿನ ಸ್ವರ ಪಡೆಯಬೇಕು ಉನ್ನತಿ
ಕಾರ್ಯಕಾಲ ಕಾಯುತಿಹಳು ಭಾರತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರರಥಕೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾರಥಿ
ಛಲದಲಿ ಓಂದಾಗಿ ಜಗದಲಿ ಮುಂದಾಗಿ, ಛಲದಲಿ ಓಂದಾಗಿ ಜಗದಲಿ ಮುಂದಾಗಿ
ನಿಲುವುದೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೆಲೆ, ಮುನ್ನೆಲೆ | ನಿಲುವುದೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೆಲೆ

ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ, ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ
ಹೂ ಹರೆಯದ ಹೊಂಗನಸುಗಳೆ
ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ, ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ
ಕತ್ತಲೆಗಿದು ಸಾವು ಸುತ್ತಲು ಮುಂಜಾವು, ಕತ್ತಲೆಗಿದು ಸಾವು ಸುತ್ತಲು ಮುಂಜಾವು
ಕರೆವಳುಷಾ ದೇವಿ ಮಂಗಳೆ ಸುಮಂಗಳೆ,
ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ, ಏಳಿ ಏಳಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಕನಸು ಕಂಗಳೆ

English Transliteration:
hū harĕyada hŏṁganasugaḻĕ hū harĕyada hŏṁganasugaḻĕ
eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ
kattalĕgidu sāvu suttalu muṁjāvu kattalĕgidu sāvu suttalu muṁjāvu
karĕvaḻuṣādevi maṁgaḻĕ sumaṁgaḻĕ
eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ

noviniruḻu naraḻi naraḻi sarididĕ naguvu nalivigāgi kadava tĕrĕdidĕ
noviniruḻu naraḻi naraḻi sarididĕ naguvu nalivigāgi kadava tĕrĕdidĕ
sūtrabaddhra kārya namma ĕduridĕ loka namma niluvigāgi kādidĕ
abalaśaktaralla sabalaru nāvĕllā abalaśaktaralla sabalaru nāvĕllā
hagaligaraḻabeku naidilĕ naidilĕ hagaligaraḻabeku naidilĕ

eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ
hū harĕyada hŏṁganasugaḻĕ
eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ

huliya maṇisi hallĕṇisida bharata bala cakravyūha muridā abhimanyu chala
huliya maṇisi hallĕṇisida bharata bala cakravyūha muridā abhimanyu chala
huliya hŏḍĕda vīra huḍuga hŏysaḻā vīra vārasikĕyĕ hiṁdu saṁkula
putrabhāvadŏḻagĕ kṣātrabhāva bĕḻagĕ putrabhāvadŏḻagĕ kṣātrabhāva bĕḻagĕ
rāṣṭraśaktigaduvĕ hinnĕlĕ hinnĕlĕ rāṣṭraśaktigaduvĕ hinnĕlĕ

eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ
hū harĕyada hŏṁganasugaḻĕ
eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ

solinasura hŏṁdabeku avanati gĕluvina svara paḍĕyabeku unnati
solinasura hŏṁdabeku avanati gĕluvina svara paḍĕyabeku unnati
kāryakāla kāyutihaḻu bhārati rāṣṭrarathakĕ namma śakti sārathi
chaladali oṁdāgi jagadali muṁdāgi chaladali oṁdāgi jagadali muṁdāgi
niluvudŏṁdĕ namma munnĕlĕ munnĕlĕ niluvudŏṁdĕ namma munnĕlĕ

eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ
hū harĕyada hŏṁganasugaḻĕ
eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ
kattalĕgidu sāvu suttalu muṁjāvu kattalĕgidu sāvu suttalu muṁjāvu
karĕvaḻuṣā devi maṁgaḻĕ sumaṁgaḻĕ
eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ eḻi eḻi ĕccarāgi kanasu kaṁgaḻĕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *