సంఘే శక్తి: కలౌ యుగే సంఘే శక్తి: కలౌ యుగే
జాతికి జీవన సూత్రమిదే ప్రగతికి పావన మంత్రమిదే

ప్రతి జన మానస కమలాకరమున పరిమళమ్ములుదయించుటకై
ప్రతి నవ యువకుని దివ్యగళమ్మున ప్రతిభ ప్రతిధ్వనించుటకై

ధర్మసాధనకు కృతనిశ్చయులై కర్మపథమ్మున నడచుటకై
కాంక్షలెరుంగని హృదయ పుష్పముల మాతృ పదార్చన సాగుటకై

ప్రాంత భేదములు జాతి భేదములు వర్గ భేదములు వ్యర్ధములే
అందరమొకటను విశ్వాసముతో ఆత్మీయత సాధించుటకై

English Transliteration:

Sanghe Shaktih Kalow Yuge

Dharma Sanaatana preaching unity
But can Hindus show solidarity
World family – A noble goal
But first we must unite the Hindu fold
First we must unite the Hindu world
The Shaastris clearly say, in Kaliyuga day – Sanghe shaktih kalow yuge

Haath jor kar we greet the world – Shaanti pravachan has been our soul
Vasudhaiva Kutumbakam our goal – Nishkaam poojaari has been our role
Yet, remember Shri Rama couldn’t cross to Lanka
Not until he showed power
In Kaliyua plight, right needs might
Sanghe shaktih Kalow yuge

Dharma will protect us the Rishis say – if we protect our Dharma today
The birthright of every Hindu – Is Vedas, Gita and Raamayan too
We are own friend, we eur enemy
Unity will change our destiny
Embrace every part, ignite every spark
Sanghe shaktíh kalow yuge

The work doesn’t start with the outside world – lt all starts in the Hindu fold
Raavan was Hindu, Yudhishtir too – Mantharaa Hindu, Kowshalyaa too
The building of community
Starts with me and my family
Become a worker, worker, worker
Unite for Dharma
Sanghe shaktíh kalow yuge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *