श्री गणेश पञ्चकम् -Shri Ganesha Panchmaka

0

अथ श्रीगणेशपञ्चकम् ।विनायकैकदन्ताय व्यासभारतलेखिने ।

विद्यारम्भविनूताय विघ्नेश्वराय ते नमः ॥ १॥

गणेश्वराय गम्याय गानारम्भनुताय च ।

गंरूपाय गरिष्ठाय गौरीसुताय ते नमः ॥ २॥

अक्षरारम्भवन्द्याय आगाधज्ञानसिद्धये ।

इहलोकसुसन्नेत्रे ईशपुत्राय ते नमः ॥ ३॥

उत्तमश्लोकपूज्याय ऊर्ध्वदृष्टिप्रसादिने ।

एकचित्तप्रदात्रे च ऐक्यध्येयाय ते नमः ॥ ४॥

ओंकारवक्रतुण्डाय औपहारिकगीतये ।

पञ्चकश्लोकमालाय पुष्पार्चिताय ते नमः ॥ ५॥

मङ्गलं गणनाथाय सर्वारम्भाय मङ्गलम् ।

मङ्गलं जयकाराय हेरम्भाय सुमङ्गलम् ॥ ६॥

इति सद्गुरुश्रीत्यागराजस्वामिनः शिष्यया भक्तया पुष्पया कृतं श्रीगणेशपञ्चकं गुरौ समर्पितम् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *