Man Hovo Jwalagrahi-मन होवो ज्वालाग्राही

0

मन होवो ज्वालाग्राही ध्वज उंच उंच हा राही ही ग्वाही॥

तरुणाकांक्षाचे जे जे मन
मोजिल का रुधिराश्रूंचे कण
धनदौलतही उधळून टाकिल
घडविल राष्ट्र प्रभावी॥१॥

संघटनेला मुळि न विसावा
सुदीर्घ यत्ने जन मिळवावा
चेतविता स्फुल्लिंगही मंगल
होइल तोच विदाही॥२॥

ह्या सुविचारे ह्या निर्धारे
जनक्षोभाचे फुलवु निखारे
त्या ज्वालेतुन जळुनी जाइल
अमुची परवशताही॥३॥

पाश मृत्युचा निष्ठुर भेसुर
मालवील हे प्राण हवे तर
परि अंधारि चमकुनि राहिल
हसरी निर्भयता ही॥४॥

हिंदु तेज हे रसरसताता
स्फोटक शक्तीने भरताना
खवळुनि उठता कंपित होइल
सैतानी बलशाही॥५॥

ह्या राष्ट्रास्तव कधि उपवासी
कधी विलासी कधि वनवासी
वनि रानींही मंगल होइल
स्मरता राष्ट्रध्वजा ही॥६॥

mana hovo jvālāgrāhī dhvaja uṁca uṁca hā rāhī hī gvāhī ||

taruṇākāṁkṣāce je je mana
mojila kā rudhirāśrūṁce kaṇa
dhanadaulatahī udhaḻūna ṭākila
ghaḍavila rāṣṭra prabhāvī ||1||

saṁghaṭanelā muḻi na visāvā
sudīrgha yatne jana miḻavāvā
cetavitā sphulliṁgahī maṁgala
hoila toca vidāhī ||2||

hyā suvicāre hyā nirdhāre
janakṣobhāce phulavu nikhāre
tyā jvāletuna jaḻunī jāila
amucī paravaśatāhī ||3||

pāśa mṛtyucā niṣṭhura bhesura
mālavīla he prāṇa have tara
pari aṁdhāri camakuni rāhila
hasarī nirbhayatā hī ||4||

hiṁdu teja he rasarasatātā
sphoṭaka śaktīne bharatānā
khavaḻuni uṭhatā kaṁpita hoila
saitānī balaśāhī ||5||

hyā rāṣṭrāstava kadhi upavāsī
kadhī vilāsī kadhi vanavāsī
vani rānīṁhī maṁgala hoila
smaratā rāṣṭradhvajā hī ||6||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *