माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Tara Ashtottara Shatanamavali

0

माँ तारा अष्टोत्तर शतनामावली || Maa Tara Ashtottara Shatanamavali
श्रीतारिण्यै नमः ।
श्रीतरलायै नमः ।
श्रीतन्व्यै नमः ।
श्रीतारायै नमः ।
श्रीतरुणवल्लर्यै नमः ।
श्रीतीव्ररूपयै नमः ।
श्रीतर्यै नमः ।

श्रीश्यामायै नमः ।
श्रीतनुक्षीणायै नमः ।
श्रीपयोधरायै नमः ।
श्रीतुरीयायै नमः ।
श्रीतरुणायै नमः ।
श्रीतीव्रायै नमः ।
श्रीतीव्रगमनायै नमः ।

श्रीनीलवाहिन्यै नमः ।
श्रीउग्रतारायै नमः ।
श्रीजयायै नमः ।
श्रीचण्ड्यै नमः ।
श्रीश्रीमदेकजटायै नमः ।
श्रीशिवायै नमः ।
श्रीतरुण्यै नमः ।
श्रीशाम्भव्यै नमः ।
श्रीछिन्नभालायै नमः ।
श्रीभद्रतारिण्यै नमः ।
श्रीउग्रायै नमः ।

श्रीउग्रप्रभायै नमः ।
श्रीनीलायै नमः ।
श्रीकृष्णायै नमः ।
श्रीनीलसरस्वत्यै नमः ।
श्रीद्वितीयायै नमः ।

श्रीशोभिन्यै नमः ।
श्रीनित्यायै नमः ।
श्रीनवीनायै नमः ।
श्रीनित्यनूतनायै नमः ।
श्रीचण्डिकायै नमः ।
श्रीविजयायै नमः ।
श्रीआराध्यायै नमः ।
श्रीदेव्यै नमः ।

श्रीगगनवाहिन्यै नमः ।
श्रीअट्टहास्यायै नमः ।
श्रीकरालास्यायै नमः ।
श्रीचतुरास्यापूजितायै नमः ।
श्रीअदितिपूजितायै नमः ।
श्रीरुद्रायै नमः ।

श्रीरौद्रमय्यै नमः ।
श्रीमूर्त्यै नमः ।
श्रीविशोकायै नमः ।
श्रीशोकनाशिन्यै नमः ।
श्रीशिवपूज्यायै नमः ।
श्रीशिवाराध्यायै नमः ।
श्रीशिवध्येयायै नमः ।

श्रीसनातन्यै नमः ।
श्रीब्रह्मविद्यायै नमः ।
श्रीजगद्धात्र्यै नमः ।
श्रीनिर्गुणायै नमः ।
श्रीगुणपूजितायै नमः ।
श्रीसगुणायै नमः ।

श्रीसगुणाराध्यायै नमः ।
श्रीहरिपूजितायै नमः ।
श्रीइन्द्रपूजितायै नमः ।
श्रीदेवपूजितायै नमः ।

श्रीरक्तप्रियायै नमः ।
श्रीरक्ताक्ष्यै नमः ।
श्रीरुधिरभूषितायै नमः ।
श्रीआसवभूषितायै नमः ।
श्रीबलिप्रियायै नमः ।
श्रीबलिरतायै नमः ।
श्रीदुर्गायै नमः ।

श्रीबलवत्यै नमः ।
श्रीबलायै नमः ।
श्रीबलप्रियायै नमः ।
श्रीबलरतायै नमः ।
श्रीबलरामप्रपूजितायै नमः ।
श्रीअर्द्धकेशायै नमः ।
श्रीईश्वर्यै नमः ।

श्रीकेशायै नमः ।
श्रीकेशवविभूषितायै नमः ।
श्रीईशविभूषितायै नमः ।
श्रीपद्ममालायै नमः ।
श्रीपद्माक्ष्यै नमः ।
श्रीकामाख्यायै नमः ।
श्रीगिरिनन्दिन्यै नमः ।

श्रीदक्षिणायै नमः ।
श्रीदक्षायै नमः ।
श्रीदक्षजायै नमः ।
श्रीदक्षिणेरतायै नमः ।
श्रीवज्रपुष्पप्रियायै नमः ।
श्रीरक्तप्रियायै नमः ।
श्रीकुसुमभूषितायै नमः ।
श्रीमाहेश्वर्यै नमः ।

श्रीमहादेवप्रियायै नमः ।
श्रीपञ्चविभूषितायै नमः ।
श्रीइडायै नमः ।
श्रीपिङ्ग्लायै नमः ।
श्रीसुषुम्णायै नमः ।

श्रीप्राणरूपिण्यै नमः ।
श्रीगान्धार्यै नमः ।
श्रीपञ्चम्यै नमः ।
श्रीपञ्चाननपरिपूजितायै नमः ।
श्रीआदिपरिपूजितायै नमः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *